Mình đọc 1 file bất kì bằng filestream reader và lưu vào 1 array. Sau đó mình dùng hàm sau để chuyển từ byte array sang string.
Code:
public static string ToStringWithSpaces(byte[] bytes)
    {
      string hexString = "";
      for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
      {
        hexString += bytes[i].ToString("X2") + " ";
      }
      return hexString;
    }
Mỗi tội là làm cách này rất chậm đối với những file tầm 1mb, bạn nào có cách hay hơn không. THanks