Em cài Windows SDK 7.1 và Visual C++ compiler 2010 thì thấy không có header omp.h, VCOMP lib cũng không có. Không biết có cách nào để sử dụng OpenMP với VC mà không cần phải cài cả bộ VS không ?

matmul_onedim.c(13) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'omp.h': No such file or directory
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file 'VCOMP.lib'