Dch v nhp gà, vn chuyn gà, mua bán gà (gà m, asil, peru)

- D
ch v nhp gà m, gà có th t USA, Philipine hoc bt c nưc nào khác trên thế gii.

- Có nhiu năm kinh nghim vi dch v giao nhn gà và các loi hàng hóa.
- S lưng ko gii hn, xin lưu ý là gi càng nhiu thì quý khách s càng đc gim giá và đc tích lũy dn qua các đt gi.
- Thi gian gi linh hot, 1 tun có th gi 1, 2 hoc 5 chuyến tùy theo s lưng gà nhiu hay ít và theo yêu cu ca ngưi gi.
- Tt c M đu tp trung ti Cali trưc khi gi v VN.
- Nhng thit hi v gà do chết hoc mt s đc h tr đn bù đúng vi giá tr thc và theo tha thun ca 3 bên (ngưi gi, ngưi nhn và ch gà) phù hp vi hoàn cnh xy ra.
- Cam kết mc giá áp dng cho mi ngưi là thp nht cho đến thi đim hin ti.
- Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cp các loi gà (gà nòi, gà m, gà asil, gà peru… và các loi gà lai) vi giá rt hp lý.

Trang web hình ảnh: http://s554.photobucket.com/albums/jj428/laigacua/
Trang web 1 số clip xổ gà: http://www.youtube.com/watch?v=PVE9InAjRgI- Mi chi tiết vui lòng liên h theo thông tin dưi đây:

+ Ti M, theo gi Cali (t 12h trưa ti 3h sáng):
- A. Chí: +1714 719 719 7
+Ti VN: t 6h sáng ti 12h đêm:
- Phưc: +84917 318 528
- Huy: +84903 600 328
- YM: laigacua, email: laigacua@yahoo.com