Bài 1: Ứng dụng multithread trong bài toán tìm số nguyên tố
1. Đọc vào file "input.txt chứa các số nguyên.
2. Cấu trúc tập tin đầu vào: gồm n+1 dòng
a. Dòng đầu tiên là số nguyên n, với 2 <= n <= 100
b. n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên xi và yi (100 < xi < yi)
3. Sau đó dùng nhiều thread (it nhất là 2 thread) để thực hiện việc tìm các số đó thread 1 thực hiện phép tìm số nguyên tố từ dòng 0 đến dòng thứ i, thread 2 thực hiện từ dòng i+1 đến dòng n.