SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = connect;
cmd.CommandText = @"
Sale_by_Year_Category
@CategoryID,
@CategoryName,
@OrderYear";
cmd.Parameters.Add("@CategoryID", SqlDbType.Int);
cmd.Parameters.Add("@CategoryName", SqlDbType.NVarChar, 15);
cmd.Parameters.Add("@OrderYear", SqlDbType.Int);

SqlParameter return_val = new SqlParameter();
return_val = cmd.Parameters.Add("@returnvalue", SqlDbType.Int);
return_val.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;

cmd.Parameters["@CategoryID"].Value =5;
cmd.Parameters["@CategoryName"].Value = "null";
cmd.Parameters["@OrderYear"].Value = 1997;

Ada.SelectCommand = cmd;
ds = new DataSet();
Ada.Fill(ds,"Sale_Year");

DataTable dt1 = new DataTable();
dt1 = ds.Tables["Sale_Year"];
foreach (DataRow row in dt1.Rows)
{
Console.WriteLine("{0}",row[0].ToString());
Console.WriteLine("{0}",row[1].ToString());
}
Console.WriteLine(return_val.Value);

Mình không hiểu sao thủ tục trên nó không chạy được mặc dù mình đã kiểm tra tất cả mà nó vẫn không chạy được. Nó chạy cũng không báo lỗi gì cả chỉ trả về một giá trị duy nhất trong khi mình muốn xuất hiện nguyên query. Dĩ nhiện là tất cả các lớp trên mình đã tạo object. Mình mò hoài mà chẳng ra.