Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Ghi ra tệp danh sách quản lý sinh viên trong C++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Ghi ra tệp danh sách quản lý sinh viên trong C++?

  Các bạn xem cho mình đoạn code này, mình ghi tệp thế này đã đúng chưa vậy, vẫn không chạy dc à.

  C Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <fstream.h>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.        
  7.  main()
  8. {
  9.  struct
  10.        {
  11.         char ht[25];
  12.         float t,l,h,td;
  13.        }
  14.  ts[50],tg;
  15.     int   n,i,j;
  16.     cout << " So thi sinh: " ;
  17.     cin   >> n ;
  18.     for (i=1;i<=n;++i)
  19.     {
  20.         cout << "\n Thi sinh " << i ;
  21.         cout << "\n Ho ten: "  ;
  22.         cin.ignore(1);
  23.         cin.get(ts[i].ht,25) ;
  24.         cout << "Cac diem toan, ly, hoa: ";
  25.         cin >> ts[i].t >> ts[i].l >> ts[i].h ;
  26.         ts[i].td = ts[i].t + ts[i].l + ts[i].h ;
  27.     }
  28.     for (i=1;i<=n-1;++i)
  29.     for (j=i+1;j<=n;++j)
  30.     if (ts[i].td < ts[j].td )
  31.        {
  32.         tg=ts[i];
  33.         ts[i]=ts[j];
  34.         ts[j]=tg;
  35.        }            
  36.     cout << "\nDanh sach thi sinh sau khi sap xep " ;
  37.     for (i=1;i<=n;++i)
  38.         {
  39.             cout << "\n Ho ten: " << ts[i].ht;
  40.             cout << "   Tong diem: "  << ts[i].td;
  41.         }
  42. ofstream ghitep("sinh vien.txt",ios::out|ios::binary);
  43. for (i=1;i<=n;i++)
  44. {
  45. ghitep<<"\n Ho ten: "<<ts[i].ht;
  46. ghitep<<"\n Tong diem: "<<ts[i].td;
  47. }            
  48. ghitep.close();        
  49. getch();
  50. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  bỏ khai báo struct ra ngoài hàm main rồi thử lại xem
  HT117-5277

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  C Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <fstream.h>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.  struct
  7.  main()
  8. {
  9.  
  10.        {
  11.         char ht[25];
  12.         float t,l,h,td;
  13.        }
  14.  ts[50],tg;
  15.     int   n,i,j;
  16.     cout << " So thi sinh: " ;
  17.     cin   >> n ;
  18.     for (i=1;i<=n;++i)
  19.     {
  20.         cout << "\n Thi sinh " << i ;
  21.         cout << "\n Ho ten: "  ;
  22.         cin.ignore(1);
  23.         cin.get(ts[i].ht,25) ;
  24.         cout << "Cac diem toan, ly, hoa: ";
  25.         cin >> ts[i].t >> ts[i].l >> ts[i].h ;
  26.         ts[i].td = ts[i].t + ts[i].l + ts[i].h ;
  27.     }
  28.     for (i=1;i<=n-1;++i)
  29.     for (j=i+1;j<=n;++j)
  30.     if (ts[i].td < ts[j].td )
  31.        {
  32.         tg=ts[i];
  33.         ts[i]=ts[j];
  34.         ts[j]=tg;
  35.        }            
  36.     cout << "\nDanh sach thi sinh sau khi sap xep " ;
  37.     for (i=1;i<=n;++i)
  38.         {
  39.             cout << "\n Ho ten: " << ts[i].ht;
  40.             cout << "   Tong diem: "  << ts[i].td;
  41.         }
  42. ofstream ghitep("sinhvien.txt",ios::out|ios::binary);
  43. for (i=1;i<=n;i++)
  44. {
  45. ghitep<<"\n Ho ten: "<<ts[i].ht;
  46. ghitep<<"\n Tong diem: "<<ts[i].td;
  47. }            
  48. ghitep.close();        
  49. getch();
  50. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  8

  cái này ghi file theo C, Bạn coi lại hàm struct đi nhé

  Mình làm bài này rồi trên C thôi

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<alloc.h>
  #include<string.h>
  #include<dos.h>
  #include<ctype.h>
  
  #define Max 50
  
  const soitems=12;
  
  const dong =4;
  const cot =12;
  
  const lines=4;
  const colums=20;
  
  const UP =72;
  const DOWN=80;
  
  const line=4;
  const colum=10;
  /////////////////////////ve trang tri///////////////////////////////////////////////////////
  void Normal() {
  textbackground(0); textcolor(10);
  				}
  void HighLight() {
  textbackground(10); textcolor(15);
  }
  void ve_ngang(int n,int x,int y)
  	{
    for(int i=x;i<=n;i++)
    {
     gotoxy(i,y);
     		printf("=");
     }
    }
  void ve_doc(int n,int y,int x)
  	{
    for(int i=y;i<=n;i++)
    {
     gotoxy(x,i);
     		printf("||");
     }
    }
  
  ////////////////////////thong bao////////////////////////////////////////////
  void delay(int n)
  		{
      for(int i=0;i<=n*90000;i++);
     }
  void thong_bao(char *str)
  	 {
  	 ve_ngang(65,7,22);
    ve_ngang(65,7,25);
  gotoxy(55,22);
    cprintf("Thong bao");
   	 ve_doc(23+1,23,7);
  	 ve_doc(23+1,23,64);
      	gotoxy(10,23);cprintf("%s",str);
       delay(100000);
     	gotoxy(10,23); clreol();
  	 ve_doc(23+1,23,64);
    }
  int xac_dinh_nhap_lai()
  		{    int kt,d=0;
  gotoxy(10,23);
  							cprintf("Ban co muon tiep tuc (Co: C)/(Khong:K): ");
  gotoxy(51,23);
          			kt=getch();
          if(kt=='C'||kt=='c')
             {
               d=1;
             	 }
     gotoxy(10,23);clreol();
     ve_doc(23+1,23,64);
  
     return d;
     }
  //////////////////////////kiem tra so////////////////////////////////////
  int kt_so(char chu[])
  		{
       if( chu[0]== NULL || (chu[0]=='0'&& chu[1]== NULL)||chu[0]==' ')
          {
          thong_bao("Khong co ky tu, nhap lai");
          return 1;
          }
       else{
  
       for(int i=0;i<(int)strlen(chu);i++)
       if(isdigit(chu[i])==0) // tra ve 0 neu ko nam trong 0-9
          {
          thong_bao("Nhap sai, phai nhap so");
          return 1;
          }
        }
       return 0;
     }
  //////////////////////////kiem tra chu////////////////////////////////////////////////
  int kt_chu(char chu[])
  		{
       if( chu[0]== NULL || (chu[0]=='0'&& chu[1]== NULL)||chu[0]==' ')
          {
          thong_bao("Khong co ky tu, nhap lai");
          return 1;
          }
       else{
       		for(int i=0;i<(int)strlen(chu);i++)
       			if( (chu[i]>='0')&& (chu[i]<= '9') )
          	{
          		thong_bao("Kiem tra lai,chu phai co ky tu va khong duoc co so");
            	return 1;
          	}
        }
       return 0;
     }
  int kt_chu2(char chu[])
  		{
       if( chu[0]== NULL || (chu[0]=='0'&& chu[1]== NULL)||chu[0]==' ')
          {
          thong_bao("Kiem tra lai, phai co ky tu");
            return 1;
          }
       return 0;
     }
  
  
  ////////////////////////////danh sach mon hoc/////////////////////////////////////////////////
  typedef struct
  	{
     char ma_mh[30];
     char ten_mon_hoc[50];
     int STLT;
     int STTH;
  
    }mon_hoc;
  typedef struct
  	{
     int nh;
     mon_hoc mh[Max];
    }list_mon_hoc;
  
  int ktra_mon_hoc_trung(char ma_mon_hoc[],list_mon_hoc &m_hoc)
  	{
    	int k=0;
     for(int i=0;i<m_hoc.nh;i++)
     		{
       	if(strcmpi(m_hoc.mh[i].ma_mh,ma_mon_hoc)==0)
         {	thong_bao("Ma mon hoc trung, Nhap lai"); k=1;}
       }
     if(k==0){thong_bao("Tiep tuc ");}
     return k;
    }
  
  int ktra_ma_mon_hoc(char ma[],list_mon_hoc &m_hoc)
     {
      int k=0;
      for(int i=0;i<m_hoc.nh;i++)
     		{
       	if(strcmpi(m_hoc.mh[i].ma_mh,ma)==0)
         {	thong_bao("Tiep tuc"); k=1;}
       }
     if(k==0){thong_bao("Ma mon hoc sai, nhap lai");}
     return k;
     }
  void ds_mon_hoc(list_mon_hoc &m_hoc)
  	{
  
    	int i=0;
     m_hoc.nh=0;
   do{
     clrscr();
     char ma[30]="";
     int z;
  
  gotoxy(colum+5,line+2);
     cout<<"Ma mon hoc:";
  gotoxy(colum+4,line+4);
     cout<<"Ten mon hoc:";
  gotoxy(colum,line+6);
     cout<<"So tiet ly thuyet: ";
  gotoxy(colum,line+8);
     cout<<"So tiet thuc hanh: ";
  
     fflush(stdin);
  
  gotoxy(colum+18,line+2);
       gets(ma);
  
       if(kt_chu2(ma)==1) {continue; }
  
       else {
  			z=ktra_mon_hoc_trung(ma,m_hoc);
  
       if(z==1) { continue; }
  
       if(z==0)
       	{
  
        	strcpy(m_hoc.mh[i].ma_mh,ma);
       //////////////////////////////////////////////
       goto ten_mh;
     ten_mh:
         char ten[30]="";
  gotoxy(colum+18,line+4);
       		gets(ten);
        if(kt_chu(ten)==1)
        			{
             gotoxy(colum+18,line+4); clreol;
             goto ten_mh;
           }
  
        else {  strcpy(m_hoc.mh[i].ten_mon_hoc,ten); }
  
       /////////////////////////////////////////////////
        goto lyth;
       lyth:
          char lt[5]="";
  
  gotoxy(colum+18,line+6);
          gets(lt);
         if(kt_so(lt)==1) {
                   gotoxy(colum+18,line+6);clreol();
                   goto lyth;
         							}
         else{ m_hoc.mh[i].STLT=atoi(lt); }
       ////////////////////////////////////////////////
          goto thuc_hanh;
       thuc_hanh:
          char th[5]="";
  
  gotoxy(colum+18,line+8);
          gets(th);
         if(kt_so(th)==1) {
                   gotoxy(colum+18,line+6);clreol();
                   goto thuc_hanh;
         							}
         else{ m_hoc.mh[i].STTH=atoi(th); }
  
         m_hoc.nh++;
         i++;
       	 }
       if(xac_dinh_nhap_lai()==0) {return;}
       }
      }while(1);
    }
  ////////////////////////////////them mon hoc//////////////////////////////////////////////////
  void them_mon_hoc(list_mon_hoc &p)
  	{
    	int i=0,z;
  
   do{
     clrscr();
     if(p.nh==Max) {thong_bao("Danh sach day "); return;}
  
     char ma[30]="";
  gotoxy(colum,line);
     cout<<"Them mon hoc";
  
  gotoxy(colum+5,line+2);
     cout<<"Ma mon hoc:";
  gotoxy(colum+4,line+4);
     cout<<"Ten mon hoc:";
  gotoxy(colum,line+6);
     cout<<"So tiet ly thuyet: ";
  gotoxy(colum,line+8);
     cout<<"So tiet thuc hanh: ";
  
     fflush(stdin);
  
  gotoxy(colum+19,line+2);
       gets(ma);
  
       if(kt_chu2(ma)==1) {continue; }
  
     else {
       		z=ktra_mon_hoc_trung(ma,p);
  
       		if(z==1) { continue; }
  
       		if(z==0)
       			{
         			p.mh[p.nh]=p.mh[i];
         			p.nh++;
        			strcpy(p.mh[i].ma_mh,ma);
    /////////////////////////////////////////////////
     goto ten_mh;
     ten_mh:
         char ten[30]="";
  gotoxy(colum+19,line+4);
       		gets(ten);
        if(kt_chu(ten)==1)
        			{
             gotoxy(colum+19,line+4); clreol();
             goto ten_mh;
           }
       else {  strcpy(p.mh[i].ten_mon_hoc,ten); }
    ////////////////////////////////////////////////
        goto lyth;
       lyth:
          char lt[5]="";
  
  gotoxy(colum+19,line+6);
          gets(lt);
         if(kt_so(lt)==1) {
                   gotoxy(colum+19,line+6);clreol();
                   goto lyth;
         							}
         else { p.mh[i].STLT=atoi(lt); }
       ////////////////////////////////////////////////
          goto thuc_hanh;
       thuc_hanh:
          char th[5]="";
  
  gotoxy(colum+19,line+8);
          gets(th);
         if(kt_so(th)==1) {
                   gotoxy(colum+19,line+8);clreol();
                   goto thuc_hanh;
         							}
         else { p.mh[i].STTH=atoi(th); }
       //////////////////////////////////////////////
  
         i++;
       if(xac_dinh_nhap_lai()==0) {return;}
          }
        }
      }while(1);
    }
  
  /////////////////////////////in danh sach mon hoc//////////////////////////////////////////////////
  void in_mon_hoc(list_mon_hoc &p)
  		{
       clrscr();
       int y=2;
    gotoxy(colums-11,lines);
     	cout<<"Ma mon hoc";
    gotoxy(colums+5,lines);
       cout<<"Ten mon";
    gotoxy(colums+20,lines);
       cout<<"STLT";
    gotoxy(colums+29,lines);
       cout<<"SLTH";
  
      for(int i=0;i<p.nh;i++)
      		{
      gotoxy(colums-8,lines+y);
         printf("%s",p.mh[i].ma_mh);
      gotoxy(colums+3,lines+y);
         printf("%s",p.mh[i].ten_mon_hoc);
      gotoxy(colums+21,lines+y);
         printf("%d",p.mh[i].STLT);
      gotoxy(colums+30,lines+y);
         printf("%d",p.mh[i].STTH);
          y+=2;
        }
       getch();
  
     }
  ///////////////////////////////danh sach Lop//////////////////////////////////////////////////
  typedef struct
  		{
     	char ma_lop[30];
       char ten_lop[30];
     }lop;
  typedef struct
  		{
      	int nlop;
       lop mlop[Max];
     }list_lop;
  int ktra_lop_trung(char ma[],list_lop &lp)
   			{
       	int i=0;
       	for(int j=0;j<lp.nlop;j++)
        	{
          if(strcmpi(ma,lp.mlop[j].ma_lop)==0)
          	{thong_bao("Ma lop trung, Nhap lai "); i=1;}
  
          }
         if(i==0){thong_bao("Tiep tuc");}
       return i;
       }
  void ds_lop(list_lop &lp)
  {
     int k=0;
     lp.nlop=0;
   do{
       clrscr();
       int z;
     	char ma[30]="";
  gotoxy(colum,line+2);
  		cout<<"Nhap ma lop: ";
  gotoxy(colum,line+4);
     cout<<"Ten cua lop: ";
  
  
  gotoxy(colum+14,line+2);  fflush(stdin);
           gets(ma);
      if(kt_chu(ma)==1) {continue; }
  
      else{
  		z=ktra_lop_trung(ma,lp);
  
     if(z==1) { continue; }
  
     if(z==0)
     			{
            fflush(stdin);
            strcpy(lp.mlop[k].ma_lop,ma);
    ///////////////////////////////////
  goto tenlop;
     tenlop:
         char ten[30]="";
  gotoxy(colum+19,line+4); fflush(stdin);
       		gets(ten);
        if(kt_chu(ten)==1)
        			{
             gotoxy(colum+19,line+4); clreol();
             goto tenlop;
           }
       else {  strcpy(lp.mlop[k].ten_lop,ten); }
  						lp.nlop++;
       			k++;
          if(xac_dinh_nhap_lai()==0) {return;}
          }
        }
     }while(1);
  }
  /////////////////////////////them lop/////////////////////////////////////
  void them_ds_lop(list_lop &lp)
  {
     int k=0;
   do{
       clrscr();
       if(lp.nlop==Max) {thong_bao("Danh sach day "); return;}
  
     	char ma[30]="";
       int z;
  gotoxy(colum,line);
     cout<<"Them lop";
  gotoxy(colum,line+2);
  		cout<<"Nhap ma lop: ";
  gotoxy(colum,line+4);
     cout<<"Ten cua lop: ";
  
  
  gotoxy(colum+14,line+2);  fflush(stdin);
           gets(ma);
  
      if(kt_chu2(ma)==1) {continue; }
  
     else {
     z=ktra_lop_trung(ma,lp);
  
     if(z==1) { continue; }
  
     if(z==0)
      			{
            lp.mlop[lp.nlop]=lp.mlop[k];
         			lp.nlop++;
      /////////////////////////////////////////////
            strcpy(lp.mlop[k].ma_lop,ma);
       /////////////////////////////////////////
        goto tenlop;
     tenlop:
         char ten[30]="";
  gotoxy(colum+14,line+4); fflush(stdin);
       		gets(ten);
        if(kt_chu(ten)==1)
        			{
             gotoxy(colum+14,line+4); clreol();
             goto tenlop;
           }
       else {  strcpy(lp.mlop[k].ten_lop,ten); }
  
       //////////////////////////////////////////////
       			k++;
          if(xac_dinh_nhap_lai()==0) {return;}
          }
       }
     }while(1);
  }
  
  ////////////////////////////in danh sach lop////////////////////////////////////////////////////////
  void in_lop(list_lop &p)
  		{
       clrscr();
       int y=2;
      gotoxy(colums+3,lines);
     	cout<<"Ma lop";
      gotoxy(colums+19,lines);
       cout<<"Ten lop";
  
      for(int i=0;i<p.nlop;i++)
      		{
         gotoxy(colums+3,lines+y);
         printf("%s",p.mlop[i].ma_lop);
         gotoxy(colums+20,lines+y);
         printf("%s",p.mlop[i].ten_lop);
          y+=2;
        }
       getch();
      }
  /////////////////////////////////////danh sach sinh vien////////////////////////////////////////////
  typedef struct
  		{
      char masv[30];
      char ho[30];
      char ten[30];
      char ma_lop[30];
      int phai;
     }sinh_vien;
  struct node_sv
  		{
      sinh_vien info;
      struct node_sv *next;
     };
  typedef node_sv *NODE_SV;
  
  NODE_SV First = NULL;
  
  NODE_SV New_node(void)
  		{
      NODE_SV	p;
      p=(NODE_SV)malloc(sizeof(struct node_sv));
      return (p);
     }
  void clear_sinh_vien(NODE_SV &First)
  		{
       NODE_SV p=First;
       if(p==NULL)
       	{thong_bao("Khong co phan tu de xoa"); exit(0);}
       while(First!=NULL)
       		{
           p=First;
           First=First->next;
           free(p);
          }
     }
  void Delete_First(NODE_SV &First)
  		{
      NODE_SV p;
      if(First==NULL)
      	thong_bao("Khong co phan tu de xoa");
      else
      	{
       p=First;
       First=p->next;
       free(p);
       }
     }
  
  void insert_First(NODE_SV &First,sinh_vien x)
     {
      	NODE_SV p;
       p=New_node();
       p->info=x;
       p->next=First;
       First=p;
     }
  int ktra_ma_sv_trung(int &k,char ma[],NODE_SV p)
  		{
      while(p!=NULL)
      		{
         if(strcmpi(p->info.masv,ma)==0)
         		{ thong_bao("Ma sinh vien trung, nhap lai"); k=1;}
  
         p=p->next;
        }
      if(k==0){thong_bao("Tiep tuc ");}
      return k;
     }
  int ktra_ma_lop(char ma[],list_lop lp)
   			{
        int i=0;
       	for(int j=0;j<lp.nlop;j++)
        	{
          if(strcmpi(ma,lp.mlop[j].ma_lop)==0)
          	{thong_bao("Tiep tuc"); i=1;}
  
          }
         if(i==0){thong_bao("Ma lop sai, Nhap lai");}
       return i;
       }
  
  void tao_ds_sinh_vien(NODE_SV &u,sinh_vien &sv,list_lop &lp)
  		{
  
       char ma[30];
     do{
      	clrscr();
       int k=0;
       NODE_SV p=u,q=u;
  
  gotoxy(colum+5,line-2);
       cout<<"Nhap";
  gotoxy(colum,line);
       cout<<"Ma sv: "; fflush(stdin);
  gotoxy(colum,line+2);
       cout<<"Ho: ";
  gotoxy(colum,line+4);
       cout<<"Ten: ";
  gotoxy(colum,line+6);
       cout<<"Ma lop: ";
  gotoxy(colum,line+8);
       cout<<"Phai: ";
  gotoxy(colum-7,line+10); textcolor(14);
       cout<<"Chu y: Phai (Nu la 0,Nam la 1): ";
  
        fflush(stdin);
  gotoxy(colum+10,line);
  			gets(ma);
  
       if(kt_chu2(ma)==1) {continue; }
  
       else{
       if(p!=NULL){ktra_ma_sv_trung(k,ma,q);}
  
       if(k==1){ continue; }
  
       if(k==0)
       	{
  
        strcpy(sv.masv,ma);
        /////////////////////////////////////////////
        goto ho;
      ho:
         char ho[30]="";
  gotoxy(colum+10,line+2);
       		gets(ho);
         if(kt_chu(ho)==1)
         		{
             gotoxy(colum+10,line+2); clreol();
             goto ho;
            }
         else {  strcpy(sv.ho,ho); }
      ////////////////////////////////////////////////////
       goto ten;
     ten:
     			char ten[30]="";
  gotoxy(colum+10,line+4);
       	gets(ten);
         if(kt_chu(ten)==1)
         		{
             gotoxy(colum+10,line+4); clreol();
             goto ten;
            }
         else {  strcpy(sv.ten,ten); }
      /////////////////////////////////////////////////////
    goto loop;
    loop:
       char lop[30]="";
  gotoxy(colum+10,line+6);
       			gets(lop);
       if(kt_chu2(lop)==1) {gotoxy(colum+10,line+6); clreol();goto loop;}
  
       if(ktra_ma_lop(lop,lp)==0)
         {  gotoxy(colum+10,line+6); clreol();
         		goto loop; }
  
       else {strcpy(sv.ma_lop,lop);  }
  
  
       //////////////////////////////////////////////////////
     goto phai;
    phai:
        char pi[1]="";
  
  gotoxy(colum+10,line+8); fflush(stdin);
       			gets(pi);
  
          if(pi[0]!='1' &&pi[0]!='0')
          		{ thong_bao("Phai nhap so: 0 (Nu) hoac 1 (Nam)");
          		gotoxy(colum+10,line+8); clreol();goto phai;
              }
          else {sv.phai=atoi(pi); }
  
  
       			insert_First(First,sv);
           }
            }
        if(xac_dinh_nhap_lai()!=1){return;}
      }while(1);
     }
  ///////////////////////////////////in danh sach sinh vien////////////////////////////////////////
  void ds_1_node_sinh_vien(NODE_SV p,int y)
  	{
  
  gotoxy(colums-8,lines+y);
     puts(p->info.masv);
  gotoxy(colums+3,lines+y);
     puts(p->info.ho);
  gotoxy(colums+13,lines+y);
     puts(p->info.ten);
     if(p->info.phai==1){gotoxy(colums+32,lines+y);cout<<"Nam";}
     if(p->info.phai==0){gotoxy(colums+32,lines+y);cout<<"Nu";}
  gotoxy(colums+44,lines+y);
     puts(p->info.ma_lop);
  
    }
    ////////////////////////////////////////////
  void in_ds_sv(NODE_SV First)
  	{
     goto quay_lai3;
   quay_lai3:
     clrscr();
    	NODE_SV p;
     p=First;
     char ma[30];
     int y=5;
     if(p==NULL)
     		{thong_bao("Ko co phan tu"); return;}
     else{
  gotoxy(colums,lines);
     cout<<"Nhap ma sinh vien: ";fflush(stdin);
     gets(ma);
  gotoxy(colums-11,lines+3);
     cout<<"Ma sinh vien"; fflush(stdin);
  gotoxy(colums+5,lines+3);
     cout<<"Ho";
  gotoxy(colums+16,lines+3);
     cout<<"Ten";
  gotoxy(colums+29,lines+3);
  		cout<<"Gioi tinh";
  gotoxy(colums+44,lines+3);
     cout<<"Ma Lop";
  
     while(p!=NULL)
     		{
         if(strcmpi(p->info.masv,ma)==0)
          { ds_1_node_sinh_vien(p,y);  y+=2;}
           p=p->next;
        }
     }
     getch();
     if(xac_dinh_nhap_lai()==1) { goto quay_lai3; }
  
    }
  
  void in_ds_lop(NODE_SV First)
  	{
     goto quay_lai4;
    quay_lai4:
     clrscr();
    	NODE_SV p;
     p=First;
     char ma[30];
     int y=5;
     if(p==NULL)	{thong_bao("Ko co phan tu"); return;}
     else{
  gotoxy(colums-8,lines);
     cout<<"Nhap ma lop: ";fflush(stdin);
     gets(ma);
  gotoxy(colums-11,lines+3);
     cout<<"Ma sinh vien"; fflush(stdin);
  gotoxy(colums+5,lines+3);
     cout<<"Ho";
  gotoxy(colums+16,lines+3);
     cout<<"Ten";
  gotoxy(colums+29,lines+3);
  		cout<<"Gioi tinh";
  gotoxy(colums+44,lines+3);
     cout<<"Ma Lop";
     while(p!=NULL)
     		{
         if(strcmpi(p->info.ma_lop,ma)==0)
          { ds_1_node_sinh_vien(p,y); y+=2;}
           p=p->next;
        }
     }
     getch();
     if(xac_dinh_nhap_lai()==1) { goto quay_lai4; }
  
    }
  
  ///////////////////////////////////danh sach diem/////////////////////////////////////////////
  typedef struct
  		{
      char m_sv[30];
      char m_mh[30];
      int lan;
      int d_mon;
     }diem;
  struct node_diem
  		{
      diem info;
      struct node_diem *next;
     };
  typedef node_diem *NODE_diem;
  
  NODE_diem Head = NULL;
  
  NODE_diem New_diem(void)
  		{
      NODE_diem	p;
      p=(NODE_diem)malloc(sizeof(struct node_diem));
      return (p);
     }
  void insert_Head(NODE_diem &Head,diem x)
     {
      	NODE_diem p;
       p=New_diem();
       p->info=x;
       p->next=Head;
       Head=p;
     }
  void Delete_Head(NODE_diem &Head)
  		{
      NODE_diem p;
      if(Head==NULL)
      	thong_bao("Khong co phan tu de xoa");
      else
      	{
       p=Head;
       Head=p->next;
       free(p);
       }
     }
  
  void clear_diem(NODE_diem &Head)
  		{
       NODE_diem p=Head;
       if(p==NULL)
       	{thong_bao("Khong co phan tu de xoa"); exit(0);}
  
       while(Head!=NULL)
       		{
           p=Head;
           Head=Head->next;
           free(p);
          }
     }
  int ktra_ma_sv(int &k,char ma[],NODE_SV p)
  		{
      while(p!=NULL)
      		{
         if(strcmpi(p->info.masv,ma)==0)
         		{ thong_bao("Tiep tuc"); k=1;}
  
         p=p->next;
        }
      if(k==0){thong_bao("Ma sinh vien sai, nhap lai");}
      return k;
     }
  
  void tao_ds_diem(NODE_diem &Head,NODE_SV First,diem &d,list_mon_hoc &m_hoc)
  		{
  
  	do{
       clrscr();
       int k=0;
       char ma[30]="";
       NODE_SV q=First;
  
       clrscr();
  gotoxy(colum+5,line-2);
       cout<<"Nhap";
  gotoxy(colum,line);
       cout<<"Ma sinh vien: ";
  gotoxy(colum,line+2);
       cout<<"Ma mon hoc: ";
  gotoxy(colum,line+4);
       cout<<"Lan thi: ";
  gotoxy(colum,line+6);
       cout<<"Diem: ";
  
  
       fflush(stdin);
  gotoxy(colum+14,line);
       		gets(ma);
  
  		ktra_ma_sv(k,ma,q);
  
     if(k==0) { continue; }
  
     if(k==1)
  		{
        goto loop1;
     loop1:
         char ma_mh[30]="";
  gotoxy(colum+14,line+2);
          gets(ma_mh);
  
  		if(ktra_ma_mon_hoc(ma_mh,m_hoc)==0) {gotoxy(colum+14,line+2); clreol(); goto loop1; }
  		else {
  
       strcpy(d.m_sv,ma);
  
       strcpy(d.m_mh,ma_mh);
  
  gotoxy(colum+14,line+4);
       cin>>d.lan;
  gotoxy(colum+14,line+6);
       cin>>d.d_mon;
  
       	insert_Head(Head,d);
         }
  
  
      if(xac_dinh_nhap_lai()!=1){return;}
  
      }
  
     }while(1);
    }
  ///////////////////////////////////in danh sach thi////////////////////////////////////////
  void in_ds_thi(NODE_SV First)
  	{
      goto quay_lai2;
    quay_lai2:
  
     clrscr();
    	NODE_SV p;
     int y=5;
     p=First;
     char ma[30];
  gotoxy(colums-8,lines);
     cout<<"Nhap ma lop: ";fflush(stdin);
     gets(ma);
  gotoxy(colums-11,lines+3);
     cout<<"Ma sinh vien"; fflush(stdin);
  gotoxy(colums+5,lines+3);
     cout<<"Ho";
  gotoxy(colums+16,lines+3);
     cout<<"Ten";
  gotoxy(colums+29,lines+3);
  		cout<<"Gioi tinh";
  gotoxy(colums+44,lines+3);
     cout<<"Ma Lop";
   while(p!=NULL)
     		{
          if(strcmpi(p->info.ma_lop,ma)==0)
          { ds_1_node_sinh_vien(p,y); y+=2; }
          p=p->next;
        }
      getch();
      if(xac_dinh_nhap_lai()==1) { goto quay_lai2; }
    }
  ///////////////////////////////////in bang diem mon/////////////////////////////////////
  void ds_1_node_diem(NODE_diem p,list_mon_hoc x,int y)
  		{
       for(int i=0;i<x.nh;i++)
        {
       		if(strcmpi(p->info.m_mh,x.mh[i].ma_mh)==0)
      {  gotoxy(colums-9,lines+y);
           printf("%s",x.mh[i].ten_mon_hoc);  }
        }
    gotoxy(colums+6,lines+y);
       cout<<p->info.d_mon;
     gotoxy(colums+17,lines+y);
     	cout<<p->info.lan;
  
     }
  void in_bang_diem(NODE_diem Head,list_mon_hoc &x)
  	{
     goto quay_lai;
    quay_lai:
     clrscr();
    	NODE_diem p;
     p=Head;
     char ma[30];
     int y=5;
     if(p==NULL)	{thong_bao("Ko co phan tu"); return;}
     else{
  gotoxy(colums-8,lines);
     cout<<"Nhap ma sinh vien: ";
     gets(ma);
  gotoxy(colums-10,lines+3);
      printf("Mon hoc");
  gotoxy(colums+5,lines+3);
     printf("Diem");
  gotoxy(colums+15,lines+3);
     printf("Lan thi");
  
     while(p!=NULL)
     		{
         if(strcmpi(p->info.m_sv,ma)==0)
          { ds_1_node_diem(p,x,y); y+=2; }
          p=p->next;
        }
      getch();
     }
      if(xac_dinh_nhap_lai()==1) { goto quay_lai; }
    }
  
  //////////////////////////////////////Save////////////////////////
  void save_sinh_vien(char *Name,NODE_SV First)
    {
      FILE *f;
      if((f=fopen(Name,"wb"))==NULL)
      	{ thong_bao("Ko the tao file ");exit(0);}
      NODE_SV p=First;
      while(p!=NULL)
      		{
         fwrite(&p->info,sizeof(sinh_vien),1,f);
         p=p->next;
        }
      fclose(f);
       thong_bao("Save thanh cong sv");
    }
  void save_diem(char *Name,NODE_diem Head)
    {
      FILE *f;
      if((f=fopen(Name,"wb"))==NULL)
      	{ thong_bao("Ko the tao file ");exit(0);}
      NODE_diem p= Head;
      while(p!=NULL)
      		{
         fwrite(&p->info,sizeof(diem),1,f);
         p=p->next;
        }
      fclose(f);
      thong_bao("Save thanh cong diem");
    }
  void save_mon_hoc(char *Name,list_mon_hoc &p)
      {
       FILE *f;
       f=fopen(Name,"wb");
       if(f== NULL)
       	{thong_bao("Ko the tao file "); exit(0); }
  
       for(int i=0;i<p.nh;i++)
        {
       		fwrite(&p.mh[i],sizeof(mon_hoc),1,f);
         }
       fclose(f);
        thong_bao("Save thanh cong mon hoc");
      }
  void save_lop(char *Name,list_lop &p)
      {
       FILE *f;
       f=fopen(Name,"wb");
       if(f== NULL)
       	{thong_bao("Ko the tao file "); exit(0); }
  
       for(int i=0;i<p.nlop;i++)
        {
       fwrite(&p.mlop[i],sizeof(lop),1,f);
         }
       fclose(f);
       thong_bao("Save thanh cong lop");
      }
  //////////////////////////////Load/////////////////////////////////////
  void load_sinh_vien(char *Name,NODE_SV &First)
       {
        clrscr();
        FILE *f;
        f=fopen(Name,"rb");
        if(f==NULL)
        		{ thong_bao("Ko the tao file "); exit(0); }
  
        if(First!=NULL) {clear_sinh_vien(First); }
  
          First=NULL;
  
          sinh_vien x;
  
          while(!feof(f))
          	{
              fread(&x,sizeof(sinh_vien),1,f);
              insert_First(First,x);
           }
          fclose(f);
          Delete_First(First);
          thong_bao("Load sinh vien ");
       }
  void load_diem(char *Name,NODE_diem &Head)
       {
        clrscr();
        FILE *f;
        f=fopen(Name,"rb");
        if(f==NULL)
        		{ thong_bao("Ko the tao file "); exit(0); }
  
        if(Head!=NULL) {clear_diem(Head); }
  
          Head=NULL;
  
          diem x;
  
          while(!feof(f))
          	{
              fread(&x,sizeof(diem),1,f);
              insert_Head(Head,x);
           }
          fclose(f);
          Delete_Head(Head);
          thong_bao("Load diem");
       }
  void load_mon_hoc(char *Name,list_mon_hoc &p)
  			{
        clrscr();
        FILE *f;int i=0;
       f=fopen(Name,"rb");
  
       if(f== NULL)
       	{thong_bao("Ko the tao file "); exit(0); }
  
         while(fread(&p.mh[i],sizeof(mon_hoc),1,f)!=0)
            i++;
         fclose(f);
          p.nh=i;
         thong_bao("Load mon hoc ");
       }
  void load_lop(char *Name,list_lop &p)
  			{
        clrscr();
        FILE *f;int i=0;
       f=fopen(Name,"rb");
  
       if(f== NULL)
       	{cout<<"Loi save";exit(0); }
         while(fread(&p.mlop[i],sizeof(lop),1,f)!=0)
            i++;
         fclose(f);
          p.nlop=i;
         thong_bao("Load lop ");
       }
  
  ////////////////////////////////////in Menu////////////////////////////////////////////////
  char td[soitems][100] = { " 1. Nhap mon hoc ",
  									" 2. Nhap danh sach lop",
  									" 3. Nhap danh sach sinh vien ",
  									" 4. Nhap danh sach diem ",
  									" 5. Xem mon hoc",
                " 6. Xem so lop",
                " 7. Xem sinh vien",
                " 8. In danh sach lop",
                " 9. Xem bang diem",
                "10. Save ",
                "11. Load ",
                "12. Ket thuc"
  								};
  
  int Menu(char td[][100])
  	{
    int ch;
    int n =soitems;
    int chon=0;
    Normal();
    clrscr();
    for(int i=0;i<n;i++)
    		{
        gotoxy(cot,dong+i);
        		cprintf("%s\n",td[i]);
       }
  	do
  			{ gotoxy(cot,dong+chon); HighLight(); cprintf("%s",td[chon]);
  				ch=getch();
  				if (ch==13) break;
  				if (ch==0)
  						ch =getch();
  				if (ch==UP)
  				{ gotoxy(cot,dong+chon); Normal(); cprintf("%s",td[chon]);
       chon --;
  				if ( chon ==-1) chon = n-1;
  				gotoxy(cot,dong+chon); HighLight(); cprintf("%s",td[chon]);
  
       }
  				else if (ch== DOWN)
  				{ 		gotoxy(cot,dong+chon); Normal(); cprintf("%s",td[chon]);
  						chon ++;
  						if ( chon ==n) chon = 0;
  						gotoxy(cot,dong+chon); HighLight(); cprintf("%s",td[chon]);
  				}
  		} while (1);
  return chon+1;
  }
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  void main()
    {
    int chon;
    list_mon_hoc m_h;   m_h.nh=0;
    list_lop lp;	lp.nlop=0;
    sinh_vien sv;
    diem d;
  //  load_mon_hoc("d:\\du_lieu_C\\mon hoc.txt",m_h);
   // load_lop("d:\\du_lieu_C\\lop.txt",lp);
    //load_sinh_vien("d:\\du_lieu_C\\sinh vien.txt",First);
    //load_diem("d:\\du_lieu_C\\diem.txt",Head);
  
    do {
     		Normal();
  			clrscr();
  			chon = Menu(td);
       Normal();
  			clrscr();
     switch(chon)
     		{
       case 1: { if(m_h.nh==0) {ds_mon_hoc(m_h); }
            else { them_mon_hoc(m_h); }
            break;
            }
  
  
       case 2: { if(lp.nlop==0) {ds_lop(lp); }
            	else {them_ds_lop(lp);}
       				 break;
            }
       ///////////////////////////////////////
       case 3: tao_ds_sinh_vien(First,sv,lp); break;
       case 4: tao_ds_diem(Head,First,d,m_h);break;
  
       /////////////////////
  
       case 5: in_mon_hoc(m_h);break;
       case 6: in_lop(lp); break;
       //////////////////////////////
       case 7: {in_ds_sv(First);break;}
  
       case 8: {in_ds_lop(First);break; }
  
       case 9: {in_bang_diem(Head,m_h);break;}
  
      ////////////////////////////////////////
       case 10:
       			{ save_mon_hoc("d:\\du_lieu_C\\mon hoc.txt",m_h);
           	save_lop("d:\\du_lieu_C\\lop.txt",lp);
           	save_sinh_vien("d:\\du_lieu_C\\sinh vien.txt",First);
      				 save_diem("d:\\du_lieu_C\\diem.txt",Head);
            break;
            }
  
  
       case 11:{ load_mon_hoc("d:\\du_lieu_C\\mon hoc.txt",m_h);
      					load_lop("d:\\du_lieu_C\\lop.txt",lp);
             load_sinh_vien("d:\\du_lieu_C\\sinh vien.txt",First);
             load_diem("d:\\du_lieu_C\\diem.txt",Head);
             break;
           }
            }
    	}while(chon!=soitems);
  
    }

Các đề tài tương tự

 1. Tìm kiếm trong danh sách sinh viên trả về 2 kết quả
  Gửi bởi corby112 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-11-2014, 06:10 PM
 2. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 3. Bài tập quản lý sinh viên trong lập trình C#. Tìm kiếm sinh viên in ra cả danh sách?
  Gửi bởi anhduc12c5 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 08:32 AM
 4. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 5. Kỹ thuật C Quản lí Sinh Viên Bằng Danh Sách liên kết trong lập trình C
  Gửi bởi kitti trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-04-2011, 09:17 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn