Code:
GET_DISP_BASE PROC
	int 11h
	and al,30h
	cmp al,30h
	mov ax,0b800h
	jne DONT_GET_BASE
	mov ax,0b000h
DONT_GET_BASE:
	mov DISP_BASE,AX
	RET
GET_DISP_BASE ENDP
Mình có đoạn code asm lấy địa chỉ video ram , bạn nào có thể giải thích dùm mình nó hoạt động thế nào ko?
Cái đoạn
Code:
	int 11h
	and al,30h
	cmp al,30h
Mình ko hiểu nó làm gì nữa