chẳng là hôm bữa em đăng rồi mà tiêu đề lệnh lạc quá Mod xóa rồi ..Hôm nay em muốn hỏi lại cách tạo bảng trong Borland C++ như thế nào ...VD: đoạn Code này


#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
struct sinhvien
{ char stt[5];
char masv[10];
char hoten[50];
char quequan[30];
char gioitinh[10];
float toan,ly,hoa,dtb;
};
void nhap(sinhvien a[],int n)
{
float kq;
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"nhap so thu tu \n";
gets(a[i].stt);
cout<<"nhap ma sv\n";
gets(a[i].masv);
cout<<"nhap ho ten sv \n";
gets(a[i].hoten);
cout<<"nhap que quan\n";
gets(a[i].quequan);
cout<<"nhap gioi tinh sv\n";
gets(a[i].gioitinh);
cout<<"nhap diem toan\n";
cin>>(a[i].toan);
cout<<"nhap diem hoa\n";
cin>>(a[i].hoa);
cout<<"nhap diem ly\n";
cin>>(a[i].ly);
a[i].dtb=(a[i].toan+a[i].hoa+a[i].ly)/3;
cout<<"diem trung binh cua sv la......\n";
cout<<a[i].dtb;
cout<<endl;
if(a[i].dtb>=5)
{
cout<<a[i].dtb;
cout<<" ban dau trong ly thi nay\n";
}
else
{
cout<<" ban rot trong ky thi nay\n";
}
}
}
void xuat(sinhvien a[],int n)
{int i;
cout<<"sinh vien sau khi nhap";
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"stt cuasinh vien"<<(a[i].stt)<<endl;
cout<<"ma cua sv"<<(a[i].masv)<<endl;
cout<<"ho tencuasinh vien"<<(a[i].hoten)<<endl;
cout<<"quequancuasinh vien"<<(a[i].quequan)<<endl;
cout<<"gioitinh cuasinh vien"<<(a[i].gioitinh)<<endl;
cout<<"toan"<<(a[i].toan)<<endl;
cout<<"hoa"<<(a[i].hoa)<<endl;
cout<<"ly"<<(a[i].masv)<<endl;
cout<<"tong ket diem trung binh"<<(a[i].dtb)<<endl;
}
}
void sapxeptheodtb(sinhvien a[],int n)
{int i,j,kq,dtb;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=i+1;j<=n;j++)
if(a[i].dtb<a[j].dtb)
{
kq=(a[i].dtb);
(a[i].dtb)=(a[j].dtb);
a[j].dtb=kq;
cout<<"danh sach sv sau khi xap xep \n";
}
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<"bang"<<(a[i].hoten);
cout<<"bang"<<(a[i].dtb)<<endl;
}
}
void timsv(sinhvien a[],int n)
{ int i;
char tsv[5];
cout<<"nhap ma so sv can tim";
cin>>tsv;
for(i=1;i<=n;i++)
if(strcmp(a[i].masv,tsv)==0)
{ cout<<"so stt"<<(a[i].stt)<<endl;
cout<<"so masv"<<(a[i].masv)<<endl;
cout<<"hoten"<<(a[i].hoten)<<endl;
cout<<"quequan"<<(a[i].quequan)<<endl;
cout<<"gioitinh"<<(a[i].gioitinh)<<endl;
cout<<"diem toan"<<(a[i].toan)<<endl;
cout<<"diem hoa"<<(a[i].hoa)<<endl;
cout<<"diem ly"<<(a[i].ly)<<endl;
cout<<"diem tb"<<(a[i].dtb)<<endl;
}
}
void main()
{
clrscr();
int i,n,pa;
char tt;
sinhvien a[5];
cout<<"nhap so sv \n";
cin>>n;
do
{
cout<<"chon cac moc duoi\n";
cout<<"1....nhap bang sv\n";
cout<<"2....xuat bang sv\n";
cout<<"3....sap xep dtb\n";
cout<<"4....tim kiem\n";
cin>>pa;
switch(pa)
{
case 1:nhap(a,n);break;
case 2:xuat(a,n);break;
case 3:sapxeptheodtb(a,n);break;
case 4:timsv(a,n);break;
}
cout<<"ban co muon tiep tuc khong (c\k)";
cin>>tt;
}
while(tt='y');
getch();
}


==> em muốn tạo bảng trên code này như thế nào ?...môn này em tự vọc làm thử chứ em học thầy cô dạy sơ sơ qua à !! em rất mong mấy anh trong này Giúp dùm em với