Chào mọi người, mình muốn làm một chương trình c++ có thể tính thời gian và bộ nhớ của một chương trình khác mà nó gọi, nhưng chưa biết làm thế nào. Mọi người giúp mình với