cho e hỏi, tại sao khi khai báo
char a = 200;
thì thực chất a = -56; vậy?