Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Thuật toán Huffman trong việc nén ảnh như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định Thuật toán Huffman trong việc nén ảnh như thế nào?

  Chào các bạn. Ai biết về thuật toán nén ảnh Huffman tư vấn giúp mình với. Mình đang làm demo về bài này nhưng bí quá. Mình vẫn chưa tìm ra cách đọc file ảnh thế nào để thông kê được nó. Các bạn tư vấn cho mình với. Cảm ơn các bạn nha.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  16

  Code huffman nén mọi loại file
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. #pragma pack(1)
  4.  
  5. struct NODE {
  6.     unsigned char   c;      // ky tu
  7.     int     freq;   // so lan xuat hien
  8.     bool    used;   // danh dau node da xu ly chua
  9.     int     nLeft;  // chi so nut con nam ben trai
  10.     int     nRight; // chi so nut con nam ben phai
  11. };
  12.  
  13. struct MABIT {
  14.     char*   bits;
  15.     int     soBit;
  16. };
  17.  
  18. const int MAX_NODE = 256*9;
  19. const int MAX_BIT_LEN = 10000;
  20. NODE    huffTree[MAX_NODE];
  21. MABIT   bangMaBit[256];
  22.  
  23. int soNodeTrongCay = 0;
  24.  
  25. void KhoiTao() {
  26.     for (int i = 0; i < MAX_NODE; i++) {
  27.         huffTree[i].c = i;
  28.         huffTree[i].freq = 0;
  29.         huffTree[i].used = false;
  30.         huffTree[i].nLeft = -1;
  31.         huffTree[i].nRight = -1;
  32.     }
  33. }
  34.  
  35. void ThongKeTanSoXuatHien(char* tenFile) { 
  36.     FILE* fi = fopen(tenFile, "rb");
  37.     unsigned char c;
  38.  
  39.     while (1)   {
  40.         fread(&c, 1, sizeof(char), fi);
  41.         if (feof(fi)) {
  42.             break;
  43.         }
  44.         huffTree[c].freq ++; // Ghi chú: Thao tác này để làm gì (nghĩa là gì)?      
  45.     }
  46.  
  47.     fclose(fi);
  48. }
  49.  
  50. void XuatBangThongKe() {
  51.     printf("Bang thong ke tan suat: \n");
  52.     for (int i = 0; i < 256; i++) {
  53.         if (huffTree[i].freq > 0)
  54.         {// Ghi chú: tại sao cần kiểm tra điều kiện này?
  55.             printf("%c: %d\n",i, huffTree[i].freq);
  56.             soNodeTrongCay++;
  57.         }
  58.     }
  59. }
  60.  
  61. bool Tim2PhanTuMin(int &i, int &j, int nNode) {
  62.     i = -1;
  63.     j = -1;
  64.  
  65.     // tim 2 phan tu co trong so nho nhat
  66.     for (int k = 0; k < nNode; k++)
  67.         if (huffTree[k].used == false && huffTree[k].freq > 0)      { // Ghi chú: Tại sao cần kiểm tra 2 điều kiện này
  68.             if (i == -1) {
  69.                 i = k;
  70.             }
  71.             else if (j == -1) {
  72.                 j = k;
  73.             }
  74.             else {
  75.                 if (huffTree[i].freq > huffTree[j].freq) {
  76.                     if (huffTree[k].freq < huffTree[i].freq) {
  77.                         i = k;
  78.                     }
  79.                 }
  80.                 else {
  81.                     if (huffTree[k].freq < huffTree[j].freq) {
  82.                         j = k;
  83.                     }
  84.                 }
  85.             }
  86.         }
  87.         // sap xep lai 2 phan tu de co i: phan tu co trong so nho nhat, j: phan tu co trong so nho nhi 
  88.         // co 2 truong hop can doi i,j:
  89.         // huffTree[i].freq > huffTree[j].freq
  90.         // huffTree[i].freq == huffTree[j].freq va (huffTree[i].c > huffTree[j].c)
  91.         if (i != -1 && j!= -1) {
  92.             if ( (huffTree[i].freq > huffTree[j].freq) || ((huffTree[i].freq > huffTree[j].freq) && (huffTree[i].c > huffTree[j].c))) {
  93.                 int t = i;
  94.                 i = j;
  95.                 j = t;
  96.             }
  97.             return true;
  98.         }
  99.         else {
  100.             return false;
  101.         }
  102. }
  103.  
  104.  
  105. int TaoCayHuffman() {
  106.     int nNode = 256;
  107.     int i, j;
  108.     bool timThay = false;
  109.     while (true)    {
  110.  
  111.         // Ghi chú: bước này để làm gì
  112.         timThay = Tim2PhanTuMin(i, j, nNode);
  113.         if (!timThay) {
  114.             break;
  115.         }
  116.  
  117.         // Ghi chú: bước này để làm gì
  118.         huffTree[nNode].c = (huffTree[i].c < huffTree[j].c) ? huffTree[i].c : huffTree[j].c;
  119.         huffTree[nNode].freq = huffTree[i].freq + huffTree[j].freq;
  120.         huffTree[nNode].nLeft = i;
  121.         huffTree[nNode].nRight = j;
  122.  
  123.         // Ghi chú: bước này để làm gì
  124.         huffTree[i].used = true;
  125.         huffTree[j].used = true;
  126.  
