Mình đang học lập trình bằng ngôn ngữ c++, học đến phần hàm và cách tổ chức chương trình thành các đơn thể y như là tạo 1 thư viện á. Mình đang cần tài liệu về fần này đề hiểu rỏ hơn các bạn có thì share mình với nhé.
Cảm ơn.