Mình có 1 bài về ghi file trong lập trình C như sau:

Dữ liệu vào : Nhập thời gian bắt đầu : Ngày tháng năm giờ phút giây
Nhập thời gian kết thúc: Ngày thắng năm giờ phút giây
Nhập chu kỳ ghi file : Giờ phút giây
Dữ liệu ra : Tạo 1 file ghi 1 ký tự "a" và ngày tháng ghi file đó theo chu kỳ.

Mình giả sử : Thời gian bắt đầu + chu kỳ ghi file : ghi ký tự 'a' và thời gian khi file
Thời gian bắt đầu + 2* chu kỳ ghi file : ghi ký tự 'a' và thời gian khi file
......
cho đến khi thời gian đó > thời gian kết thúc ghi file thì kết thúc.
Mình vẫn chưa nghĩ ra thuật toán giải bài này. Các bạn cho mình ý kiến được không.