Từ Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Databas...gement_Library
Link Download: http://sites.google.com/site/rcorcs/...edirects=0&d=1
Mình test source trên windows sử dụng Microsoft Visual C++ 6.0 không hiểu sao toàn báo lỗi