Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Làm sao để xác định từng dòng của mảng 2 chiều b có phải là tập con của mảng 1 chiều a

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  8

  Mặc định Làm sao để xác định từng dòng của mảng 2 chiều b có phải là tập con của mảng 1 chiều a

  Em có 1 mảng 1 chiều _arr= [];
  và 1 mảng 2 chiều AQ
  Em muốn xác định coi từng dòng trong mảng 2 chiều AQ có phải là tập con của màng 1 chiều _arr không thì làm sao ak
  Vd như có mảng _arr={ 3,4,5}
  mảng 2 chiều AQ
  3, 4
  1, 2
  4, 5
  1, 2
  kết quả ta có dòng thứ 0 {3,4} và dòng thứ 2 {4,5} là tập con của mảng _arr

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  14

  mình có ý này không biết được không... tại mình còn gà lắm.
  giả sử mảng của bạn như sau
  _arr[k]
  AQ[m,n]


  Code:
  int flag =1;
  for(int i=0; i<m; i++) 
  {
     for(int j=0; j<n;j++)
     {
        for(int k=0; k < l;k++)
        {
           if(AQ[i,j] != _arr[k];
           flag = 0;
        }
     }
     if(flag==1)
     Console.Writeline("dong {0} là tập con", i);
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  Bạn hãy chịu khó làm nha. Tư duy không ai cho cả, chúc bạn học tốt, code bạn cần đây:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace ConsoleApplication1
  7. {
  8.     class _array
  9.     {
  10.         public int[] _arr1 { get; set; }
  11.         public int[] _arr2 { get; set; }
  12.         public _array() { }
  13.     }
  14.  
  15.     class Program
  16.     {
  17.         // kiem tra so _ co trong mang b hay khong
  18.         private static bool _Is_thuocmang(int _a, int[] _b)
  19.         {
  20.             int _lengh_b = _b.Length;
  21.             for (int i = 0; i < _lengh_b; i++)
  22.                 if (_a == _b[i])
  23.                     return true;
  24.  
  25.             return false;
  26.         }
  27.         //_a la cai tap con can kt trong tap _b hay khong
  28.         private static void Check_tapcon(List<int> _ls, int[,] _a, int[] _b)
  29.         {
  30.             int _length_dong_a = _a.GetLength(0);
  31.             int _length_cot_a = _a.GetLength(1);
  32.             int _length_b = _b.Length;
  33.             bool _flag = false;
  34.             for (int i = 0; i < _length_dong_a; i++)
  35.             {
  36.                 for (int j = 0; j < _length_cot_a; j++)
  37.                 {
  38.                     _flag = _Is_thuocmang(_a[i, j], _b) == true ? true : false;
  39.                     if (!_flag)
  40.                         break;
  41.  
  42.                 }
  43.                 if (_flag)
  44.                     _ls.Add(i);
  45.             }
  46.  
  47.  
  48.  
  49.         }
  50.         static void Main(string[] args)
  51.         {
  52.  
  53.             int[] input = { 1, 2, 3, 4 };
  54.             int[,] _demo = { { 1, 2 }, { 4, 6 }, { 2, 4 } };
  55.             List<int> _ls = new List<int>();
  56.             Check_tapcon(_ls, _demo, input);
  57.             for (int i = 0; i < _ls.Count; i++)
  58.                 Console.WriteLine("dong: "+ _ls[i].ToString());
  59.  
  60.  
  61.  
  62.             //List<_array> _ls = new List<_array>();
  63.             //for (int i = 0; i < (input.Length - 1); i++)
  64.             //{
  65.             //    _array _arr = new _array();
  66.  
  67.             //    // khoi tao hai mang
  68.             //    _arr._arr1 = new int[i + 1];
  69.             //    _arr._arr2 = new int[input.Length - i - 1];
  70.  
  71.             //    // dua giu lieu vao hai mang
  72.             //    for (int j = 0; j <= i; j++)
  73.             //        _arr._arr1[j] = input[j];
  74.             //    for (int k = 0; k < (input.Length - i - 1); k++)
  75.             //        _arr._arr2[k] = input[k + i + 1];
  76.  
  77.             //    // add vao danh sach
  78.             //    _ls.Add(_arr);
  79.             //}
  80.  
  81.             //// xuat ra man hinh demo
  82.             //string _out = "";
  83.             //for (int i = 0; i < _ls.Count; i++)
  84.             //{
  85.             //    _out += "[";
  86.             //    for (int j = 0; j < _ls[i]._arr1.Length; j++)
  87.             //        _out += _ls[i]._arr1[j];
  88.             //    _out += "]";
  89.  
  90.             //    _out += "[";
  91.             //    for (int k = 0; k < _ls[i]._arr2.Length; k++)
  92.             //        _out += _ls[i]._arr2[k];
  93.             //    _out += "]";
  94.  
  95.             //    _out += "\n";
  96.             //}
  97.  
  98.            // Console.WriteLine(_out);
  99.             Console.ReadKey();
  100.         }
  101.     }
  102. }
  Sharing for success!

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-04-2013, 09:46 AM
 2. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-04-2012, 09:43 PM
 3. Cách khai báo mảng 2 chiều với số phần tử trong từng dòng là khác nhau
  Gửi bởi Riku trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-12-2010, 12:23 AM
 4. Sắp xếp các phần tử mảng 2 chiều theo chiều giảm dần trên mỗi cột
  Gửi bởi bi_ngo_9x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-12-2010, 10:43 PM
 5. Sắp xếp các phần tữ trên cùng 1 dòng theo thứ tự tăng dần trong mảng 2 chiều
  Gửi bởi muclup trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-03-2009, 02:21 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn