Mình dùng Visual Studio 2010, FramWork 4 nhưng không hiểu sao bản Silverlight chỉ mới là Silverlight 3.0. Mà trong bộ công cụ của nó cũng không có điều khiển TimePicker, không biết làm sao đây. Không biết bộ này có vấn đề không nữa. Bạn nào biết cách tích hợp TimePicker vô không hay bộ Visual Studio 2010 nào chuẩn có sẵn thì cho mình xin với