Mình có đoạn code nhìn rất đơn giản như sau
Code:
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
float a=0.2;
float b=0.3;
float c;
c=b-a;
if (c==0.1)
   printf("Yes\n");
 else 
   printf("No\n");
getch();
}
Chạy nó ra "No" mới tài chứ. Có ai biết sai ở đâu sửa cho đúng giúp mình được không?