bác nào có tài liệu về class thì giúp mình với .thank trước.