Có ai không??? giúp tui với huhu............
"Create a DLL having functions of drawing graph degree 1 (y=ax+b), degree 2 (y=ax2+bx+c) and degree 3 (y=ax3+bx2+cx+d). Write a program using that DLL."