Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Thắc mắc phần ĐIỂM trong trò chơi "PINBALL" (lập trình hướng đối tượng)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  6

  Red face Thắc mắc phần ĐIỂM trong trò chơi "PINBALL" (lập trình hướng đối tượng)

  Các a đi qua xem hộ e cái này với ạ! Phần điểm nó cộng k như ý muốn. E muốn khi đập vào gạch thì điểm nó ++ nhưng k đc

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<graphics.h>
  5. #include<iostream.h>
  6. #include<dos.h>
  7. //============================================//
  8. class HCN;
  9. class TUONG;
  10. class BONG;
  11. class THANH;
  12. class PINBALL;
  13. //===========================================//
  14.  
  15. class HCN
  16. {
  17.     private:
  18.         int x,y,d,r,m;
  19.     public:
  20.         void taoHCN(int,int,int,int,int);
  21.         void ve();
  22.         void xoa();
  23.         int &getX();
  24.         int &getY();
  25.         int &getD();
  26.         int &getR();
  27. };
  28. class TUONG
  29. {
  30.     private:
  31.         HCN a[50];
  32.         int n;
  33.     public:
  34.         void taotuong();
  35.         void ve();
  36.         void xoa();
  37.         HCN getTUONG(int k)
  38.         {
  39.             return a[k];
  40.         }
  41.         int &getN()
  42.         {
  43.             return n;
  44.         }
  45. };
  46. class BONG
  47. {
  48.     private:
  49.         int x,y,r,m;
  50.     public:
  51.         void taobong(int,int,int,int);
  52.         void ve();
  53.         void xoa();
  54.         int &getX();
  55.         int &getY();
  56.         int &getR();
  57. };
  58. class THANH
  59. {
  60.     private:
  61.         int x,y,d,r,m;
  62.     public:
  63.         void taothanh(int,int,int,int,int);
  64.         void ve();
  65.         void xoa();
  66.         int &getX();
  67.         int &getY();
  68.         int &getD();
  69.         int &getR();
  70. };
  71.  
  72.  
  73. class PINBALL
  74. {
  75.     private:
  76.         TUONG tuong;
  77.         BONG bong;
  78.         THANH thanh;
  79.     public:
  80.         void khoitao();
  81.         void play();
  82.         int ktDobong();
  83.         int ktTruotbong();
  84. };
  85. //================================================//
  86. //---------Cac ham trong class BONG----------------//
  87.  
  88. void BONG::taobong(int x1,int y1,int r1,int m1)
  89.     {
  90.         x=x1;
  91.         y=y1;
  92.         r=r1;
  93.         m=m1;
  94.     }
  95. void BONG::ve()
  96.     {
  97.         setcolor(m);
  98.         circle(x,y,r);
  99.         circle(x,y,r+1);
  100.     }
  101. void BONG::xoa()
  102.     {
  103.         setcolor(BLACK);
  104.         circle(x,y,r);
  105.         circle(x,y,r+1);
  106.     }
  107.  
  108. int &BONG::getX()
  109.     {
  110.         return x;
  111.     }
  112. int &BONG::getY()
  113.     {
  114.         return y;
  115.     }
  116. int &BONG::getR()
  117.     {
  118.         return r;
  119.     }
  120. //----------------- Cac ham trong class HCN---------//
  121. void HCN::taoHCN(int x1,int y1,int d1, int r1, int m2)
  122.     {
  123.         x=x1;
  124.         y=y1;
  125.         d=d1;
  126.         r=r1;
  127.         m=m2;
  128.  
  129.     }
  130. void HCN::ve()
  131.     {
  132.         setcolor(m);
  133.         rectangle(x,y,x+d,y+r);
  134.  
  135.     }
  136. void HCN::xoa()
  137.     {
  138.         setcolor(getbkcolor());
  139.         rectangle(x,y,x+d,y+r);
