Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Pete _ Repetition in C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking Pete _ Repetition in C

  Đây là một list bài tập C để các bạn luyện tay về vòng lặp .

  Mọi người đọc và cùng nhau giải << giúp cho beginner là chính << endl;

  1. Viết một chương trình : << Không được dùng mảng << endl; *o*
  + Input : n số nguyên
  + Output : số lớn nhất và số lần xuất hiện

  2. Viết chương trình in ra cái này :

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4
  1 2 3
  1 2
  1

  3. Viết hàm
  + Input : số dòng , số lượng *
  + Output :
  ví dụ : row = 3 ; amount = 7 ( tức là 7 * trên 1 dòng )
  * * * * * * *
  * * * * * * *
  * * * * * * *

  4. Viết hàm vẽ hình sau :
  Code:
  ==========
  *    *       
  *    *   
  *    *   
  *    *   
  *    *
  ==========
  + Input : số hàng , độ rộng của mỗi hàng


  5. Viết hàm vẽ hình sau :
  Code:
  số hàng = 7                  
  
  *                         
  * *                       
  * * *                      
  * * * *                    
  * * *                      
  * *                       
  *
  
  số hàng = 6
  
  *
  * *
  * * *
  * * *
  * *
  *
  + Input : số hàng

  6. Viết chương trình có output như sau :

  Code:
  input n = 5 
  
  Pattern 1 :
  
  5 $ $ $ $
  $ 5 $ $ $
  $ $ 5 $ $
  $ $ $ 5 $
  $ $ $ $ 5
  
  Pattern 2 :
  
  $ $ $ $ 5
  $ $ $ 5 $
  $ $ 5 $ $
  $ 5 $ $ $
  5 $ $ $ $
  
  Pattern 3 :
  
  $ $ $ $ $
  $ $ $ $ 5
  $ $ $ 5 5
  $ $ 5 5 5
  $ 5 5 5 5
  
  Pattern 4 :
  
  $ $ $ $ $
  5 $ $ $ $
  5 5 $ $ $
  5 5 5 $ $
  5 5 5 5 $
  
  All 4 patterns are made completely !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Xcross87 : 11-11-2006 lúc 05:36 PM.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài 6 :

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void pat_1(int n)
  {
     int i;
     int j;
     
     printf("\n >> Pattern 1 << \n"); 
    
     for ( i = 1 ; i <= n ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= n ; j++ )
         {
           if ( j == i ) printf(" %d ",n);
           else printf(" $ ");
         }
       printf("\n");
     } 
     
     return;
  }
  
  void pat_2(int n)
  {
     int i;
     int j;
     
     printf("\n >> Pattern 2 << \n"); 
    
     for ( i = 1 ; i <= n ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= n ; j++ )
         {
           if ( j == n - i + 1) printf(" %d ",n);
           else printf(" $ ");
         }
       printf("\n");
     } 
     
     return;
  }
  
  void pat_3(int n)
  {
     int i;
     int j;
     
     printf("\n >> Pattern 3 << \n"); 
    
     for ( i = 1 ; i <= n ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= n ; j++ )
         {
           if ( j >= n - i + 2) printf(" %d ",n);
           else printf(" $ ");
         }
       printf("\n");
     } 
     
     return;
  }
  
  void pat_4(int n)
  {
     int i;
     int j;
     
     printf("\n >> Pattern 4 << \n"); 
    
     for ( i = 1 ; i <= n ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= n ; j++ )
         {
           if ( j < i ) printf(" %d ",n);
           else printf(" $ ");
         }
       printf("\n");
     } 
     
     return;
  }
  
  int main(void)
  {
    int n;
    
    printf("\n Input n = ");scanf("%d",&n);
    pat_1(n);
    pat_2(n);
    pat_3(n);
    pat_4(n);
    getch();
    return 0;
  }
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài 3 :

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void RowStar(int row , int amount)
  {
     int i , j ;
     
     for ( i = 1 ; i <= row ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= amount ; j++ )
         printf(" * ");
       printf("\n");
     }
     
     return ;
  }
     
  
  int main(void)
  {
    int row , amount;
    
    printf("\n Input Row = ");scanf("%d",&row);
    printf("\n Input Amount = ");scanf("%d",&amount);  
    
    RowStar(row,amount);
    
    getch();
    return 0;
  }
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài 2 :

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void NumPrint(int n )
  {
     int i,j ; 
     int count = n;
     printf("\n ");
     for ( i = 1; i <= n ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= n - i + 1 ; j++)
         printf("%4d",j);
       printf("\n ");
     }
     
     return ;
  }
     
  
  int main(void)
  {
    int n;
    printf("\n print reach to n = ");scanf("%d",&n);
    
    NumPrint(n);
    
    getch();
    return 0;
  }
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài 4 :

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void askpt(int row, int width)
  {
    int i , j ;
    
    // 1st line
    for ( i = 1 ; i <= width ; i++ ) printf(" = ");
    // body
    printf("\n");
    for ( i = 2 ; i <= row - 1 ; i++ )
    {        
      for ( j = 1 ; j <= width ; j++ )
      {
        if ( j == 1 || j == width ) printf(" * ");
        else printf("  ");
        
      }
      printf("\n");
    }
    // last line
    for ( i = 1 ; i <= width ; i++ ) printf(" = ");
    printf("\n");
    return ;
  }
    
     
  
  int main(void)
  {
    int row, width;
    do 
    {
    printf("\n number of row ( rows >= 3 ) : row = ");
    scanf("%d",&row);
    } while ( row < 3 );
    
    do 
    {
    printf("\n width = ");
    scanf("%d",&width);
    } while ( width < 2 );
    
    
    askpt(row,width);
    
    getch();
    return 0;
  }
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Pete _ Repetition in C

  Bài 5 :

  Bài này mình viết hơi tệ ... Bạn nào có solution hay hơn post lên tham khảo nha ^o^

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void draw(int n)
  {
     int i , j,k=0 ;
     
     for ( i = 1 ; i <= n/2 ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= i ; j++ )
         printf(" * ");
       printf("\n");
     }
     
     for ( ; i <= n ; i++ )
     {
       for ( j = 1 ; j <= (n+1)/2 - k ; j++ )
         printf(" * ");
         k++;
       printf("\n");
     }
     
     return ;
  }
  
  int main(void)
  {
    int n;
    printf("\n input n = ");scanf("%d",&n);
    
    draw(n);
    
    getch();
    return 0;
  }
  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  190

  Bài 5 tớ làm vầy :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. void draw( int n )
  5. {
  6.     int i, k;
  7.     char j = 1;
  8.     bool p = n & 1;
  9.    
  10.     n = ( n & 1 ) ? ( n / 2 + 1 ) : n / 2;
  11.     for( i = 1; i >= 1 && i <= n; i += j )
  12.     {
  13.         for( k = 1; k <= i; k++ )
  14.             cout << "*";
  15.         cout << endl;
  16.         if( i == n )
  17.         {
  18.             j = -1;
  19.             if( !p )
  20.             {
  21.                 i++;
  22.                 p = true;
  23.             }
  24.         }
  25.     }
  26. }
  27.  
  28. int main()
  29. {
  30.     draw( 7 );
  31.     draw( 6 );
  32.     return 0;  
  33. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi pannaruto : 03-03-2010 lúc 02:44 AM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  bế quan tu lại
  Bài viết
  846

  Bài 5:
  C++ Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     int n, i = 0;
  4.  
  5.     cout << "Nhap n: ";
  6.     cin >> n;
  7.  
  8.     while(i < (n + 1) / 2)
  9.     {
  10.         cout << endl;
  11.         for(int j = 0; j <= i; j++)
  12.             cout << "*";
  13.         i++;
  14.     }
  15.  
  16.     i = (n + 1) / 2;
  17.  
  18.     while(i > 0)
  19.     {
  20.         cout << endl;
  21.         for(int j = i - 1; j > 0; j--)
  22.             cout << "*";
  23.         i--;
  24.     }
  25.  
  26.     system("pause");
  27. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi aydada : 14-08-2010 lúc 05:11 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Nơi ở
  Thư viện
  Bài viết
  123

  bài 1:
  Code:
  #include <iostream>
  int solan(int n,int &max,int s,int i)
  {
  	int a;
  	n--;
  	printf("nhap a[%d]:",i++);
  	scanf("%d",&a);
  	if(max<a)
  		max=a;
  	if(n>0)
  		s=solan(n,max,s,i);
  	i--;
  	if(max==a)
  	{
  		printf("a[%d] ",i);
  		s=s+1;
  	}
  	return s;
  }
  void main()
  {
  	int n,max,s=0,i=1;
  	printf("nhap n:");
  	scanf("%d",&n);
  	if(n<1)
  		return;
  	printf("nhap a[%d]:",i++);
  	scanf("%d",&max);
  	printf("max =%d \n so lan xuat hien:%d\n",max,solan(n-1,max,s,i));
  	system("pause");
  }
  "một người chưa bao giờ vấp ngã, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ phạm phải bất kỳ một sai lầm nào là một người có tương lai vô cùng mờ mịt." - Og Mandino

  Tổng hợp các quyển sách hay Mp3

Các đề tài tương tự

 1. Obama's Loss Traced To Pete Houston
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-10-2008, 12:40 AM
 2. loop and repetition
  Gửi bởi Se7Olutionyg trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-10-2008, 12:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn