Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: DSLK đơn các hàm sắp xếp, tìm kiếm không chạy được

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  89

  Mặc định DSLK đơn các hàm sắp xếp, tìm kiếm không chạy được

  em không hiểu máy không báo lỗi nhưng khi em gọi hàm sắp xếp và tìm kiếm ra thì nó không chạy và đây là code
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<iomanip.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<stdio.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. class hang
  8. {
  9.     char ten[20];
  10.     int k;
  11. public:
  12.     void nhap()
  13.         {
  14.           cout<<"\n nhap ten mat hang: ";
  15.           cin.get(ten,20); cin.ignore();
  16.           cout<<"\n nhap so luong:";
  17.           cin>>k; cin.ignore();
  18.         }
  19.     friend class queue;
  20.     friend class link;
  21. };
  22. class node
  23. {
  24.     hang data;
  25.     node *next;
  26.     friend class queue;
  27.     friend class link;
  28. };
  29. class queue
  30. {
  31. protected:
  32.     node *dau;
  33.     node *cuoi;
  34.    public:
  35.     //static tieude()
  36.     queue() {dau = NULL;}
  37.      ~queue()
  38.       {
  39.         dau = NULL;
  40.         cuoi=NULL;
  41.       }
  42.         bool empty()
  43.       {
  44.         if(dau == NULL)
  45.             return true;
  46.          else
  47.             return false;
  48.       }
  49.       void push(hang d)
  50.       {
  51.         node *p = new node;
  52.         strcpy(p->data.ten,d.ten);
  53.         p->data.k=d.k;
  54.         p->next=NULL;
  55.          if(dau == NULL)
  56.             {
  57.               dau=p;
  58.               cuoi=dau;
  59.             }  
  60.          else
  61.          {
  62.             cuoi->next = p;
  63.             cuoi = p;
  64.          }
  65.       }
  66.       void pop()
  67.       {
  68.         if(!empty())
  69.         {
  70.             node *p = dau;
  71.             dau = dau->next;
  72.             p->next = NULL;
  73.             delete p;
  74.         }
  75.         else
  76.            cout<<"\n rong";
  77.       }
  78.           void show()
  79.       {
  80.         node *p = dau;
  81.         while(p!=NULL)
  82.         {
  83.             cout<<setw(15)<<p->data.ten<<setw(10)<<p->data.k<<endl;
  84.             p = p ->next;
  85.         }
  86.         cout<<endl;
  87.       }
  88.            
  89. };
  90. class link:public queue
  91. {
  92.     hang tg;
  93. public:
  94.     void timkiem1(char name[20])
  95.         {
  96.            node *p=dau;
  97.            while(p!=NULL)
  98.                {
  99.                  if(strcmp(p->data.ten,name)==0)
  100.                      cout<<setw(15)<<p->data.ten<<setw(5)<<p->data.k<<endl;
  101.                  else
  102.                      cout<<"\n khong co mat hang nay trong kho";
  103.                }
  104.         }
  105.     void timkiem2(int b)
  106.         {
  107.            node *p=dau;
  108.            while(p!=NULL)
  109.                {
  110.                  if(p->data.k==b)
  111.                  {
  112.                      cout<<setw(15)<<p->data.ten<<setw(5)<<p->data.k<<endl;
  113.                      break;
  114.                  }
  115.                  else
  116.                      cout<<"\n khong co mat hang nay trong kho";
  117.                }
  118.         }
  119.     void sapxep1()
  120.         {
  121.           node *p,*q;
  122.           for(p=dau;p!=NULL;p->next)
  123.               for(q=p->next;q!=NULL;q->next)
  124.                   if(p->data.ten<q->data.ten)
  125.                   {
  126.                       tg=p->data;
  127.                       p->data=q->data;
  128.                       q->data=tg;
  129.                   }
  130.         }
  131.     void sapxep2()
  132.         {
  133.           node *p,*q;
  134.           for(p=dau;p!=NULL;p->next)
  135.               for(q=p->next;q!=NULL;q->next)
  136.                   if(p->data.k<q->data.k)
  137.                   {
  138.                       tg=p->data;
  139.                       p->data=q->data;
  140.                       q->data=tg;
  141.                   }
  142.         }
  143. };
  144. void main()
  145. {
  146.    link a;
  147.    hang b;
  148.    char c[20];
  149.   printf("\n chao mung ban da den voi cua hang cua chung toi");
  150.   getch();
  151.   system("cls");
  152.   cout<<endl;
  153.  
  154.  for(int i=0;i<3;i++)
  155.  {
  156.      b.nhap();
  157.      a.push(b);
  158.  }
  159. a.show();
  160.  cout<<"\n nhap ten can tim:";
  161.  cin.get(c,20);
  162.  a.show();
  163.  a.timkiem1(c);*/
  164.  int d;
  165.  cout<<"\n nhap vao so luong can tim: ";
  166.  cin>>d;
  167.  a.timkiem2(d);
  168.  a.sapxep1();
  169.  a.show();
  170.   getch();
  171. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Hue city
  Bài viết
  40

