TuDongHoa24.com cung cấp bộ điều khiển nhiệt độ Honeywell
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------

Bộ điều khiển Honeywell với ưu điểm : nhiều chủng loại, dễ sử dụng,chất lượng tốt. Giá cả ưu đãi nhất, sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc.


Chúng tôi gửi tới quý khách các dòng sản phẩm Honeywell hiện đang cung cấp:
DC1020CT-101000-E DC1020CR-101000-E DC1020CR-101000-C
DC1020CL-101000-E DC1020CT-201000-E DC1020CR-201000-E
DC1020CL-201000-E DC1020CT-301000-E DC1020CR-301000-E

DC1020CL-301000-E DC1020CT-701000-E DC1020CR-701000-E
DC1020CL-701000-E DC1020CT-102000-E DC1020CR-102000-E

DC1020CL-102000-E DC1020CT-202000-E DC1020CR-202000-E
DC1020CL-202000-E DC1020CT-302000-E DC1020CR-302000-E

DC1020CL-302000-E DC1020CT-702000-E DC1020CR-702000-E
DC1020CT-103000-E DC1020CR-103000-E DC1020CL-103000-E

DC1020CT-203000-E DC1020CR-203000-E DC1020CL-203000-E
DC1020CT-303000-E DC1020CR-303000-E DC1020CL-303000-E

DC1020CT-703000-E DC1020CR-703000-E DC1020CL-703000-E
DC1020CT-10100B-E DC1020CR-10100B-E DC1020CL-10100B-E
DC1020CT-20100B-E DC1020CR-20100B-E DC1020CL-20100B-E
DC1020CT-30100B-E DC1020CR-30100B-E DC1020CL-30100B-E
DC1020CT-70100B-E DC1020CR-70100B-E DC1020CL-70100B-E
DC1020CT-10200B-E DC1020CR-10200B-E DC1020CL-10200B-E
DC1020CT-20200B-E DC1020CR-20200B-E DC1020CL-20200B-E
DC1020CT-30200B-E DC1020CR-30200B-E DC1020CL-30200B-E
DC1020CT-70200B-E DC1020CR-70200B-E DC1020CL-70200B-E
DC1020CT-10300B-E DC1020CR-10300B-E DC1020CL-10300B-E
DC1020CT-20300B-E DC1020CR-20300B-E DC1020CL-20300B-E
DC1020CT-30300B-E DC1020CR-30300B-E DC1020CL-30300B-E
DC1020CT-70300B-E DC1020CR-70300B-E DC1020CL-70300B-E
DC1040CT-101000-E DC1040CR-101000-E DC1040CL-101000-E
DC1040CT-201000-E DC1040CR-201000-E DC1040CL-201000-E
DC1040CT-301000-E DC1040CR-301000-E DC1040CL-301000-E
DC1040CT-701000-E DC1040CR-701000-E DC1040CL-701000-E
DC1040CT-102000-E DC1040CR-102000-E DC1040CL-102000-E
DC1040CT-202000-E DC1040CR-202000-E DC1040CL-202000-E
DC1040CT-302000-E DC1040CR-302000-E DC1040CL-302000-E
DC1040CT-702000-E DC1040CR-702000-E DC1040CL-702000-E
DC1040CT-103000-E DC1040CR-103000-E DC1040CL-103000-E
DC1040CT-203000-E DC1040CR-203000-E DC1040CL-203000-E
DC1040CT-303000-E DC1040CR-303000-E DC1040CL-303000-E
DC1040CT-703000-E DC1040CR-703000-E DC1040CL-703000-E
DC1040CT-10100B-E DC1040CR-10100B-E DC1040CL-10100B-E
DC1040CT-20100B-E DC1040CR-20100B-E DC1040CL-20100B-E
DC1040CT-30100B-E DC1040CR-30100B-E DC1040CL-30100B-E
DC1040CT-70100B-E DC1040CR-70100B-E DC1040CL-70100B-E
DC1040CT-10200B-E DC1040CR-10200B-E DC1040CL-10200B-E
DC1040CT-20200B-E DC1040CR-20200B-E DC1040CL-20200B-E
DC1040CT-30200B-E DC1040CR-30200B-E DC1040CL-30200B-E
DC1040CT-70200B-E DC1040CR-70200B-E DC1040CL-70200B-E
DC1040CT-10300B-E DC1040CR-10300B-E DC1040CL-10300B-E
DC1040CT-20300B-E DC1040CR-20300B-E DC1040CL-20300B-E
DC1040CT-30300B-E DC1040CR-30300B-E DC1040CL-30300B-E
DC1040CT-70300B-E DC1040CR-70300B-E DC1040CL-70300B-E
DC1020PT-101000-E DC1020PR-101000-E DC1020PL-101000-E
DC1020PT-201000-E DC1020PR-201000-E DC1020PL-201000-E
DC1020PT-301000-E DC1020PR-301000-E DC1020PL-301000-E
DC1020PT-701000-E DC1020PR-701000-E DC1020PL-701000-E
DC1020PT-102000-E DC1020PR-102000-E DC1020PL-102000-E
DC1020PT-202000-E DC1020PR-202000-E DC1020PL-202000-E
DC1020PT-302000-E DC1020PR-302000-E DC1020PL-302000-E
DC1020PT-702000-E DC1020PR-702000-E DC1020PL-702000-E

DC1020PT-103000-E DC1020PR-103000-E DC1020PL-103000-E
DC1020PT-203000-E DC1020PR-203000-E DC1020PL-203000-E
DC1020PT-303000-E DC1020PR-303000-E DC1020PL-303000-E
DC1020PT-703000-E DC1020PR-703000-E DC1020PL-703000-E
DC1020PT-10100B-E DC1020PR-10100B-E DC1020PL-10100B-E
DC1020PT-20100B-E DC1020PR-20100B-E DC1020PL-20100B-E
DC1020PT-30100B-E DC1020PR-30100B-E DC1020PL-30100B-E
DC1020PT-70100B-E DC1020PR-70100B-E DC1020PL-70100B-E

DC1020PT-10200B-E DC1020PR-10200B-E DC1020PL-10200B-E
DC1020PT-20200B-E DC1020PR-20200B-E DC1020PL-20200B-E
DC1020PT-30200B-E DC1020PR-30200B-E DC1020PL-30200B-E
DC1020PT-70200B-E DC1020PR-70200B-E DC1020PL-70200B-E
DC1020PT-10300B-E DC1020PR-10300B-E DC1020PL-10300B-E
DC1020PT-20300B-E DC1020PR-20300B-E DC1020PL-20300B-E
DC1020PT-30300B-E DC1020PR-30300B-E DC1020PL-30300B-E
DC1020PT-70300B-E DC1020PR-70300B-E DC1020PL-70300B-E
DC1040PT-101000-E DC1040PR-101000-E DC1040PL-101000-E

DC1040PT-201000-E DC1040PR-201000-E DC1040PL-201000-E
DC1040PT-301000-E DC1040PR-301000-E DC1040PR-303000-E
DC1040PL-301000-E DC1040PT-701000-E DC1040PR-701000-E
DC1040PL-701000-E DC1040PT-102000-E DC1040PL-102000-E
DC1040PT-202000-E DC1040PR-202000-E DC1040PL-202000-E
DC1040PT-302000-E DC1040PR-302000-E DC1040PL-302000-E
DC1040PT-702000-E DC1040PR-702000-E DC1040PL-702000-E
DC1040PT-103000-E DC1040PR-103000-E DC1040PL-103000-E
DC1040PT-203000-E DC1040PR-203000-E DC1040PL-203000-E

DC1040PT-303000-E DC1040PR-303000-E DC1040PL-303000-E
DC1040PT-703000-E DC1040PR-703000-E DC1040PL-703000-E
DC1040PT-10100B-E DC1040PR-10100B-E DC1040PL-10100B-E
DC1040PT-20100B-E DC1040PR-20100B-E DC1040PL-20100B-E
DC1040PT-30100B-E DC1040PR-30100B-E DC1040PL-30100B-E
DC1040PT-70100B-E DC1040PR-70100B-E DC1040PL-70100B-E
DC1040PT-10200B-E DC1040PR-10200B-E DC1040PL-10200B-E

DC1040PT-20200B-E DC1040PR-20200B-E DC1040PL-20200B-E
DC1040PT-30200B-E DC1040PR-30200B-E DC1040PL-30200B-E
DC1040PT-70200B-E DC1040PR-70200B-E DC1040PL-70200B-E
DC1040PT-10300B-E DC1040PR-10300B-E DC1040PL-10300B-E
DC1040PT-20300B-E DC1040PR-20300B-E DC1040PL-20300B-E
DC1040PT-30300B-E DC1040PR-30300B-E DC1040PL-30300B-E
DC1040PT-70300B-E DC1040PR-70300B-E DC1040PL-70300B-E

-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com