Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lệnh để xin quyền admintrator là gì?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
  Bài viết
  55

  Mặc định Lệnh để xin quyền admintrator là gì?

  Mình làm 1 chương trình vui vui là cho phép người dùng ghi thông tin về ngày sinh và tên của 1 người. Sau đó cứ đến ngày sinh nhật là chương trình tự thông báo. code của nó như sau:
  struct lưu thông tin cá nhân:
  C++ Code:
  1. struct thongtin
  2. {
  3.     int ngay,thang,nam;
  4.     char ten[50];  
  5. };
  struct để lưu ngày giờ hệ thống nhằm so sánh với ngày giờ nhập vào:
  C++ Code:
  1. struct today
  2. {
  3.     int dd,mm,yy;
  4. };
  Khối lệnh lấy ngày giờ hệ thống:
  C++ Code:
  1. today gettime()
  2. {
  3.    
  4.     tm *now ;
  5.     today d;
  6.     time_t ltime;
  7.     time( &ltime );
  8.     now = localtime( &ltime );
  9.     d.dd=now->tm_mday;
  10.     d.mm=now->tm_mon+1;
  11.     d.yy=now->tm_year+1900;
  12.      return d; 
  13. }
  Khối lệnh lưu thông tin cá nhân:
  C++ Code:
  1. void ghi()
  2. {
  3.     system("cls");
  4.     fstream f("DATA.TXT",ios::binary|ios::app|ios::out);
  5.     thongtin ds;
  6.     today d;   
  7.     cout<<"Nhap ngay sinh cua mot ai do:\n";
  8.     cout<<"ngay:"; cin>>ds.ngay;
  9.     cout<<"thang:"; cin>>ds.thang;
  10.     cout<<"nam"; cin>>ds.nam;
  11.     cout<<"Nhap ho ten:";
  12.     cin.ignore(1);
  13.     cin.getline(ds.ten,50);
  14.     f.write(reinterpret_cast<char *>(&ds),sizeof(ds));
  15.     f.close();
  16. }
  Khối lệnh đọc dữ liệu từ file:
  C++ Code:
  1. void doc()
  2. {
  3.     system("cls");
  4.     thongtin ds;
  5.     today d;
  6.     int i=0;
  7.     fstream f("DATA.TXT",ios::binary|ios::in);
  8.     if(f==NULL) menu();
  9.     while(f.read(reinterpret_cast<char *>(&ds),sizeof(ds)))
  10.     {  
  11.         i++;
  12.         cout<<"Thong tin "<<i<<"\n";
  13.         cout<<ds.ten<<"\t"<<ds.ngay<<"/"<<ds.thang<<"/"<<ds.nam<<"\n";     
  14.     }
  15.     f.close(); 
  16. }
  Thông báo nếu hôm nay là ngày sinh nhật của ai đó:
  C++ Code:
  1. void thongbao()
  2. {
  3.     system("cls");
  4.     thongtin ds;
  5.     today d;
  6.     int i=0;
  7.     fstream f("DATA.TXT",ios::binary|ios::in);
  8.     if(f==NULL) menu();
  9.     d = gettime();
  10.     while(f.read(reinterpret_cast<char *>(&ds),sizeof(ds)))
  11.     {  
  12.         i++;
  13.         if((d.dd==ds.ngay)&&(d.mm==ds.thang)) cout<<" Hom nay la sinh nhat ban "<<ds.ten<<"\n";
  14.     }
  15.     f.close(); 
  16.     getch();
  17.     system("cls");
  18. }
  Ghi khóa khởi động cùng win:
  C++ Code:
  1. void reg()
  2. {
  3.     HKEY hkey;
  4.     LONG regOpenResult;
  5.     char PATH[MAX_PATH];
  6.      HINSTANCE hInstance = GetModuleHandle(NULL);
  7.     GetModuleFileName(hInstance, PATH, MAX_PATH);
  8.   regOpenResult = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,
  9.                                "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",
  10.                                0,
  11.                                KEY_ALL_ACCESS,
  12.                                &hkey);
  13.  
  14.   RegSetValueEx(hkey,
  15.                 "Happy birthday",
  16.                 0,
  17.                 REG_SZ,
  18.                 (BYTE*)PATH,
  19.                 strlen(PATH));
  20.  
  21.   RegCloseKey(hkey);
  22. }
  menu:
  C++ Code:
  1. void menu()
  2. {
  3.     int i;
  4.     while(1)
  5.     {
  6.     cout<<"CHUONG TRINH GHI NHO NGAY SINH NHAT CUA BAN BE\n";
  7.     cout<<"CHON LUA:\n";
  8.     cout<<"1. NHAP THONG TIN\n";
  9.     cout<<"2. IN THONG TIN\n";
  10.     cout<<"3. THOAT\n";
  11.     cin>>i;
  12.     switch(i)
  13.     {
  14.         case 1:     ghi(); break;
  15.         case 2:     doc();  break;
  16.         case 3:     exit(1);
  17.     }
  18.     getch();
  19.     system("cls");     
  20.     }
  21. }
  Chương trình chính:
  C++ Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     reg();
  4.     thongbao();
  5.     menu();
  6.     return 0;
  7. }
  Mỗi lần chạy cứ chuột phải rồi run admintrator chương trình mới ghi được khóa. Cho mình hỏi có cách nào lấy luôn quyền này khi chạy luôn không?
  p/s:
  Đây chỉ là chương trình vớ vẫn vì nhiều cái luộm thuộm như chưa có hàm kiểm tra ngày nhập vào đúng không, chạy trên console và cứ mỗi lần bật máy nó lại lên cửa sổ nên tầm thường! Có ai biết chuyển về WINIP thì giúp mình luôn, giải quyết được những vẫn đề ấy giùm mình nhé!
  code full:
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<fstream.h>
  3. #include<time.h>
  4. #include <windows.h>
  5. #include <string.h>
  6. #include<conio.h>
  7. struct thongtin
  8. {
  9.     int ngay,thang,nam;
  10.     char ten[50];  
  11. };
  12. struct today
  13. {
  14.     int dd,mm,yy;
  15. };
  16. today gettime()
  17. {
  18.    
  19.     tm *now ;
  20.     today d;
  21.     time_t ltime;
  22.     time( &ltime );
  23.     now = localtime( &ltime );
  24.     d.dd=now->tm_mday;
  25.     d.mm=now->tm_mon+1;
  26.     d.yy=now->tm_year+1900;
  27.      return d; 
  28. }
  29. void ghi();
  30. void doc();
  31. void menu();
  32. void ghi()
  33. {
  34.     system("cls");
  35.     fstream f("DATA.TXT",ios::binary|ios::app|ios::out);
  36.     thongtin ds;
  37.     today d;   
  38.     cout<<"Nhap ngay sinh cua mot ai do:\n";
  39.     cout<<"ngay:"; cin>>ds.ngay;
  40.     cout<<"thang:"; cin>>ds.thang;
  41.     cout<<"nam"; cin>>ds.nam;
  42.     cout<<"Nhap ho ten:";
  43.     cin.ignore(1);
  44.     cin.getline(ds.ten,50);
  45.     f.write(reinterpret_cast<char *>(&ds),sizeof(ds));
  46.     f.close();
  47. }
  48. void doc()
  49. {
  50.     system("cls");
  51.     thongtin ds;
  52.     today d;
  53.     int i=0;
  54.     fstream f("DATA.TXT",ios::binary|ios::in);
  55.     if(f==NULL) menu();
  56.     while(f.read(reinterpret_cast<char *>(&ds),sizeof(ds)))
  57.     {  
  58.         i++;
  59.         cout<<"Thong tin "<<i<<"\n";
  60.         cout<<ds.ten<<"\t"<<ds.ngay<<"/"<<ds.thang<<"/"<<ds.nam<<"\n";     
  61.     }
  62.     f.close(); 
  63. }
  64. void thongbao()
  65. {
  66.     system("cls");
  67.     thongtin ds;
  68.     today d;
  69.     int i=0;
  70.     fstream f("DATA.TXT",ios::binary|ios::in);
  71.     if(f==NULL) menu();
  72.     d = gettime();
  73.     while(f.read(reinterpret_cast<char *>(&ds),sizeof(ds)))
  74.     {  
  75.         i++;
  76.         if((d.dd==ds.ngay)&&(d.mm==ds.thang)) cout<<" Hom nay la sinh nhat ban "<<ds.ten<<"\n";
  77.     }
  78.     f.close(); 
  79.     getch();
  80.     system("cls");
  81. }
  82. void reg()
  83. {
  84.     HKEY hkey;
  85.     LONG regOpenResult;
  86.     char PATH[MAX_PATH];
  87.      HINSTANCE hInstance = GetModuleHandle(NULL);
  88.     GetModuleFileName(hInstance, PATH, MAX_PATH);
  89.   regOpenResult = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,
  90.                                "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",
  91.                                0,
  92.                                KEY_ALL_ACCESS,
  93.                                &hkey);
  94.  
  95.   RegSetValueEx(hkey,
  96.                 "Happy birthday",
  97.                 0,
  98.                 REG_SZ,
  99.                 (BYTE*)PATH,
  100.                 strlen(PATH));
  101.  
  102.   RegCloseKey(hkey);
  103. }
  104. void menu()
  105. {
  106.     int i;
  107.     while(1)
  108.     {
  109.     cout<<"CHUONG TRINH GHI NHO NGAY SINH NHAT CUA BAN BE\n";
  110.     cout<<"CHON LUA:\n";
  111.     cout<<"1. NHAP THONG TIN\n";
  112.     cout<<"2. IN THONG TIN\n";
  113.     cout<<"3. THOAT\n";
  114.     cin>>i;
  115.     switch(i)
  116.     {
  117.         case 1:     ghi(); break;
  118.         case 2:     doc();  break;
  119.         case 3:     exit(1);
  120.     }
  121.     getch();
  122.     system("cls");     
  123.     }
  124. }
  125. int main()
  126. {
  127.     reg();
  128.     thongbao();
  129.     menu();
  130.     return 0;
  131. }
  Cái thuở còn đánh con bé hàng xóm chỉ vì nó không xách cặp hộ đi học. Cái thuở thèm làm người lớn, để bố mẹ khỏi đánh đòn đau mỗi khi mắc lỗi, để được “con nít” gọi mình là người lớn. Cái thuở con nít. Cái thuở ấy xa thật xa. Cô bé hàng xóm đi lấy chồng. Tôi không còn con nít. Và đôi lúc cái thằng người lớn như đã ước mơ một thời, giờ…Vâng…Rất lạ..Có khi nó muốn làm con nít!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Bác sài trên HKU đc hok...tớ thường sài trên đó...mà cũng k bít có phải tớ kéo quyền admin xuống thấp nhất không, khi tớ sài nó k hỏi j cả...khi thẳng lun
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
  Bài viết
  55

