Chào cả nhà!.
Khi mình gọi 1 hàm bên services thì xuất hiện lỗi.
Chạy lần đầu thì dc nhưng cứ gọi thêm lần nữa là báo lỗi và phải tắt máy chủ ảo đi thì lại chạy được một lần rồi bị. Thông báo lỗi như sai:
"The request channel timed out while waiting for a reply after 00:00:59.9979999. Increase the timeout value passed to the call to Request or increase the SendTimeout value on the Binding. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout."
Có ai biết lỗi này xảy ra do tại sao không chỉ dùm mình với. Mình cảm ơn nhiều.