Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Làm sao để nhập dữ liệu từ file vào danh sách liên kêt đơn.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  18

  Mặc định Làm sao để nhập dữ liệu từ file vào danh sách liên kêt đơn.

  Em đang làm bài tập c mà chưa hiểu làm thế nào để nhập 1 dữ liệu từ file vào danh sách liên kết đơn.
  trong đó dữ liệu là 1 cấu trúc sinh viên . các tiền bối cho e xin ý kiến và có code minh học thì tốt quá.
  ví du cấu trúc của em là
  typedef struct
  {
  char ten[30];
  char diachi[30];
  char lop[10];
  } SINHVIEN;

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  đọc từng node rồi add vào list.
  HT117-5277

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  16

  đây là 1 bài quản lý file sử dụng dslk đơn nhìn hơi dài nhưng nếu bạn xem kỹ thì nó cũng khá đơn giản,mong cái này giúp được bạn:
  Code:
  #include<conio>
  #include<stdio>
  #include<string>
  #include<ctype>
  
  struct sinhvien
  {
  char ms[5];
  char name[80];
  float diem;
  struct sinhvien *next;
  }*first=NULL,*last=NULL;
  
  FILE *fpt;
  int i=0;
  /////////////////////////////////////////
  
  void xoads()
  {
  struct sinhvien *ptr;
   while(first!=NULL)
   {
   ptr=first;
   first=first->next;
   free(ptr);
   }
  first=last=NULL;
  }
  ///////////////////////////////////////
  
  void nhapdsmoi()
  {
  struct sinhvien sv;
  char maso[5],chon;
  printf("ban co muon xoa danh sach cu va viet lai danh sach moi?(C/K):");
  do
  {
  chon=toupper(getchar());
  }while(chon!='C' && chon!='K');
  
  flushall();
  if(chon=='C')
  {
  fpt=fopen("sinhvien.dat","wb");
  do
  {
  printf("nhap ma so:");
  gets(maso);
  if(strlen(maso))
   {
  
   strcpy(sv.ms,maso);
   printf("ten:");gets(sv.name);
   printf("diem:");scanf("%f",&sv.diem);
   flushall();
   printf("-----------------------------------\n");
   fwrite(&sv,sizeof(struct sinhvien),1,fpt);
   ++i;
   }
  }while(strlen(maso));
  fclose(fpt);
  }
  
  }
  ///////////////////////////////////////
  
  void themds()
  {
  struct sinhvien sv;
  char maso[5];
  fpt=fopen("sinhvien.dat","a+b");
  do
  {
  printf("nhap ma so:");
  gets(maso);
  if(strlen(maso))
   {
  
   strcpy(sv.ms,maso);
   printf("ten:");gets(sv.name);
   printf("diem:");scanf("%f",&sv.diem);
   flushall();
   printf("-----------------------------------\n");
   fwrite(&sv,sizeof(struct sinhvien),1,fpt);
   ++i;
   }
  }while(strlen(maso));
  fclose(fpt);
  }
  ///////////////////////////////////////
  
  void xuatfile()
  {
  struct sinhvien *ptr;
  
  fpt=fopen("sinhvien.dat","rb");
  do
  {
  ptr=(struct sinhvien*)calloc(1,sizeof(struct sinhvien));
  fread(ptr,sizeof(struct sinhvien),1,fpt);
  ptr->next=NULL;
  if(first==NULL) first=last=ptr;
  else
   {
   last->next=ptr;
   last=last->next;
   }
  }while(!feof(fpt));
  fclose(fpt);
  }
  
  ////////////////////////////////////////////
  
  void display()
  {
  printf("      DANH SACH SINH VIEN      \n");
  printf("|-----------------------------------------|\n");
  printf("| MA SO |   TEN   | DIEM | KET QUA |\n");
  printf("|-----------------------------------------|\n");
  
  }
  ///////////////////////////////////////////
  
  void xuatds()
  {
  struct sinhvien *ptr;
  int j;
  ptr=first;
  xuatfile();
  display();
  ptr=first;
  while(ptr!=NULL && strlen(ptr->ms)!=NULL)
  {
  if(ptr->diem>=5)
  {
  printf("|%7s|%15s|%6.1f|  PASS  |\n",ptr->ms,ptr->name,ptr->diem);
  printf("|-----------------------------------------|\n");
  }
  else
  {
  printf("|%7s|%15s|%6.1f|  FAIL  |\n",ptr->ms,ptr->name,ptr->diem);
  printf("|-----------------------------------------|\n");
  }
  ptr=ptr->next;
  }
  
  //printf("\n");
  xoads();
  getch();
  }
  
  ///////////////////////////////////////////
  
  void xoanode()
  {
  struct sinhvien *ptr;
  char maso[5],chon;
  int count=0,j=0;
  struct sinhvien *q=NULL;
  ptr=first;
  xuatfile();
  ptr=first;
  printf("nhap ma so sv can xoa:");
  gets(maso);
  if(strlen(maso))
   while(ptr!=NULL)
   if(strcmp(ptr->ms,maso)==0)
   {
   printf("tim thay node can xoa.ban co muon xoa ko?(C/K):\n");
    do
    {
    chon=toupper(getchar());
    }while(chon!='C' && chon!='K');
    flushall();
    if(chon=='C')
    {
    if(q==NULL)
    {
     q=first;
     first=first->next;
    }
    q->next=ptr->next;
    free(ptr);
    count=1;
    --i;
    break;
    }
   }
   else
   {
   q=ptr;
   ptr=ptr->next;}
  
  
  if(count==1)
  {
  printf("du lieu sv ma so %s da duoc xoa thanh cong!!!\n",maso);
  fpt=fopen("sinhvien.dat","wb");
  ptr=first;
  while(ptr!=NULL)
  {
  fwrite(ptr,sizeof(struct sinhvien),1,fpt);
  ptr=ptr->next;
  }
  
  fclose(fpt);
  xuatds();
  }
  if(count==0)
  printf("du lieu sv ma so %s xoa that bai!!!\n",maso);
  
  xoads();
  }
  //////////////////////////////////////////////
  
  void timkiem()
  {
  struct sinhvien *ptr;
  char maso[5];
  int n=0;
  ptr=first;
  xuatfile();
  ptr=first;
  printf("nhap ma so hoc sinh can tim:");
  gets(maso);
  if(strlen(maso))
  while(ptr!=NULL)
   if(strcmp(ptr->ms,maso)==0)
   {
     display();
     if(ptr->diem>=5)
     {
      printf("|%7s|%15s|%6.1f|  PASS  |\n",ptr->ms,ptr->name,ptr->diem);
      printf("|-----------------------------------------|\n");
     }
      else
      {
      printf("|%7s|%15s|%6.1f|  FAIL  |\n",ptr->ms,ptr->name,ptr->diem);
      printf("|-----------------------------------------|\n");
      }
     n=1;
     break;
   }
  else
  ptr=ptr->next;
  
  if(!n)
  printf("khong tim thay du lieu hoc sinh can tim!!!\n");
  getch();
  xoads();
  }
  
  void menu()
  {
  printf("************************\n");
  printf("* 1.tao danh sach moi *\n");
  printf("* 2.them danh sach   *\n");
  printf("* 3.hien danh sach   *\n");
  printf("* 4.tim kiem theo ma so*\n");
  printf("* 5.xoa dl 1 sinh vien *\n");
  printf("* 0.thoat       *\n");
  printf("************************\n");
  printf("ban chon? :");
  }
  main()
  {
  
  int chon;
  //xuatds();
  //xoanode();
  
  
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  do
   {
   scanf("%d",&chon);
   flushall();
   }while(chon<0 && chon>5);
  switch(chon)
   {
   case 1:nhapdsmoi();break;
   case 2:themds();break;
   case 3:xuatds();break;
   case 4:timkiem();break;
   case 5:xoanode();break;
   }
  
  }while(chon!=0);
  
  xoads();
  getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ [giúp]nhập và xuất dữ liệu file txt với danh sách liên kết đơn
  Gửi bởi terink79 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-06-2013, 03:53 AM
 2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng danh sach liên kêt. in ra kết quả sai.
  Gửi bởi vanminhcit trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-10-2012, 10:40 PM
 3. Mã nguồn C Lỗi Quản lý hợp đồng danh sách liên kêt (lỗi không tính tổng được)
  Gửi bởi trung888 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 31-05-2012, 08:45 AM
 4. Nhập và xuất danh sách liên kết lồng danh sách liên kết?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-04-2011, 11:30 AM
 5. Cộng Hai Số Rất Lớn Băng Danh Sách Liên Kêt
  Gửi bởi phuong_123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 07-06-2010, 10:21 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn