Tại sao khi em làm demo di chuyển từng textbox trong 1 mảng textbox hay bị giật và ko hiển thị hết quá trình demo ?