mình đang làm bài về nhập năm sản xuất, nhưng muôn ràng buộc hơn theo đúng kiểu yyyy. Ai biết code này cho mình xin