#include <iostream.h>
#include <string.h>
#define MAX 50
char *hoten;
char *ten;


char *LayTen (char *hoten, char *ten)
{
char *pb,*pe,*p=ten;
pe= hoten+strlen((hoten)-1);
while (*pe==' ' || *pe=='\t')
{
pe--;
}
pb=pe;
while (pb>=hoten && *pb!=' ' && *pb!='\t')
{
pb--;
}
pb++;

while (pb<=pe)
{
*p=*pb;
p++;
pb++;;
}
*p='\0';
return ten;
}

//===================================
void main ()
{
cout<<"Nhap Ten ";
cin.getline(hoten,MAX);cout<<LayTen(hoten,ten);
}


------------------------------------------------------------------
mình có hàm này nhưng sau đó chạy chương trình thì vòng lặp lặp vô hạn, các bạn có thể giúp mình đc ko, mình thật ko bik nó sai ở đâu hết ah :(