Chào mọi người.
Mình có câu truy vấn này k biết viết sao trong LinQ
Code:
select idSach,'TongSL' = sum(So_luongdh)
from CT_DonDatHang,Sach,DonDatHang
where idChuDe = 2 and CT_DonDatHang.idSach = Sach.id 
	and CT_DonDatHang.idDdh = DonDatHang.id 
	and DonDatHang.Da_giao_hang =1
Group by idSach
Xin chỉ giáo.Tự học LinQ nên rất yếu.
Cám ơn rất nhiều.