Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Usercontrol không gọi được hàm trong jquery

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  10

  Mặc định Usercontrol không gọi được hàm trong jquery

  Chào anh chị

  Em có down một ví dụ về menu dọc đa cấp làm bằng jquery về. Tình hình là khi e dùng một trang aspx bình thường menu hiện thì đúng, dùng một trang aspx apply MasterPage menu hiện thị bình thường. Nhưng cho một usercontrol thì nó không hiện thị đúng và tình trạng là hình như không gọi được hàm trong jquery. E có up source, anh chị giúp em làm sao cho cai usercontrol hiển thị đúng nha.
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tqtloveu Xem bài viết
  Chào anh chị

  Em có down một ví dụ về menu dọc đa cấp làm bằng jquery về. Tình hình là khi e dùng một trang aspx bình thường menu hiện thì đúng, dùng một trang aspx apply MasterPage menu hiện thị bình thường. Nhưng cho một usercontrol thì nó không hiện thị đúng và tình trạng là hình như không gọi được hàm trong jquery. E có up source, anh chị giúp em làm sao cho cai usercontrol hiển thị đúng nha.
  bài của bạn không upload database lên cho nên tôi ko test được
  bạn xem góp ý sửa như này thay vì dư thừa ở trang WebUserControl.ascx như này:
  HTML Code:
  1. <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="WebUserControl.ascx.cs" Inherits="WebUserControl" %>
  2. <link href="jquery/demos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  3. <script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  4. <script src="jquery/jquery.ui.widget.js" type="text/javascript"></script>
  5. <script src="jquery/jquery.ui.accordion.js" type="text/javascript"></script>
  6. <script type="text/javascript">
  7.     $(function() {
  8.         $("#accordion").accordion();
  9.     });
  10. <div class="demo">
  11.     <div id="accordion" style="width:300px">
  12.         <asp:Literal ID="Literal1" runat="server"></asp:Literal>
  13.     </div>
  14.  </div>
  nếu thế thì vì bạn đã chạy 2 lần $("#accordion").accordion(); kết quả sẽ khác đấy:(1 lần ở usercontrol 1 lần ở masterpage)

  bạn nên dùng

  HTML Code:
  1. <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="WebUserControl.ascx.cs" Inherits="WebUserControl" %>
  2. <div class="demo">
  3.     <div id="accordion" style="width:300px">
  4.         <asp:Literal ID="Literal1" runat="server"></asp:Literal>
  5.     </div>
  6.  </div>

  vì bạn đã khai báo trong masterpage rồi:
  HTML Code:
  1. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4.  
  5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  6. <head runat="server">
  7.     <title>Untitled Page</title>
  8.     <asp:ContentPlaceHolder id="head" runat="server">
  9.     </asp:ContentPlaceHolder>
  10.     <link href="jquery/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  11.     <script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  12.     <script src="jquery/jquery.ui.widget.js" type="text/javascript"></script>
  13.     <script src="jquery/jquery.ui.accordion.js" type="text/javascript"></script>
  14.     <link href="jquery/demos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  15.     <script type="text/javascript">
  16.     $(function() {
  17.         $("#accordion").accordion();
  18.     });
  19.     </script>
  20. </head>
  21.     <form id="form1" runat="server">
  22.     <div>
  23.         <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  24.        
  25.         </asp:ContentPlaceHolder>
  26.     </div>
  27.     </form>
  28. </body>
  29. </html>
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi angeltrongminh : 14-11-2011 lúc 01:03 AM.
  Sharing for success!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  10

  cám ơn anh angeltrongminh

  em đã thử làm theo cách của anh nhưng vẫn không được. em up lại source + database, anh xem giúp em nhé.

  thanks anh nhiều lắm
  Attached Files Attached Files

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tqtloveu Xem bài viết
  cám ơn anh angeltrongminh

  em đã thử làm theo cách của anh nhưng vẫn không được. em up lại source + database, anh xem giúp em nhé.

  thanks anh nhiều lắm
  bạn xem file đính kèm, nhớ sửa kết nối cho đúng, tôi cũng thử như cái trên đã bày cho bạn thôi
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails 1.png   2.png  
  Attached Files Attached Files
  Sharing for success!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  10

  Cám ơn anh angeltrongminh em đã coi kỹ máy cái đường dẫn nhưng nó vẫn không gọi được. anh có thể xem giúp em trong cái source thứ hai em up lên được không anh.
  Thanks anh nhiều

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  Wink Usercontrol không gọi được hàm trong jquery