  140.     }
  141.  
  142. int &HCN::getX()
  143.     {
  144.         return x;
  145.            //   return x2;
  146.     }
  147. int &HCN::getY()
  148.     {
  149.         return y;
  150.     }
  151. int &HCN::getD()
  152.     {
  153.         return d;
  154.     }
  155. int &HCN::getR()
  156.     {
  157.         return r;
  158.     }
  159. //----------------------------------------------//
  160. void ktdh()
  161.     {
  162.         int gm=0,gd=0;
  163.         initgraph(&gm,&gd,"..\\BGI");
  164.         if(graphresult()!=0)
  165.         {
  166.             cout<<"Loi do hoa";getch();exit(1);
  167.         }
  168.     }
  169.  
  170. //------------------ tao khung---------------//
  171. void khung(int maukhung)
  172.     {
  173.         setcolor(maukhung);
  174.         rectangle(0,0,getmaxx(),getmaxy());
  175.         line(getmaxx()-70,0, getmaxx()-70, getmaxx());
  176.         setcolor(13);
  177.         outtextxy(getmaxx()-50, 50,"DIEM");
  178.         outtextxy(getmaxx()-50, 150,"TRUOT");
  179.         setcolor(WHITE);
  180.         outtextxy(getmaxx()-60, 350,"PINBALL");
  181.         outtextxy(getmaxx()-50, 365,"GAME");
  182.         outtextxy(getmaxx()-50, 380,"10B3");
  183.  
  184.     }
  185. int diem=0,truot=0;
  186. void sodiem()
  187. {
  188.   char s[3];
  189.   setcolor(BLACK);
  190.   setfillstyle(SOLID_FILL, BLACK);
  191.   bar(getmaxx()-50, 60, getmaxx()-5,90);
  192.   sprintf(s, "%d",diem);
  193.   setcolor(YELLOW);
  194.   outtextxy(getmaxx()-37, 70, s);
  195. }
  196. void sotruot()
  197. {
  198.   char s[3];
  199.   setcolor(BLUE);
  200.   setfillstyle(SOLID_FILL, BLACK);
  201.   bar(getmaxx()-50, 160, getmaxx()-10, 180);
  202.   sprintf(s, "%d",truot);
  203.   setcolor(YELLOW);
  204.   outtextxy(getmaxx()-33,170, s);
  205. }
  206. //--------- Cac ham trong class THANH--------//
  207. void THANH::taothanh(int x1,int y1,int d1, int r1, int m1)
  208.     {
  209.         x=x1;
  210.         y=y1;
  211.         d=d1;
  212.         r=r1;
  213.         m=m1;
  214.  
  215.     }
  216. void THANH::ve()
  217.     {
  218.         setcolor(m);
  219.         setfillstyle(1,13);
  220.         rectangle(x,y,x+d,y+r);
  221.     }
  222. void THANH::xoa()
  223.     {
  224.         setcolor(getbkcolor());
  225.         setfillstyle(1,getbkcolor());
  226.         rectangle(x,y,x+d,y+r);
  227.     }
  228.  
  229. int &THANH::getX()
  230.     {
  231.         return x;
  232.     }
  233. int &THANH::getY()
  234.     {
  235.         return y;
  236.     }
  237. int &THANH::getD()
  238.     {
  239.         return d;
  240.     }
  241. int &THANH::getR()
  242.     {
  243.         return r;
  244.     }
  245.  
  246. //----------------- Cac ham trong class TUONG ---------//
  247. void TUONG::taotuong()
  248.     {
  249.          int i,j;
  250.         n=9;
  251.         a[0].taoHCN(10,5,50,10,WHITE);
  252.           for(i=1;i<=n;i++)
  253.              {
  254.             a[i].taoHCN(a[i-1].getX()+56,5,50,10,WHITE);
  255.               }
  256.     }
  257. void TUONG::ve()
  258.     {
  259.         for(int i=0;i<=n;i++)
  260.            {    setcolor(WHITE);
  261.             a[i].ve();
  262.            }
  263.     }
  264. void TUONG::xoa()
  265.     {
  266.         for(int i=0;i<=n;i++)
  267.         a[i].xoa();
  268.     }
  269. //=================================================//
  270. void PINBALL::khoitao()
  271. {
  272.     int maukhung;
  273.     maukhung=rand()%14+1;
  274.     khung(maukhung);
