Làm thế nào để ContextMenuStrip khi click chuột phải vào item trong listview xuất hiện khác với ContextMenuStrip khi click vào khoảng trống( không chọn bất cứ item) khác ạ.
Ví dụ như trong Window Explorer ấy ạ, click chuột phải vào file hay folder hiện ContextMenuStrip khác với khi click chuột phải vào khoảng trống.
Giả sử em có 2 ContextMenuStrip là ContextMenuStrip1 cho khoảng trống và ContextMenuStrip2 cho item trong listview