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tqtloveu Xem bài viết
  Cám ơn anh angeltrongminh em đã coi kỹ máy cái đường dẫn nhưng nó vẫn không gọi được. anh có thể xem giúp em trong cái source thứ hai em up lên được không anh.
  Thanks anh nhiều
  WebUserControl.ascx
  HTML Code:
  1. <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="WebUserControl.ascx.cs" Inherits="WebUserControl" %>
  2.  
  3. <div class="demo">
  4.     <div id="accordion" style="width:300px">
  5.         <asp:Literal ID="Literal1" runat="server"></asp:Literal>
  6.     </div>
  7.  </div>
  MasterPage.master : gọi hàm trong masterpage
  HTML Code:
  1. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4.  
  5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  6. <head runat="server">
  7.     <title>Untitled Page</title>
  8.     <asp:ContentPlaceHolder id="head" runat="server">
  9.     </asp:ContentPlaceHolder>
  10.     <link href="jquery/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  11.     <script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  12.     <script src="jquery/jquery.ui.widget.js" type="text/javascript"></script>
  13.     <script src="jquery/jquery.ui.accordion.js" type="text/javascript"></script>
  14.     <link href="jquery/demos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  15.     <script type="text/javascript">
  16.     $(function() {
  17.         $("#accordion").accordion();
  18.     });
  19.     </script>
  20. </head>
  21.     <form id="form1" runat="server">
  22.     <div>
  23.         <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  24.        
  25.         </asp:ContentPlaceHolder>
  26.     </div>
  27.     </form>
  28. </body>
  29. </html>

  home.aspx
  HTML Code:
  1. <%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="home.aspx.cs" Inherits="home" Title="Untitled Page" %>
  2.  
  3. <%@ Register src="WebUserControl.ascx" tagname="WebUserControl" tagprefix="uc1" %>
  4.  
  5. <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
  6. </asp:Content>
  7. <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
  8.     <div class="demo">
  9.     <div id="accordion" style="width:300px">
  10.         <asp:Literal ID="Literal1" runat="server"></asp:Literal>
  11.     </div>
  12.     </div>
  13.     <uc1:WebUserControl ID="WebUserControl1" runat="server" />
  14. </asp:Content>

  home.aspx.cs
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.Linq;
  5. using System.Web;
  6. using System.Web.UI;
  7. using System.Web.UI.WebControls;
  8. using System.Data;
  9. using System.Data.SqlClient;
  10.  
  11. public partial class home : System.Web.UI.Page
  12. {
  13.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  14.     {
  15.         Literal1.Text = LoadMenu();
  16.     }
  17.     private DataTable QueryToDataTable(string strSQL)
  18.     {
  19.         DataTable dtbTmp = new DataTable();
  20.         string connString = @"Server =.;Initial Catalog=QuanLyThuVien;User ID=sa;Password=123456";
  21. //bạn sửa lại kết nối cho phù hợp với máy của bạn
  22.         SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
  23.         try
  24.         {
  25.             conn.Open(); // Mở kết nối
  26.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, conn); // Tạo một Adapter
  27.             DataSet ds = new DataSet();// Tạo DataSet
  28.             da.Fill(ds, "GetData");// Đổ dữ liệu DataSet
  29.             dtbTmp = ds.Tables[0];// Tạo DataTable từ dataSet
  30.         }
  31.         catch (Exception e)
  32.         {
  33.             Console.WriteLine(e.Message);// Bắt lỗi
  34.         }
  35.         finally
  36.         {
  37.             conn.Close();// Đóng kết nối
  38.         }
  39.         return dtbTmp;
  40.     }
  41.  
  42.     private string LoadMenu()
  43.     {
  44.         string htmlMenu = "";
  45.         DataTable dtbRoot = QueryToDataTable("SELECT idChuyenMuc, TenChuyenMuc FROM TB_ChuyenMuc  WHERE Decen=0 ORDER BY idChuyenMuc");
  46.         if (dtbRoot.Rows.Count > 0)
  47.         {
  48.             foreach (DataRow dr1 in dtbRoot.Rows)
  49.             {
  50.                 htmlMenu += "<h3><a href=\"#\"><b>" + dr1["TenChuyenMuc"] + "</b></a></h3>";
  51.                 DataTable dtbSub = QueryToDataTable(@"SELECT idChuyenMuc, TenChuyenMuc FROM TB_ChuyenMuc  WHERE idChuyenMucCha='" + dr1["idChuyenMuc"] + "' ORDER BY idChuyenMuc");
  52.                 if (dtbSub.Rows.Count > 0)
  53.                 {
  54.                     htmlMenu += "<div>";
  55.                     foreach (DataRow dr2 in dtbSub.Rows)
  56.                     {
  57.                         htmlMenu += @"<li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>" + dr2["TenChuyenMuc"] + "</a></li>";
  58.                     }
  59.                     htmlMenu += "</div>";
  60.                 }
  61.             }
  62.         }
  63.         return htmlMenu;
  64.     }
  65.  
  66. }

