Mình có code bài quản lý sinh viên, giờ mình muốn ghi ra tệp sinhvien.txt lưu các thông tin mình nhập vào. Có ai giúp mình cái.

Code:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
    
 main()
{
 struct
    {
    char ht[25];
    float t,l,h,td;
    } 
 ts[50],tg;
  int  n,i,j;
  cout << " So thi sinh: " ;
  cin  >> n ;
  for (i=1;i<=n;++i)
  {
    cout << "\n Thi sinh " << i ;
    cout << "\n Ho ten: " ;
    cin.ignore(1);
    cin.get(ts[i].ht,25) ;
    cout << "Cac diem toan, ly, hoa: ";
    cin >> ts[i].t >> ts[i].l >> ts[i].h ;
    ts[i].td = ts[i].t + ts[i].l + ts[i].h ;
  }
  for (i=1;i<=n-1;++i)
  for (j=i+1;j<=n;++j)
  if (ts[i].td < ts[j].td )
    {
    tg=ts[i];
    ts[i]=ts[j];
    ts[j]=tg;
    }       
  cout << "\nDanh sach thi sinh sau khi sap xep " ;
  for (i=1;i<=n;++i)
    {
      cout << "\n Ho ten: " << ts[i].ht;
      cout << "  Tong diem: " << ts[i].td;
    }
       
    
getch();
}