em đang có 1 bài assignment cuối kì rất quan trọng nhưng em không biết làml thế nào cả! xin mọi người hãy giúp em với. đây là đề bài ạ!
Create a DLL having functions of drawing graph degree 1 (y=ax+b), degree 2 (y=ax2+bx+c) and degree 3 (y=ax3+bx2+cx+d). Write a program using that DLL.