  kết quả trả về on run-time
  http://localhost:51309/DemoJqueryAccordion/home.aspx trang sử dụng usercontrol
  HTML Code:
  1.  
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  3.  
  4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  5.     Untitled Page
  6. <link href="jquery/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  7.     <script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  8.     <script src="jquery/jquery.ui.widget.js" type="text/javascript"></script>
  9.     <script src="jquery/jquery.ui.accordion.js" type="text/javascript"></script>
  10.     <link href="jquery/demos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  11.     <script type="text/javascript">
  12.     $(function() {
  13.         $("#accordion").accordion();
  14.     });
  15.     </script>
  16. </head>
  17.     <form name="aspnetForm" method="post" action="home.aspx" id="aspnetForm">
  18. <div>
  19. <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMTk4ODAzNjg1NQ9kFgJmD2QWAgIDD2QWAgIBD2QWBAIBDxYCHgRUZXh0BYgaPGgzPjxhIGhyZWY9IiMiPjxiPlF14bqjbiB0cuG7iyBo4buHIHRo4buRbmc8L2I+PC9hPjwvaDM+PGRpdj48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiB0cuG7iyBuZ8aw4budaSBkw7luZzwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+UXXhuqNuIHRy4buLIGjhu4cgdGjhu5FuZyBtZW51PC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5QaMOibiBxdXnhu4FuIG1lbnU8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlRoYXkgxJHhu5VpIHRow7RuZyB0aW4gY8OhIG5ow6JuPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5RdeG6o24gdHLhu4sgcGjDom4gcXV54buBbjwvYT48L2xpPjwvZGl2PjxoMz48YSBocmVmPSIjIj48Yj5RdeG6o24gbMO9IGRhbmggbeG7pWM8L2I+PC9hPjwvaDM+PGRpdj48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiBsw70gdMOhYyBnaeG6ozwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+UXXhuqNuIGzDvSBuaMOgIHh14bqldCBi4bqjbjwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+UXXhuqNuIGzDvSBsb+G6oWkgc8OhY2g8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiBsw70gbmfDtG4gbmfhu688L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiBsw70gcGjDsm5nIGJhbjwvYT48L2xpPjwvZGl2PjxoMz48YSBocmVmPSIjIj48Yj5RdeG6o24gbMO9IGtobyBzw6FjaDwvYj48L2E+PC9oMz48ZGl2PjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+Q+G6rXAgbmjhuq10IHPDoWNoPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaMO0bmcgdGluIHPDoWNoIGjhu49uZzwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+UGjDom4gbG/huqFpIHPDoWNoPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5Uw6xtIGtp4bq/bSBzw6FjaDwvYT48L2xpPjwvZGl2PjxoMz48YSBocmVmPSIjIj48Yj5RdeG6o24gbMO9IMSR4buZYyBnaeG6ozwvYj48L2E+PC9oMz48ZGl2PjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VGjDtG5nIHRpbiB0w6BpIGtob+G6o248L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlThuqFvIHRo4bq7IHRoxrAgdmnhu4duIGNobyDEkeG7mWMgZ2nhuqM8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlTDrG0ga2nhur9tIMSR4buZYyBnaeG6ozwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+Q+G6rXAgbmjhuq10IGRhbmggc8OhY2ggxJHhu5ljIGdp4bqjPC9hPjwvbGk+PC9kaXY+PGgzPjxhIGhyZWY9IiMiPjxiPlF14bqjbiBsw70gbcaw4bujbiB0cuG6ozwvYj48L2E+PC9oMz48ZGl2PjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+Tcaw4bujbiBzw6FjaDwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VHLhuqMgc8OhY2g8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPkdpYSBo4bqhbiBzw6FjaDwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VHJhIGPhu6l1IHPDoWNoPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaOG7kW5nIGvDqiBzw6FjaCBtxrDhu6NuIHRy4bqjPC9hPjwvbGk+PC9kaXY+PGgzPjxhIGhyZWY9IiMiPjxiPlRo4buRbmcga8OqPC9iPjwvYT48L2gzPjxkaXY+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaOG7kW5nIGvDqiBzw6FjaCBjw7JuPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaOG7kW5nIGvDqiBzw6FjaCBtxrDhu6NuPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaOG7kW5nIGvDqiBzw6FjaCBo4buPbmc8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlRo4buRbmcga8OqIHPDoWNoIHRy4buFIGjhuqFuPC9hPjwvbGk+PC9kaXY+ZAIDD2QWAgIBDxYCHwBlZGSk902cDhuwaMRwbXmwqWvT+ecnGg==" />
  20. </div>
  21.  
  22.     <div>
  23.        
  24.     <div class="demo">
  25.     <div id="accordion" style="width:300px">
  26.         <h3><a href="#"><b>Quản trị hệ thống</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản trị người dùng</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản trị hệ thống menu</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Phân quyền menu</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thay đổi thông tin cá nhân</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản trị phân quyền</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý danh mục</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý tác giả</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý nhà xuất bản</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý loại sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý ngôn ngữ</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý phòng ban</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý kho sách</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Cập nhật sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thông tin sách hỏng</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Phân loại sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tìm kiếm sách</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý độc giả</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thông tin tài khoản</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tạo thẻ thư viện cho độc giả</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tìm kiếm độc giả</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Cập nhật danh sách độc giả</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý mượn trả</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Mượn sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Trả sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Gia hạn sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tra cứu sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách mượn trả</a></li></div><h3><a href="#"><b>Thống kê</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách còn</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách mượn</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách hỏng</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách trễ hạn</a></li></div>
  27.     </div>
  28.     </div>
  29.    
  30.  
  31. <div class="demo">
  32.     <div id="accordion" style="width:300px">
  33.        
  34.     </div>
  35.  </div>
  36.  
  37.     </div>
  38.     </form>
  39. </body>
  40. </html>
  http://localhost:51309/DemoJqueryAcc...Accordion.aspx trang không sử dụng
  HTML Code:
  1.  
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4. <head><link href="jquery/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  5.     <script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  6.     <script src="jquery/jquery.ui.widget.js" type="text/javascript"></script>
  7.     <script src="jquery/jquery.ui.accordion.js" type="text/javascript"></script>
  8.     <link href="jquery/demos.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><title>
  9.  
  10.     <script type="text/javascript">
  11.         $(function () {
  12.             $("#accordion").accordion();
  13.         });
  14.     </script>
  15. </head>
  16. <body style="background-color: Black">
  17.     <form name="form1" method="post" action="DemoJqueryAccordion.aspx" id="form1">
  18. <div>
  19. <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMjEyODc2NTkxMQ9kFgICAw9kFgICAQ8WAh4EVGV4dAWIGjxoMz48YSBocmVmPSIjIj48Yj5RdeG6o24gdHLhu4sgaOG7hyB0aOG7kW5nPC9iPjwvYT48L2gzPjxkaXY+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5RdeG6o24gdHLhu4sgbmfGsOG7nWkgZMO5bmc8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiB0cuG7iyBo4buHIHRo4buRbmcgbWVudTwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+UGjDom4gcXV54buBbiBtZW51PC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaGF5IMSR4buVaSB0aMO0bmcgdGluIGPDoSBuaMOibjwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+UXXhuqNuIHRy4buLIHBow6JuIHF1eeG7gW48L2E+PC9saT48L2Rpdj48aDM+PGEgaHJlZj0iIyI+PGI+UXXhuqNuIGzDvSBkYW5oIG3hu6VjPC9iPjwvYT48L2gzPjxkaXY+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5RdeG6o24gbMO9IHTDoWMgZ2nhuqM8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiBsw70gbmjDoCB4deG6pXQgYuG6o248L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlF14bqjbiBsw70gbG/huqFpIHPDoWNoPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5RdeG6o24gbMO9IG5nw7RuIG5n4buvPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5RdeG6o24gbMO9IHBow7JuZyBiYW48L2E+PC9saT48L2Rpdj48aDM+PGEgaHJlZj0iIyI+PGI+UXXhuqNuIGzDvSBraG8gc8OhY2g8L2I+PC9hPjwvaDM+PGRpdj48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPkPhuq1wIG5o4bqtdCBzw6FjaDwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VGjDtG5nIHRpbiBzw6FjaCBo4buPbmc8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlBow6JuIGxv4bqhaSBzw6FjaDwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VMOsbSBraeG6v20gc8OhY2g8L2E+PC9saT48L2Rpdj48aDM+PGEgaHJlZj0iIyI+PGI+UXXhuqNuIGzDvSDEkeG7mWMgZ2nhuqM8L2I+PC9hPjwvaDM+PGRpdj48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlRow7RuZyB0aW4gdMOgaSBraG/huqNuPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5U4bqhbyB0aOG6uyB0aMawIHZp4buHbiBjaG8gxJHhu5ljIGdp4bqjPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5Uw6xtIGtp4bq/bSDEkeG7mWMgZ2nhuqM8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPkPhuq1wIG5o4bqtdCBkYW5oIHPDoWNoIMSR4buZYyBnaeG6ozwvYT48L2xpPjwvZGl2PjxoMz48YSBocmVmPSIjIj48Yj5RdeG6o24gbMO9IG3GsOG7o24gdHLhuqM8L2I+PC9hPjwvaDM+PGRpdj48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPk3GsOG7o24gc8OhY2g8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlRy4bqjIHPDoWNoPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5HaWEgaOG6oW4gc8OhY2g8L2E+PC9saT48bGkgc3R5bGU9J3BhZGRpbmctbGVmdDozcHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjIwcHgnPjxhIGhyZWY9J2h0dHA6Ly9obXdlYi5jb20udm4nPlRyYSBj4bupdSBzw6FjaDwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VGjhu5FuZyBrw6ogc8OhY2ggbcaw4bujbiB0cuG6ozwvYT48L2xpPjwvZGl2PjxoMz48YSBocmVmPSIjIj48Yj5UaOG7kW5nIGvDqjwvYj48L2E+PC9oMz48ZGl2PjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VGjhu5FuZyBrw6ogc8OhY2ggY8OybjwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VGjhu5FuZyBrw6ogc8OhY2ggbcaw4bujbjwvYT48L2xpPjxsaSBzdHlsZT0ncGFkZGluZy1sZWZ0OjNweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MjBweCc+PGEgaHJlZj0naHR0cDovL2htd2ViLmNvbS52bic+VGjhu5FuZyBrw6ogc8OhY2ggaOG7j25nPC9hPjwvbGk+PGxpIHN0eWxlPSdwYWRkaW5nLWxlZnQ6M3B4OyBsaW5lLWhlaWdodDoyMHB4Jz48YSBocmVmPSdodHRwOi8vaG13ZWIuY29tLnZuJz5UaOG7kW5nIGvDqiBzw6FjaCB0cuG7hSBo4bqhbjwvYT48L2xpPjwvZGl2PmRk5IETKbuZ8cc9Jnt6rY685dpmnck=" />
  20. </div>
  21.  
  22.     <div class="demo">
  23.         <div id="accordion" style="width: 300px">
  24.             <h3><a href="#"><b>Quản trị hệ thống</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản trị người dùng</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản trị hệ thống menu</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Phân quyền menu</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thay đổi thông tin cá nhân</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản trị phân quyền</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý danh mục</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý tác giả</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý nhà xuất bản</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý loại sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý ngôn ngữ</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Quản lý phòng ban</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý kho sách</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Cập nhật sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thông tin sách hỏng</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Phân loại sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tìm kiếm sách</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý độc giả</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thông tin tài khoản</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tạo thẻ thư viện cho độc giả</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tìm kiếm độc giả</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Cập nhật danh sách độc giả</a></li></div><h3><a href="#"><b>Quản lý mượn trả</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Mượn sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Trả sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Gia hạn sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Tra cứu sách</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách mượn trả</a></li></div><h3><a href="#"><b>Thống kê</b></a></h3><div><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách còn</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách mượn</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách hỏng</a></li><li style='padding-left:3px; line-height:20px'><a href='http://hmweb.com.vn'>Thống kê sách trễ hạn</a></li></div>
  25.         </div>
  26.     </div>
  27.     </form>
  28. </body>
  29. </html>

  chúc bạn thành công!
  Sharing for success!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Khi bạn dùng firebug sẽ thấy id của control thay đổi. Bạn muốn sử dụng nó thì phải gọi đúng tên của nó.
  Hoặc bạn cũng có thể đặt giá trị riêng cho control. Bắt buộc phải dùng id thì bạn select nó bằng cách này: $('#<%=lblUser.ClientID%>')

Các đề tài tương tự

 1. Layout sử dụng jquery Dẫn đến code ko dùng được các hàm jquery
  Gửi bởi dinhcongvinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-03-2013, 03:40 PM
 2. Hỏi về JQuery và C# trong asp.net
  Gửi bởi nguyenthuan111 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 17-07-2012, 02:08 AM
 3. Lấy tag img và gán id cho nó bằng sử dụng JQuery trong ASP.NET?
  Gửi bởi vannam28071988 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-03-2012, 08:31 PM
 4. tạo usercontrol với hình dạng bất kỳ trong C#?
  Gửi bởi haitacnj trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-10-2011, 11:46 PM
 5. jQuery UI 1.6: The User Interface Library for jQuery
  Gửi bởi quachnguyen trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-02-2009, 11:46 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn