mình có tạo 1 cai xomboBox va add 1 lít vao do
nhưng ma khi click vao thi moi hiện chủ...
mình muốn khi chạy chuơng trình thì sẽ có 1 dòng text mạc định nào đó o ngay trên comboBox....
bạn nào biết bảo mình với ....
Thanks