Mình muốn cài windows installer 3.1 để cài net framework 3.5 mà nó cứ báo lỗi hoài : not enough storage is available to process this command. Giúp mình với