  275.     sodiem();
  276.     sotruot();
  277.     bong.taobong(240,454,5,YELLOW);
  278.     bong.ve();
  279.     thanh.taothanh(200,466,80,10,WHITE);
  280.     thanh.ve();
  281.     tuong.taotuong();
  282.     tuong.ve();
  283. }
  284. void PINBALL::play()
  285. {
  286.     khoitao();
  287.     int dx=1;
  288.     int dy=1;
  289.     int i;
  290.     char ch;
  291.     int n=11;
  292.     do
  293.     {
  294.         int xb,yb;
  295.         xb=bong.getX();
  296.         yb=bong.getY();
  297.         bong.ve();
  298.         delay(5);
  299.         bong.xoa();
  300.         bong.getX()+=dx;
  301.         bong.getY()-=dy;
  302.         if(bong.getX()>getmaxx()-78||bong.getX()<8)
  303.             {
  304.             dx=-dx;
  305.             }
  306.         if(bong.getY()<8||abs(thanh.getY()-bong.getY())<=8&&thanh.getX()<=bong.getX()&&bong.getX()<=(thanh.getX()+80))
  307.             {
  308.             dy=-dy;
  309.             }
  310.         for(i=0;i<=n;i++)
  311.         {
  312.             if(abs(yb-tuong.getTUONG(i).getY()-10)<=5&&xb>tuong.getTUONG(i).getX()&&xb<(tuong.getTUONG(i).getX()+50))
  313.                 {
  314.                 tuong.getTUONG(i).xoa();
  315. //                  dy=-dy;
  316.                       //    dx=dx;
  317.                       diem++;
  318.                     sodiem();
  319.                     break;
  320.                 }
  321.         }
  322.  
  323.  
  324.         if((xb<thanh.getX()||xb>(thanh.getX()+80))&&yb>=(getmaxy()-12))
  325.         {
  326.             truot++;
  327.             bong.taobong(thanh.getX()+40,thanh.getY()-10,5,YELLOW);
  328.             bong.ve();
  329.             delay(5);
  330.             bong.xoa();
  331.             bong.getX()+=dx;
  332.             bong.getY()-=dy;
  333.             sotruot();
  334.         }
  335.         if(truot==3)
  336.         {
  337.             break;
  338.         }
  339.         if(kbhit())
  340.         {
  341.         ch=getch();
  342.         if(ch==27)
  343.         break;
  344.         if(ch==77&&thanh.getX()<getmaxx()-165)
  345.             {
  346.                 thanh.xoa();
  347.                 thanh.getX()=thanh.getX()+15;
  348.                 thanh.ve();
  349.             }
  350.         if(ch==75&&thanh.getX()>10)
  351.             {
  352.                 thanh.xoa();
  353.                 thanh.getX()=thanh.getX()-15;
  354.                 thanh.ve();
  355.             }
  356.         }
  357.     } while(ch!=27);
  358. }
  359. void main()
  360. {
  361.     ktdh();
  362.     PINBALL ok;
  363.     ok.play();
  364.     getch();
  365. }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Yoh : 06-12-2011 lúc 04:02 PM.

Các đề tài tương tự

 1. nghĩa của 3 từ "principals", "artifacts", "securables" là như thế nào?
  Gửi bởi ntbao trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-09-2017, 06:36 PM
 2. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 11:01 PM
 3. Phân biệt "Công nghệ", "Ngôn ngữ", "Công cụ" trong thế giới lập trình
  Gửi bởi nhuan07 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 08:45 AM
 4. Problems : " recover tree " with input as " preorder" and "inorder"
  Gửi bởi HoangManhHa1991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 10:19 PM
 5. Lập trình C++ khai báo biến "int" "float" khác nhau như thế nào? (giúp em gấp)
  Gửi bởi hacphieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-04-2011, 10:57 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn