em có 2 button 1 cái là BtSangel và cái kia là BtSwangel để chỉnh startAngel và sweepAngel trong DrawArc nhưng khi bấm BtSangel thì vị trí startAngel có thay đổi nhưng khi bấm Swangel để lấy độ dài của cung cái này cũng ổn nhưng sau đó em ấn lại BtSangel thì nó ko thay đổi bị trí cung và lại tăng đô dài cung, nó bị chỗ này em sửa chưa được mong mấy anh giúp

Visual C# Code:
 1.        case "BtSangel":
 2.                         Sangel += 5F;
 3.                         LBDrawArc.Text = "Sangel: " + Sangel + "   SWangel:" + SWangel;
 4.                         LBKichhoat.Text = "Kích hoạt DrawArc";
 5.                         Gp.DrawArc(new Pen(Brushes.Black, 2), new Rectangle(0, 0, 200, 250), Sangel, SWangel);
 6.                         pictureBox1.Image = Bm;
 7.                     break;
 8.  
 9.                 case "BtSwangel":
 10.                     SWangel += 5F;
 11.                     LBDrawArc.Text = "Sangel: " + Sangel + "   SWangel:" + SWangel;
 12.                     LBKichhoat.Text = "Kích hoạt DrawArc";
 13.                     Gp.DrawArc(new Pen(Brushes.Black, 2), new Rectangle(0, 0, 200, 250), Sangel, SWang  el);
 14.                     pictureBox1.Image = Bm;
 15.                     break;