mọi người gợi ý giúp mình thuật toán dao động tắt dần của con lắc đơn