Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: cần sửa lối về ma trận vuông

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định cần sửa lối về ma trận vuông

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<malloc.h>
  int nhap(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {printf("nhap phan tu %d thu %d ",i,j);
  scanf("%d",&s[i][j]);
  }
  }
  void xuat(int s[][20],int n)
        {
          int i,j;
          for (i=0;i<n;i++)
          {
            for (j=0;j<n;j++)
            {
              printf("%5d ",s[i][j]);
            }
            printf("\n");
          }
        }
  int dem(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,d=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (s[i][j]==k)
  d++;
  }
  return d;
  }
  int kiemtra(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,kt=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (s[i][j]==k)
  kt++;
  if (kt>1)
  return 0;
  return 1;
  }
  int xuathien(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (kiemtra(s,n,s[i][j]==1))
  
  printf("\n so %d xuat hien %d",s[i][j],dem(s,n,s[i][j]));
  }
  }
  int main ()
  {int a[20][20],n;
  printf("hay nhap n : ");
  scanf("%d",&n);
  nhap(a,n);
  xuat(a,n);
  xuathien(a,n);
  getch ();
  return 0;
  }
  đề la yều cầm đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử trong ma trận ,nhưng không đươc trùng
  vd nha 1 1 3 4
  xuất ra
  1 xuất hiện 2 lần
  3 xuất hiện 1 lần
  4 xuất hiện 1 lần
  em dùng hàm kiểm tra để xuất ra kết quả không trùng nhưng sao sai em không hiểu??
  ai có thể sửa trực tiếp cho em với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<malloc.h>
  int nhap(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {printf("nhap phan tu %d thu %d ",i,j);
  scanf("%d",&s[i][j]);
  }
  }
  void xuat(int s[][20],int n)
        {
          int i,j;
          for (i=0;i<n;i++)
          {
            for (j=0;j<n;j++)
            {
              printf("%5d ",s[i][j]);
            }
            printf("\n");
          }
        }
  int dem(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,d=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (s[i][j]==k)
  d++;
  }
  return d;
  }
  int kiemtra(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,kt=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (s[i][j]==k)
  kt++;
  if (kt>1)
  return 0;
  return 1;
  }
  int xuathien(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (kiemtra(s,n,s[i][j]==1))
  
  printf("\n so %d xuat hien %d",s[i][j],dem(s,n,s[i][j]));
  }
  }
  int main ()
  {int a[20][20],n;
  printf("hay nhap n : ");
  scanf("%d",&n);
  nhap(a,n);
  xuat(a,n);
  xuathien(a,n);
  getch ();
  return 0;
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<malloc.h>
  int nhap(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {printf("nhap phan tu %d thu %d ",i,j);
  scanf("%d",&s[i][j]);
  }
  }
  void xuat(int s[][20],int n)
        {
          int i,j;
          for (i=0;i<n;i++)
          {
            for (j=0;j<n;j++)
            {
              printf("%5d ",s[i][j]);
            }
            printf("\n");
          }
        }
  int dem(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,d=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (s[i][j]==k)
  d++;
  }
  return d;
  }
  int kiemtra(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,kt=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (s[i][j]==k)
  kt++;
  if (kt>1)
  return 0;
  return 1;
  }
  int xuathien(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (kiemtra(s,n,s[i][j]==1))
  
  printf("\n so %d xuat hien %d",s[i][j],dem(s,n,s[i][j]));
  }
  }
  int main ()
  {int a[20][20],n;
  printf("hay nhap n : ");
  scanf("%d",&n);
  nhap(a,n);
  xuat(a,n);
  xuathien(a,n);
  getch ();
  return 0;
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  hàm nhập vs xuất hiện có kiểu trả về là int mà không có giá trị trả về vs lại cũng cần trả về cái gì
  HT117-5277

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  0

  hàm kiểm tra để làm gì
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<malloc.h>
  int nhap(int s[][20],int n)
  {int i,j;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {printf("nhap phan tu a[%d][%d]",i,j);
  scanf("%d",&s[i][j]);
  }
  }
  void xuat(int s[][20],int n)
        {
          int i,j;
          for (i=0;i<n;i++)
          {
            for (j=0;j<n;j++)
            {
              printf("%5d ",s[i][j]);
            }
            printf("\n");
          }
        }
  int dem(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,d=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {if (s[i][j]==k)
  d++;
  }
  return d;
  }
  int kiemtra(int s[][20],int n,int k)
  {int i,j,kt=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (s[i][j]==k)
  kt++;
  }
  if (kt>0)
  return 1;
  return 0;
  }
  int xuathien(int s[][20],int n)
  {int i,j,h=0;
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  	if (s[i][j]!=h)
  	{
  printf("\n so %d xuat hien %d",s[i][j],dem(s,n,s[i][j]));
    h=s[i][j];
  }
  }
  }
  int main ()
  {int a[20][20],n;
  printf("hay nhap n : ");
  scanf("%d",&n);
  nhap(a,n);
  xuat(a,n);
  xuathien(a,n);
  getch ();
  return 0;
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  42

  Mặc định cần sửa lối về ma trận vuông

  Bài này không khó lắm....Đây là ý tưởng của mình, bạn tham khảo nhé: Trước tiên bạn sao chép mảng chính ra 1 mảng phụ. Tiếp theo, xóa các phần tử trùng nhau, chỉ gữi lại 1 phần tử trong mảng tạm. Tiếp đến, lấy từng phần tử trong mảng tạm, đem so sánh với mảng chính. Nếu như phần tử trong mảng phụ == phần tử trong mảng chính thì tăng biến đếm lên.
  Demo cái nha:
  C++ Code:
  1.  
  2. int* copyArray(int* a, int n, int* &temp)
  3. {
  4.     temp= new int [20];
  5.     for(int i=0; i<n; ++i)
  6.         temp[i]=a[i];
  7.     return temp;
  8. }
  9. int* xoatrung(int* temp, int n, int& m)
  10. {
  11.     for(int i=0; i<n; ++i)
  12.     {
  13.         for(int j=i+1; j<n; ++j)
  14.         {
  15.             if(temp[i]==temp[j])
  16.             {
  17.                 for(int k=j+1; k<n; ++k)
  18.                     temp[k-1]=temp[k];
  19.                 n--;j--;
  20.             }
  21.         }
  22.     }
  23.     m=n;
  24.     return temp;
  25. }
  26. int countNum(int *a, int n, int x)
  27. {
  28.     int count =0;
  29.     for(int i=0; i<n; ++i)
  30.         if(a[i]==x)
  31.             count++;
  32.     return count;
  33. }
  34. void xuat(int* a, int n,  int* temp, int m)
  35. {
  36.     for(int i=0; i<m; ++i)
  37.         cout<<temp[i]<<" xuat hien "<<countNum(a,n,temp[i])<<" lan."<<endl;
  38. }

  Cái này mình demo bằng NotePad. Nên không bít có lỗi ở đâu hk nữa
  C Code:
  1. while (!silly)
  2.     cout<<"Study everything !";

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     int n,*a,i,j,k,test=1,d;
  8.     cout<<"Nhap so phan tu cua mang:";
  9.     cin>>n;
  10.     a=new int[n];
  11.     for(i=0;i<n;i++)
  12.     {
  13.         cout<<"a["<<i+1<<"]=";
  14.         cin>>a[i];
  15.     }
  16.     for(i=0;i<n;i++)
  17.     {
  18.         d=1;
  19.         for(j=0;j<i;j++)
  20.         {
  21.             if(a[i]==a[j])
  22.             {
  23.                 test=0;
  24.                 break;
  25.             }
  26.             else test=1;    
  27.         }
  28.         if(test==0) continue;
  29.         else
  30.         {      
  31.             for(k=i+1;k<n;k++)
  32.             {
  33.                 if(a[k]==a[i]) d++;                  
  34.             }          
  35.             cout<<a[i]<<" xuat hien "<<d<<" lan.\n";
  36.             }
  37.     }
  38.     system("pause");
  39.     return 0;    
  40. }
  Nếu có sai xót gì mong các bạn, các anh chị sửa giúp.

Các đề tài tương tự

 1. Trao đổi liên kết, trao doi logo, Text Link với các webforumblog (free)
  Gửi bởi nguyenlam14990 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 31
  Bài viết cuối: 13-03-2012, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn