mình làm một đề tài về hóa đơn, mình muốn xuất những hóa đơn đến ngày hết hạn(những ngày trong tháng hiện tại) mà mình chỉ biết câu lệnh cua sql.

string sql = "select * from CusMoto where [NgayHetHan] like '%' + substring(convert(varchar, getdate(), 103), 4, 7)";

còn vế câu lệnh của Access thi không biết , pro nào giúp mình với.