Em gặp phải vấn đề sau:
Khi tạo chuỗi kết nối dùng ( dùng tài khoản SQL) nếu em để chuỗi kết nối có ConnectionTimeout thì thông báo lỗi.Chuỗi kết nối của em là:
Code:
server=BIENGA; Database =SQLStudy;Integrated Security=false; User ID=billsang; pwd=123456;ConnectionTimeout=120
Thông báo lỗi là: Keyword not supported: 'connectiontimeout'.
Em nghĩ là từ khóa không được hỗ trợ
Em đổi chuỗi kết nối trở thành
Code:
server=BIENGA; Database =SQLStudy;Integrated Security=false; User ID=billsang; pwd=123456
thì mọi thứ đều ok.
Chú ý em đang làm việc trên VS 2010,SQL Server 2008.

Không lẽ ở phiên bản 2008 không hỗ trợ,hay em chưa thiết lập ở đâu đó.
Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm của mọi người