Tên chương trình: AR_IND.???Người ta thành lập nhà trẻ cho các thần đồng tương lai. Chương trình đào tạo cũng được xây dựng đặc biệt phù hợp với lứa tuổi và khả năng các em.

Bài tập ngày hôm nay là một bài số học. Người ta dùng các tấm bìa, mỗi bìa ghi một chữ số xếp thành 2 số A và B. Nhiệm vụ của các em la dùng các tấm bìa có chữ số hoặc dấu +, dấu – tạo ra một đẳng thức dạng A op X1 op X2 … op Xn = B, trong đó op là dấu + hoặc - . Ví dụ, với A = 4, B = 92, có thể có các lời giải “ 4 + 88 = 92 “, “ 4 + 90 – 2 = 92”, “ 4 + 100 – 12 =92 “.

Tổng các chữ số trong biểu thức là chỉ số số học của biểu thức. Biểu thức tốt nhất là biểu thức có chỉ số số học nhỏ nhất. Ở ví dụ trên, chỉ số số học của biểu thức là 4 + 1 + 0 + 0 + 1 + 2 + 9 + 2 = 19.

• Yêu cầu: Cho 2 số A và B. Hãy tính chỉ số số học nhỏ nhất có thể đạt được.

• Dữ liệu: Vào từ file văn bản AR_IND.INP gồm một dòng chứa 2 số nguyên A và B ( A >= 1, 10^1000 >= B ).

• Kết quả: Đưa ra file văn bản AR_IND.OUT đẳng thức với chỉ số nhỏ nhất. Các ký tự viết liên tiếp, không chứa dấu cách, các số không chứa số 0 không có nghĩa.

• Điểm số:
Nếu kết quả sai quy cách hoặc đúng nhưng có n > 2000 điểm số sẽ là 0,
Nếu kết quả đúng, nhưng tồn tại Xi > 10^2000 điểm số cũng sẽ là 0,
Trong trường hợp còn lại: điểm số sẽ là P x Ans/S, trong đó P – điểm của test, Ans – chỉ số số học nhỏ nhất của test, S – chỉ số của biểu thức nêu trong file output.


Ví Dụ:

AR_IND.INP
4 92

AR_IND.OUT
4 + 100 – 12 = 92


mong mọi người giải đáp giùm mình. thanks all