Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Thay đổi Style Win32 GUI như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  207

  Mặc định Thay đổi Style Win32 GUI như thế nào?

  Mình đang nghiên cứu cách tạo Win 32 GUI nhưng gặp rất nhiều trục trặc.
  Khi tạo button thì hình ảnh của button giống như đang là style classic của window. Ko giống style thông thường của hệ điều hành window 7.  Có cách nào để chuyển style sử dụng style của hệ thống ko ?

  C Code:
  1. IDD_MAIN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 600, 400
  2. STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
  3. CAPTION "Controls One"
  4. FONT 8, "MS Sans Serif"
  5. BEGIN
  6.     LTEXT           "Add",IDC_STATIC,7,10,14,8
  7.     EDITTEXT        IDC_TEXT,25,7,120,14,ES_AUTOHSCROLL
  8.     EDITTEXT        IDC_NUMBER,150,7,21,14,ES_NUMBER
  9.     LTEXT           "times.",IDC_STATIC,177,10,23,8
  10.     LISTBOX         IDC_LIST,7,25,138,106,LBS_NOINTEGRALHEIGHT |
  11.                     LBS_EXTENDEDSEL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  12.     PUSHBUTTON      "&Add",IDC_ADD,150,30,50,14, WS_CHILDWINDOW | BS_PUSHBUTTON | WS_VISIBLE, WS_EX_STATICEDGE
  13.     PUSHBUTTON      "&Remove",IDC_REMOVE,150,47,50,14
  14.     PUSHBUTTON      "&Clear",IDC_CLEAR,150,63,50,14
  15.     LTEXT           "This item was added",IDC_STATIC,7,141,66,8
  16.     CTEXT           "-",IDC_SHOWCOUNT,77,141,32,8
  17.     LTEXT           "times",IDC_STATIC,114,141,17,8
  18. END

  C Code:
  1.  
  2. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  3.     LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
  4. {
  5.     return DialogBox(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDD_MAIN), NULL, DlgProc);
  6. }

  Thanks!
  C++ Code:
  1. while ( ! Love(I, You) )
  2.     try { Send(I, You, ..... ); .....; } catch (LoveException lvex) { fix_error(); }
  3. Marry ( I, You );
  4. while ( true )
  5.     try { ....together; } catch (Exception ex) { remove_bad_things(); }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  Yêu cầu : bạn cần gọi hàm InitCommonControls ngay dòng đầu tiên của WinMain
  http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx

  bạn thêm dòng này vào cuối file stdafx.h nhé

  hoặc bạn thêm vào chỗ nào bạn include<windows.h> ấy

  Visual C++ Code:
  1. #if defined _M_IX86
  2. #pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='x86' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")
  3. #elif defined _M_IA64
  4. #pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='ia64' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")
  5. #elif defined _M_X64
  6. #pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='amd64' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")
  7. #else
  8. #pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")
  9. #endif

  Để ngắn gọn, chỉ cần thế này là đủ :
  Visual C++ Code:
  1. #pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  207

  Thanks bạn đã giúp đỡ.
  C++ Code:
  1. while ( ! Love(I, You) )
  2.     try { Send(I, You, ..... ); .....; } catch (LoveException lvex) { fix_error(); }
  3. Marry ( I, You );
  4. while ( true )
  5.     try { ....together; } catch (Exception ex) { remove_bad_things(); }

Các đề tài tương tự

 1. Kết nối và thao tác ADO với SQL trong win32 ?
  Gửi bởi PhuongSmith trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-03-2013, 11:36 AM
 2. Thay đổi kích thước dialog win32 như thế nào ?
  Gửi bởi anhtrung91 trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-12-2012, 12:10 AM
 3. Graphic Thay đổi Style của toggle button Combobox trong WPF
  Gửi bởi congacongnghe trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-08-2011, 10:54 AM
 4. Khi Debug bị thay đổi style của Form
  Gửi bởi mr.tunglam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-05-2011, 08:44 AM
 5. Tạo CEdit Read Only nhưng không làm thay đổi style trong MFC?
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-02-2011, 10:15 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn