Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  12

  Red face Các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C!

  giờ mình bận đi học chưa biên tập dc nggon lanh các bạn thông cảm nhé!  A-Các thao tác trên chuỗi ký tự
  1-Nhập xuất chuỗi
  Nhập chuỗi từ bàn phím

  Để nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím, ta sử dụng hàm gets()

  Cú pháp: gets(<Biến chuỗi>)

  Ví dụ:

  C Code:
  1. char Ten[20];
  2. gets(Ten);

  Ta cũng có thể sử dụng hàm scanf() để nhập dữ liệu cho biến chuỗi, tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng.

  Ngoài ra, hàm cgets() (trong conio.h) cũng được sử dụng để nhập chuỗi.
  2- Xuất chuỗi lên màn hình

  Để xuất một chuỗi (biểu thức chuỗi) lên màn hình, ta sử dụng hàm puts().

  Cú pháp: puts(<Biểu thức chuỗi>)

  Ví dụ: Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập.

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2.  
  3.     #include<stdio.h>
  4.  
  5.     #include<string.h>
  6.  
  7.     int main()
  8.  
  9.     {
  10.  
  11.         char Ten[12];
  12.  
  13.         char queQuan[15];
  14.  
  15.         printf("Nhap Ten: ");fflush(stdin);gets(Ten);
  16.  
  17.         printf("Nhap Que Quan: ");fflush(stdin);gets(queQuan);
  18.  
  19.         printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Ten);puts(queQuan);
  20.  
  21.         getch();
  22.  
  23.         return 0;
  24.  
  25.     }

  Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm printf(), puts() (trong conio.h) để hiển thị chuỗi lên màn hình.
  Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)
  3-Cộng chuỗi - Hàm strcat()

  Cú pháp: char *strcat(char *des, const char *source)

  Hàm này có tác dụng ghép chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

  Ví dụ: Nhập vào họ lót và tên của một người, sau đó in cả họ và tên của họ lên màn hình.

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2.  
  3.     #include<stdio.h>
  4.  
  5.     #include<string.h>
  6.  
  7.     int main()
  8.  
  9.     {
  10.  
  11.         char HoLot[30], Ten[12];
  12.  
  13.         printf("Nhap Ho Lot: ");gets(HoLot);
  14.  
  15.         printf("Nhap Ten: ");gets(Ten);
  16.  
  17.         strcat(HoLot,Ten); /* Ghep Ten vao HoLot*/
  18.  
  19.         printf("Ho ten la: ");puts(HoLot);
  20.  
  21.         getch();
  22.  
  23.         return 0;
  24.  
  25.     }

  4-Xác định độ dài chuỗi - Hàm strlen()

  Cú pháp: int strlen(const char* s)

  Ví dụ: Sử dụng hàm strlen xác định độ dài một chuỗi nhập từ bàn phím.

  C Code:
  1.  #include<conio.h>
  2.  
  3.     #include<stdio.h>
  4.  
  5.     #include<string.h>
  6.  
  7.     int main(){
  8.  
  9.         char Chuoi[255];
  10.  
  11.         int Dodai;
  12.  
  13.         printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  14.  
  15.         Dodai = strlen(Chuoi)
  16.  
  17.         printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Chuoi);
  18.  
  19.         printf("Co do dai %d",Dodai);
  20.  
  21.         getch();
  22.  
  23.         return 0;
  24.  
  25.     }

  5- Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa - Hàm toupper()

  Hàm toupper() (trong ctype.h) được dùng để chuyển đổi một ký tự thường thành ký tự hoa.

  Cú pháp: char toupper(char c)
  Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, hàm strupr()

  6-Hàm struppr() được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến địa chỉ chuỗi được chuyển đổi.

  Cú pháp: char* strupr(char *s)

  Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. Sau đó sử dụng hàm strupr() để chuyển đổi chúng thành chuỗi chữ hoa.

  C Code:
  1.  #include<conio.h>
  2.  
  3.     #include<stdio.h>
  4.  
  5.     #include<string.h>
  6.  
  7.     int main()
  8.  
  9.     {
  10.  
  11.         char Chuoi[255],*s;
  12.  
  13.         printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  14.  
  15.         s=strupr(Chuoi) ;
  16.  
  17.         printf(“Chuoi chu hoa:);puts(s);
  18.  
  19.         getch();
  20.  
  21.         return 0;
  22.  
  23.     }
  7- Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường, hàm strlwr()

  Muốn chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), các tham số của hàm tương tự như hàm strupr()

  Cú pháp: char *strlwr(char *s)
  Sao chép chuỗi, hàm strcpy()

  Hàm này được dùng để sao chép toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

  Cú pháp: char* strcpy(char *Des, const char *Source)

  Ví dụ: Viết chương trình cho phép chép toàn bộ chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

  C Code:
  1.   #include<conio.h>
  2.  
  3.     #include<stdio.h>
  4.  
  5.     #include<string.h>
  6.  
  7.     int main()
  8.  
  9.     {
  10.  
  11.         char Chuoi[255],s[255];
  12.  
  13.         printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  14.  
  15.         strcpy(s,Chuoi);
  16.  
  17.         printf(“Chuoi dich:);puts(s);
  18.  
  19.         getch();
  20.  
  21.         return 0;
  22.  
  23.     }
  8-Sao chép một phần chuỗi, hàm strncpy()

  Hàm này cho phép chép n ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn sang chuỗi đích.

  Cú pháp: char *strncpy(char *Des, const char *Source, size_t n)
  Trích một phần chuỗi, hàm strchr()

  Để trích một chuỗi con của một chuỗi ký tự bắt đầu từ một ký tự được chỉ định trong chuỗi cho đến hết chuỗi, ta sử dụng hàm strchr().

  Cú pháp: char *strchr(const char *str, int c)

  Ghi chú:

  Nếu ký tự đã chỉ định không có trong chuỗi, kết quả trả về là NULL.
  Kết quả trả về của hàm là một con trỏ, con trỏ này chỉ đến ký tự c được tìm thấy đầu tiên trong chuỗi str.
  Tìm kiếm nội dung chuỗi, hàm strstr()

  9-Hàm strstr() được sử dụng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

  Cú pháp: char* strstr(const char *s1, const char *s2)

  Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc giá trị NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

  Ví dụ: Viết chương trình sử dụng hàm strstr() để lấy ra một phần của chuỗi gốc bắt đầu từ chuỗi "hoc".

  C Code:
  1.   #include<conio.h>
  2.  
  3.     #include<stdio.h>
  4.  
  5.     #include<string.h>
  6.  
  7.     int main()
  8.  
  9.     {
  10.  
  11.         char Chuoi[255],*s;
  12.  
  13.         printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  14.  
  15.         s=strstr(Chuoi,"hoc");
  16.  
  17.         printf("Chuoi trich ra: ");puts(s);
  18.  
  19.         getch();
  20.  
  21.         return 0;
  22.  
  23.     }
  10-So sánh chuỗi, hàm strcmp()

  Để so sánh hai chuỗi theo từng ký tự trong bảng mã Ascii, ta có thể sử dụng hàm strcmp().

  Cú pháp: int strcmp(const char *s1, const char *s2)

  Hai chuỗi s1 và s2 được so sánh với nhau, kết quả trả về là một số nguyên (số này có được bằng cách lấy ký tự của s1 trừ ký tự của s2 tại vị trí đầu tiên xảy ra sự khác nhau).

  Nếu kết quả là số âm, chuỗi s1 nhỏ hơn chuỗi s2.
  Nếu kết quả là 0, hai chuỗi bằng nhau.
  Nếu kết quả là số dương, chuỗi s1 lớn hơn chuỗi s2.
  11-So sánh chuỗi, hàm stricmp()

  Hàm này thực hiện việc so sánh trong n ký tự đầu tiên của 2 chuỗi s1 và s2, giữa chữ thường và chữ hoa không phân biệt.

  Cú pháp: int stricmp(const char*s1, const char *s2)

  Kết quả trả về tương tự như kết quả trả về của hàm strcmp()
  12-Khởi tạo chuỗi, hàm memset()

  Hàm này được sử dụng để đặt n ký tự đầu tiên của chuỗi là ký tự c.

  13-Đổi từ chuỗi ra số, hàm atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h)

  Để chuyển đổi chuỗi ra số, ta sử dụng các hàm trên.

  Cú pháp:

  C Code:
  1.  int atoi(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên
  2.     long atol(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên dài
  3.     float atof(const char *s): chuyển chuỗi thành số thực

  Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.

  Ngoài ra, thư viện string.h còn hỗ trợ các hàm xử lý chuỗi khác, ta có thể đọc thêm trong phần trợ giúp.

  /*nguồn tài liệu:http://beta.wikiversity.org/wiki/Chu..._chu.E1.BB.97i
  */
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi beautifulsoul84hung : 23-12-2011 lúc 03:18 PM. Lý do: cho code vào tag
  Delete Quá Khứ, Reset Hiện tại, Download Tương Lai, Update Cuộc Sống...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  vote phát cho tinh thần đóng góp
  HT117-5277

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  Mình thấy rất là giống bài này http://my.opera.com/tridung9x/blog/ca

  Lần sau trích dẫn thì ghi rõ nơi trích dẫn. Nên tôn trọng bản quyền tác giả
  ----> Đề nghị bạn ghi rõ nguồn trích
  Hướng dẫn C++: https://www.youtube.com/watch?v=BwLodoQdoY4&list=PL1c9Uxlo-mplJDRGdONNupgo5OCBTyGGn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  12

  ok!
  sáng nay hơi vội mình cũng chưa để ý!hihi
  Delete Quá Khứ, Reset Hiện tại, Download Tương Lai, Update Cuộc Sống...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Nơi ở
  /home/tancuong
  Bài viết
  32

  Nhìn như rừng. Nên bọc code trong tag code

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Thay thế chuỗi s1 trong chuỗi s bằng chuỗi s
  Gửi bởi duytue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 04:16 PM
 2. thay thế chuỗi con thứ i trong chuỗi mẹ bằng 1 chuỗi khác
  Gửi bởi nhat1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 08:25 AM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 12:02 AM
 4. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-03-2011, 09:59 PM
 5. xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn