--Số là thầy giao một bài tập về lập trình hướng đối tượng chuyển đổi qua lại giữa hệ số: 2,8,10,16


Ai có share mình với..thank mấy bác trước nha