  127.         // Ghi chú: bước này để làm gì
  128.         huffTree[nNode].used = false;
  129.         nNode++;
  130.  
  131.     }
  132.     return nNode - 1; // Ghi chú: ý nghĩa của giá trị trả về?
  133.  
  134. }
  135.  
  136. void XuatCayHuffman(int node, int tab) {
  137.     if (node == -1) {
  138.         return;
  139.     }
  140.     for (int i = 0; i < tab; i++) {
  141.         printf("\t");
  142.     }
  143.     if (huffTree[node].nLeft == -1 && huffTree[node].nRight == -1)  {
  144.         printf("%c\n", huffTree[node].c);
  145.     }
  146.     else    {
  147.         printf("%c..\n", huffTree[node].c);
  148.         XuatCayHuffman(huffTree[node].nLeft, tab + 1);
  149.         XuatCayHuffman(huffTree[node].nRight, tab + 1);
  150.     }
  151. }
  152.  
  153. void DuyetCayHuffman(int node, char maBit[], int nMaBit) {
  154.     if (node == -1) {
  155.         return;
  156.     }
  157.     if (huffTree[node].nLeft == -1 && huffTree[node].nRight == -1) {    //Ghi chú: ý nghĩa của điều kiện kiểm tra là gì? 
  158.         bangMaBit[node].soBit = nMaBit;
  159.         bangMaBit[node].bits = new char[nMaBit];
  160.         for (int i = 0; i < nMaBit; i++) {
  161.             bangMaBit[node].bits[i] = maBit[i];
  162.         }
  163.         return;
  164.     }
  165.     else {
  166.         //Ghi chú: ý nghĩa của 2 dòng lệnh bên dưới là gì?
  167.         maBit[nMaBit] = 0;     
  168.         DuyetCayHuffman(huffTree[node].nLeft, maBit, nMaBit + 1);
  169.  
  170.         //Ghi chú: ý nghĩa của 2 dòng lệnh bên dưới là gì?
  171.         maBit[nMaBit] = 1;
  172.         DuyetCayHuffman(huffTree[node].nRight, maBit, nMaBit + 1);
  173.     }
  174. }
  175.  
  176. void PhatSinhMaBit(int nRoot) { // Ghi chú: ý nghĩa của tham số nRoot?
  177.     for (int i = 0; i < 256; i++) {
  178.         bangMaBit[i].soBit = 0;
  179.         bangMaBit[i].bits = NULL;
  180.     };
  181.     char maBit[MAX_BIT_LEN/8];
  182.     int nMaBit = 0;
  183.  
  184.     DuyetCayHuffman(nRoot, maBit, nMaBit);
  185. }
  186.  
  187. void XuatBangMaBit() {
  188.     for (int i = 0; i < 256; i++)
  189.         if (bangMaBit[i].soBit > 0) {
  190.             printf("%c: ", i);
  191.             for (int j = 0; j < bangMaBit[i].soBit; j++)
  192.                 printf("%d", bangMaBit[i].bits[j]);
  193.             printf("\n");
  194.         }
  195. }
  196.  
  197. void XuatByte(unsigned char out, int soBitCoNghia) {
  198.     for (int i = 7; i >= 7 - soBitCoNghia + 1; i--) {
  199.         if ((out >> i) & 1) {// Ghi chú: Thao tác này để làm gì?
  200.             printf("1");
  201.         }
  202.         else {
  203.             printf("0");       
  204.         }
  205.     }
  206.     printf(" ");
  207. }
  208.  
  209.  
  210.  
  211. //So node trong cay -> ki tu -> tan so -> ki tu -> tan so -> ..... day cac bit da ma hoa
  212. void GhiBangThongKe(FILE *&fpwrite) {
  213.     //printf("Ghi bang thong ke tan suat: \n");
  214.  
  215.     fwrite( &soNodeTrongCay, sizeof( int ), 1, fpwrite );
  216.     for (int i = 0; i < 256; i++)
  217.     {
  218.         if (huffTree[i].freq > 0)
  219.         {
  220.             char c = i;
  221.             fwrite(&c, 1, sizeof(char), fpwrite);
  222.             int n = huffTree[i].freq;
  223.             fwrite(&n, 1, sizeof(int), fpwrite);
  224.             //printf("%c: %d\n",i, huffTree[i].freq);
  225.         }
  226.     }
  227.  
  228.     //fclose(fpwrite);
  229.  
  230. }
  231.  
  232.  
  233. void MaHoa1KyTu(FILE *&fpwrite, unsigned char c, unsigned char &out, unsigned char &viTriBit) { //Ghi chú: ý nghĩa của các tham số truyền vào?
  234.  
  235.     for (int i = 0; i < bangMaBit[c].soBit; i++) {
  236.         if (bangMaBit[c].bits[i] == 1) {
  237.             out = out | (1 << viTriBit); // Ghi chú: Thao tác này để làm gì?
  238.         }
  239.         if (viTriBit == 0) { // da du 1 byte, ghi byte do ra file
  240.             viTriBit = 7;
  241.  
  242.             //XuatByte(out, 8);
  243.  
  244.             fwrite(&out, 1, sizeof(char), fpwrite); //Ghi ma ra file ma nhi phan theo tung block byte
  245.             out = 0;
  246.         }
  247.         else {
  248.             viTriBit--;
  249.         }
  250.     }
  251. }
  252.  
  253.  
  254. void NenHuffman(char* inputFile, char *outputFile) {
  255.  
  256.     FILE *fpwrite = fopen(outputFile, "wb");
  257.  
  258.     // BUOC 1: thong ke tan suat xuat hien cua cac ki tu
  259.     KhoiTao();
  260.  
  261.     ThongKeTanSoXuatHien(inputFile);   
  262.  
  263.     XuatBangThongKe();
  264.  
  265.     GhiBangThongKe(fpwrite); //Ghi ban thong ke
  266.  
  267.     // BUOC 2: tao cay Huffman
  268.  
  269.     int nRoot = TaoCayHuffman();
  270.  
  271.     XuatCayHuffman(nRoot, 0);
  272.  
  273.     // BUOC 3: phat sinh ma bit
  274.  
  275.     PhatSinhMaBit(nRoot);
  276.  
  277.     XuatBangMaBit();
  278.  
  279.     // BUOC 4: thay the cac ky tu bang ma bit tuong ung
  280.     unsigned char out = 0;              // ky tu se xuat ra
  281.     unsigned char soBitCoNghia = 0;     // byte cuoi co the ko su dung het cac bit nen can luu so bit co nghia cua byte cuoi
  282.  
  283.     unsigned char c;
  284.     unsigned char viTriBit = 7;         //Ghi chú: ý nghĩa của biến viTriBit?
  285.     FILE* fi = fopen(inputFile, "rb");
  286.     while (true) { 
  287.         fread(&c, 1, sizeof(char), fi);
  288.         if (feof(fi)) {
  289.             break;
  290.         }
  291.         MaHoa1KyTu(fpwrite, c, out, viTriBit);
  292.         //fwrite(&out, 1, sizeof(char), fpwrite); //Ghi ma ra file ma nhi phan theo tung block byte
  293.     }
  294.     soBitCoNghia = 7 - viTriBit;
  295.     if (soBitCoNghia == 0) {               
  296.         soBitCoNghia = 8;
  297.     }
  298.     else {
  299.         //XuatByte(out, soBitCoNghia);
  300.         fwrite(&out, 1, sizeof(char), fpwrite); //Ghi ma ra file ma nhi phan theo tung block byte
  301.     }
  302.  
  303.     fclose(fi);
  304.     fclose(fpwrite);
  305. }
  306.  
  307. //Decompress:
  308. void LoadHuffmanTree(FILE *&fpread)
  309. {
  310.     KhoiTao(); //Reset lai cay Huffman va load lai
  311.     unsigned char c;
  312.     unsigned int n;
  313.  
  314.     int soNode;
  315.     fread( &soNode, sizeof( int ), 1, fpread );
  316.  
  317.     for(int i=0; i<soNode; i++)
  318.     {
  319.         fread( &c, sizeof( char ), 1, fpread );
  320.         fread( &n, sizeof( int ), 1, fpread );
  321.         huffTree[c].freq = n;
  322.     }
  323. }
  324.  
  325. int DemSoKiTu()
  326. {
  327.     int sum = 0;
  328.     for (int i = 0; i < 256; i++) {
  329.         if (huffTree[i].freq > 0) {// Ghi chú: tại sao cần kiểm tra điều kiện này?
  330.             //printf("%c: %d\n",i, huffTree[i].freq);
  331.             sum += huffTree[i].freq;
  332.         }
  333.     }
  334.     return sum;
  335. }
  336.  
  337. int getbit(unsigned char n, int i)
  338. {
  339.     return (n >> i) & 0x1;
  340. }
  341.  
  342. void onbit(char unsigned &n, int i) //Ham bat bit
  343. {
  344.     n = n | (0x1 << i);
  345. }
  346.  
  347. void DeCompress(int nRoot, FILE *& fpread)
  348. {
  349.  
  350.     FILE *fdecode = fopen("decode.txt", "wb");
  351.  
  352.     int nCurrent = nRoot;
  353.     int soKiTu = DemSoKiTu(); //Dem so ki tu de ko bi du bit (vi doc theo bloc 8 bit)
  354.     int isoKiTu = 0;
  355.     //Doc block 8 bit:
  356.     unsigned char c;
  357.  
  358.     while (1)   {
  359.         fread( &c, sizeof( char ), 1, fpread );
  360.         for(int i=7; i>=0; i--)
  361.         {
  362.             int ibit = getbit(c, i);
  363.             //printf("%d", ibit);
  364.             if(ibit == 1)
  365.                 nCurrent = huffTree[nCurrent].nRight;
  366.             else
  367.                 nCurrent = huffTree[nCurrent].nLeft;
  368.  
  369.             if(huffTree[nCurrent].nLeft == -1 && huffTree[nCurrent].nRight == -1)
  370.             {
  371.  
  372.                 fwrite( &huffTree[nCurrent].c, sizeof( char ), 1, fdecode );
  373.    
  374.  
  375.            
  376.                 isoKiTu++;
  377.                 if(isoKiTu == soKiTu)
  378.                 {
  379.                     fclose(fdecode);
  380.                     return;
  381.                 }
  382.                
  383.                
  384.                 nCurrent = nRoot;
  385.             }
  386.  
  387.         }
  388.  
  389.         if (feof(fpread)) {
  390.             break;
  391.         }
  392.     }
  393.  
  394.     fclose(fdecode);
  395. }
  396.  
  397. void main() {
  398.     // nen
  399.     NenHuffman("test.jpg", "output.txt");
  400.  
  401.     printf("______________________________\nThao tac giai nen: ");
  402.  
  403.     KhoiTao(); //Reset lai cau Huffman
  404.  
  405.     //Doc file da nen va giai nen:
  406.     FILE *fpread = fopen("output.txt", "rb");
  407.     LoadHuffmanTree(fpread);
  408.     XuatBangThongKe();
  409.  
  410.     int nRoot = TaoCayHuffman(); //Tao cay huffman tu du lieu vua load
  411.     XuatCayHuffman(nRoot, 0);
  412.     PhatSinhMaBit(nRoot);
  413.     XuatBangMaBit();
  414.  
  415.     DeCompress(nRoot, fpread);
  416.  
  417.     fclose(fpread);
  418.  
  419. }

  thuật toán thì xem tại đính kèm
  Attached Files Attached Files

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định thuật toán huffman

  mình cũng đang tìm hiểu vấn đề này, hi vọng bạn y5k72pk có thể giải đáp những câu hỏi trong phần chú thích code của bạn để mình có thể hiểu rõ code của bạn hơn. cảm ơn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  193

  Thank pro.
  Đào mộ đôi khi cũng rất tốt bởi vì nó đưa những kiến thức bỏ quên từ lâu lên cho mọi người đùng đào xới.

  Fb-Skype-Mail : leemanhj916 [@gmail.com]

Các đề tài tương tự

 1. Nén dữ liệu - Thuật toán Huffman - ĐHKHTN TP.HCM
  Gửi bởi vitbau1412 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-01-2017, 01:11 AM
 2. Nén thư mục với thuật toán Huffman như thế nào?
  Gửi bởi koutarou trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 20-12-2012, 12:27 PM
 3. Thuật toán nén adaptive huffman như thế nào?
  Gửi bởi nhiepphong200 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-06-2012, 03:35 AM
 4. Thuật toán Huffman.
  Gửi bởi HUMG.ThongIT trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-11-2011, 09:07 PM
 5. Hướng dẫn sơ qua về thuật toán nén file Huffman
  Gửi bởi Cpro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-12-2008, 06:25 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn