Mình đang làm đồ án hiển thị cây nhị phân dạng đồ họa.Ngặt nỗi khi làm gần xong thì ông thầy không chịu code bên BC 3.1 mà chỉ dev c++ hoặc visual c++. Nhìn code vẽ hình tròn của visual là nản rồi,nên chuyển code từ BC sang DEV nhưng tới lúc hiển thị cây là báo lỗi.Ai biết xin giúp mình với.
C Code:
 1. #include <graphics.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <conio.h>
 4. #include "iostream"
 5. using namespace std;
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <stdlib.h>
 8. #define TRUE 1
 9. #define FALSE 0
 10. typedef int ElementType;
 11. struct TreeNode;
 12. typedef struct TreeNode *Node;
 13. typedef struct TreeNode *Tree;
 14.  
 15. //Khai bao cay nhi phan
 16. struct TreeNode
 17. {
 18.     ElementType Element;
 19.     Node Left;  //Con tro Trai
 20.     Node Right; //Con tro Phai
 21. };
 22. int con(int dis);
 23. int Empty(Tree T);
 24. Tree Makenode(int x);
 25. Tree Newnode();
 26. Tree MakeEmpty(Tree T);
 27. void Insert_node(Tree &T, int x);
 28. void Draw_Graph(Tree T, int x, int y, int dis);
 29. int main()
 30. {
 31.     int mh=0,mode=0,x,y;
 32.     char* m;
 33.     int n, i, menu,errorcode;
 34.     Tree timkiem, tm,T;
 35.     //initgraph(&mh,&mode,"");
 36.     //if(graphresult()!=grOk) exit(1);
 37.     do
 38.     {
 39.    
 40.     printf(" Menu");
 41.     printf("\n1.Them node cho cay");
 42.     printf("\n2.Duyet cay NLR");
 43.     printf("\n0.Thoat");
 44.     printf("\n\nChon menu thuc hien: ");
 45.     scanf("%d",&menu);
 46.     switch (menu)
 47.     {
 48.     case 1:
 49.          {
 50.                  printf("Gia tri cua node:");
 51.                  scanf("%d",&x);
 52.                  Insert_node(T,x);
 53.                  break;
 54.          }
 55.     case 2:
 56.          {
 57.                          initgraph(&mh, &mode, "");
 58.                          errorcode = graphresult();
 59.  
 60.                             if (errorcode != grOk)
 61.                                exit(1);
 62.                             //setbkcolor(GREEN);
 63.                             //setcolor(WHITE);
 64.                             Draw_Graph(T, getmaxx() / 2, 10, getmaxx() / 6);
 65.                             getch();
 66.                             closegraph();
 67.                             break;
 68.          }
 69.      case 0:
 70.           {
 71.                             exit(1);
 72.                             break;
 73.           }
 74.      default :
 75.              {
 76.                   printf("Chon menu sai!!!");
 77.                   getch();
 78.                   break;
 79.              }
 80.      }
 81.      }
 82.      while (menu !=0);
 83.      getch();
 84. }
 85. //Khoi tao cay
 86. Tree MakeEmpty(Tree T)
 87. {
 88.     if(T!=NULL)
 89.     {
 90.                MakeEmpty(T->Left);
 91.                MakeEmpty(T->Right);
 92.                free(T);
 93.     }
 94.     return NULL;
 95. }
 96.  
 97.  
 98. //Cap phat mot node cho cay
 99. Tree Newnode()
 100. {
 101.      Tree p;
 102.      p=(Tree)malloc(sizeof(struct TreeNode));
 103.      return (p);
 104. }
 105.  
 106. //Kiem tra cay rong
 107.  
 108. int Empty(Tree T)
 109. {
 110.     return (T ==NULL) ? TRUE : FALSE;
 111. }
 112.  
 113. Tree Makenode(int x)
 114. {
 115.      Tree p;
 116.      p=Newnode();
 117.      p->Element = x;
 118.      p->Left = NULL;
 119.      p->Right= NULL;
 120.      return p;
 121. }
 122.  
 123.  
 124. //Chen 1 node vao cay
 125.  
 126. void Insert_node(Tree &T, int x)
 127. {
 128.      
 129.      if (T == NULL)
 130.      {
 131.                
 132.                T = Newnode();
 133.                T->Element = x;
 134.                T->Left = NULL;
 135.                T->Right= NULL;
 136.      }
 137.      else if (x == T->Element)
 138.      {
 139.           printf("Gia tri bi trung !!!");
 140.      }
 141.           else if (x < T->Element)
 142.                   Insert_node(T->Left,x);
 143.                else
 144.                     Insert_node(T->Right,x);
 145.  
 146. }
 147. int con (int dis)
 148. {
 149.     int con1 =(int) ((1.0 * dis)/1.2);
 150.     return con1;
 151. }
 152.  
 153. void Draw_Graph(Tree T, int x, int y, int dis)
 154. {
 155.      char *s;
 156.      if (!Empty(T))
 157.      {
 158.                    circle(x,y,10);
 159.                    itoa(T->Element,s,10);
 160.                    outtextxy(x-5, y-4,s);
 161.                    if (T->Left !=NULL)
 162.                       line (x,y,x-con(dis), y+20);
 163.                    if (T->Right !=NULL)
 164.                       line (x,y,x+con(dis), y+20);
 165.                    Draw_Graph(T->Left,x - con(dis), y + 20, con(dis));
 166.                    Draw_Graph(T->Right,x + con(dis), y + 20, con(dis));
 167.      }
 168. }