  Không biết bạn dùng IDE gì chứ mình dùng Turbo C nó báo lỗi tùm lum à.
  Hình như C/C++ không có kiểu bool. :|
  TINKHOAHOC.BIZ - Diễn đàn sinh viên CNTT ĐHKH Huế

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  89

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi loicuoi Xem bài viết
  Không biết bạn dùng IDE gì chứ mình dùng Turbo C nó báo lỗi tùm lum à.
  Hình như C/C++ không có kiểu bool. :|
  mình chạy bằng Visual C++ và DEV C nó không báo lỗi mà bạn trong tubo C bool thay bằng boolean

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  89

  ok mình đã tìm ra lỗi hàm tìm kiếm thiếu cái thằng p=p->next chưa tăng cho nó thì sao mà chạy được chứ
  còn thằng sắp xếp nữa mình tìm mãi không ra củ chuối quá

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  69

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fithou91192 Xem bài viết
  ok mình đã tìm ra lỗi hàm tìm kiếm thiếu cái thằng p=p->next chưa tăng cho nó thì sao mà chạy được chứ
  còn thằng sắp xếp nữa mình tìm mãi không ra củ chuối quá
  tương tự bạn coi lại câu lệnh cuối trong các dãy for nha
  C++ Code:
  1. void sapxep1()
  2.         {
  3.           node *p,*q;
  4.           for(p=dau;p!=NULL;p->next)                       // p=p->net
  5.               for(q=p->next;q!=NULL;q->next)             //
  6.                   if(p->data.ten<q->data.ten)
  7.                   {
  8.                       tg=p->data;
  9.                       p->data=q->data;
  10.                       q->data=tg;
  11.                   }
  12.         }
  13.     void sapxep2()
  14.         {
  15.           node *p,*q;
  16.           for(p=dau;p!=NULL;p->next)                     //p=p->next
  17.               for(q=p->next;q!=NULL;q->next)           //
  18.                   if(p->data.k<q->data.k)
  19.                   {
  20.                       tg=p->data;
  21.                       p->data=q->data;
  22.                       q->data=tg;
  23.                   }
  24.         }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  89

  Mặc định DSLK đơn các hàm sắp xếp, tìm kiếm không chạy được

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kuhoang0512 Xem bài viết
  tương tự bạn coi lại câu lệnh cuối trong các dãy for nha
  C++ Code:
  1. void sapxep1()
  2.         {
  3.           node *p,*q;
  4.           for(p=dau;p!=NULL;p->next)                       // p=p->net
  5.               for(q=p->next;q!=NULL;q->next)             //
  6.                   if(p->data.ten<q->data.ten)
  7.                   {
  8.                       tg=p->data;
  9.                       p->data=q->data;
  10.                       q->data=tg;
  11.                   }
  12.         }
  13.     void sapxep2()
  14.         {
  15.           node *p,*q;
  16.           for(p=dau;p!=NULL;p->next)                     //p=p->next
  17.               for(q=p->next;q!=NULL;q->next)           //
  18.                   if(p->data.k<q->data.k)
  19.                   {
  20.                       tg=p->data;
  21.                       p->data=q->data;
  22.                       q->data=tg;
  23.                   }
  24.         }
  uhm nhỉ mắt với chả mũi nhưng dù sao cũng là do mình cùi bắp quá
  thanh bạn@kuhoang0512 nha

Các đề tài tương tự

 1. DSLK các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm
  Gửi bởi soda_chanhmuoi trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-11-2011, 10:31 AM
 2. code không lỗi nhưng chạy bị lỗi[DSLK,khi nhập vào 2 số là bị stop]
  Gửi bởi fithou91192 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-11-2011, 07:33 AM
 3. Kỹ thuật C Bài tập DSLK, mọi người test và cho mình xin ý kiến
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-12-2010, 08:45 AM
 4. Cộng trừ đa thức bằng DSLK đơn trên C. Hàm load và rút gọn không chạy được?
  Gửi bởi brian56 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-07-2010, 08:51 AM
 5. Thắc mắc về hàm tìm kiếm DSLK đơn
  Gửi bởi shumo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-06-2010, 05:50 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn