Viết chương trình, nhập vào 2 số k và l. Đọc nội dung thông điệp từ file "message.txt" và mã hóa thông điệp này rồi ghi xuống file "output.txt"
Qui luật mã hóa:
Từ thứ nhất trong thông điệp => Các kí tự trong từ này +k
Từ thứ hai trong thông điệp => Các kí tự trong từ này -l
Từ thứ ba trong thông điệp => Các kí tự trong từ này +k
Từ thứ tư trong thông điệp => Các kí tự trong từ này -l
Chỉ mã hóa với các kí tự trong khoảng: a-z; A-Z và 0-9. Các kí tự khác giữ nguyên
Các từ cách nhau bằng một khoảng trắng
Lưu ý: 'y' + 2 => 'a' và 'b' - 3 = 'y'
giúp đỡ giùm mình bài này...thực sự là k biết làm