em có cơ sở dữ liệu sau:

**Table Name : Menu_Left
Field name : ml_id (autonumber) ---- Khóa chính
Field name : ml_title (Text) --- Tiêu đề menu
Field name : ml_postion (Text) --- Ví trí của Menu ( 1 ) là vị trí đầu tiên
Field name : ml_active (Text) --- Trạng thái của Menu (1) là hiển thị (0) là ẩn
**Table Name : Menu_Top
Field name : mt_id (autonumber) ----- Khóa chính
Field name : mt_title (Text) ---- Tiêu đề của Menu
Field name : mt_postion (Text) ---- Ví trí của Menu ( 1 ) là vị trí đầu tiên
Field name : mt_action (Text) ---- Trạng thái của Menu (1) là hiển thị (0) là ẩn
**Table Name : Intro(là phần nội dung để hiển thị thông tin từ các menu)
Field name : id (autonumber) --- Khóa chính
Field name : ml_id (Number) --- Khóa ngoại của Menu_Left
Field name : mt_id (Number) --- Khóa ngoại của Menu_Top
Field name : Title (Text) --- Tiêu đề của bài viết
Field name : Note (Text) --- Nội dung vắn tắt của bài viết
Field name : Body (Text) --- Nội dung của bài viết

Nếu là bài viết của Menu_Left thì nhập giá trị khóa chính của Menu_Left vào ml_id trong Table Intro và bỏ qua phần nhập liệu cho mt_id
Nhập thông tin cho tiêu đề ( Title)
Nhập thông tin cho phần tin vắn ( Note)
Nhập thông tin cho phần nội dung chính ( Body)

==>phần nhập dữ liệu:
**Menu_Left:1,Gallery,trên,1
**Menu_Top:1,About,trái,0
**Intro:1,1,1,Vấn đề,chưa có,nội dung còn thiếu

vậy làm sao khi mình click vào Hyperlink (About) của Menu_Top thì nội dung của About sẽ hiển thị xuống phần Intro(phần nội dung) như yêu cầu của đề bài ạh

Mong anh(chị) giúp em.Em cảm ơn