  Mình cần mấy câu lệnh của WINIP bạn à. Dù hệ điều hành có hỏi có cho chạy hay không cũng được.
  Cái thuở còn đánh con bé hàng xóm chỉ vì nó không xách cặp hộ đi học. Cái thuở thèm làm người lớn, để bố mẹ khỏi đánh đòn đau mỗi khi mắc lỗi, để được “con nít” gọi mình là người lớn. Cái thuở con nít. Cái thuở ấy xa thật xa. Cô bé hàng xóm đi lấy chồng. Tôi không còn con nít. Và đôi lúc cái thằng người lớn như đã ước mơ một thời, giờ…Vâng…Rất lạ..Có khi nó muốn làm con nít!

Các đề tài tương tự

 1. Phân Quyền (Phần I : Phân quyền trên Menu)
  Gửi bởi phucpham trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 28
  Bài viết cuối: 18-05-2018, 11:01 AM
 2. Phân Quyền (Phần II : Phân Quyền Trên Methods (Form))
  Gửi bởi phucpham trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 45
  Bài viết cuối: 08-10-2016, 10:29 PM
 3. Chào năm học mới tặng bản quyền KIS 2012 + USB 8GBChào năm học mới tặng bản quyền KIS 2012 + USB 8GB
  Gửi bởi girevn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-08-2012, 03:08 PM
 4. đăng ký bản quyền sáng chế, bản quyền tác giả 0903034381
  Gửi bởi thngxanhcty trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-12-2010, 01:20 PM
 5. phân quyền theo đặc quyền windows và sql
  Gửi bởi kuyt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-10-2007, 10:50 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn