Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Xem giùm mình bài code này bị lỗi gi mà không compile được

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định Xem giùm mình bài code này bị lỗi gi mà không compile được

  đề: Write an OO program using C++ in which user will enter a list of arbitrary objects which have different types(maximum 20 objects) then the content of the list will be displayed on the screen.
  An object which user will enter may be:
  - An employee<ID, name, sex, salary, allowance> or
  - A teacher <ID, name, sex, salary> or
  - A student <ID, name, address, score>.
  Và đây là code của mình:
  #include<iostream>
  #include<iomanip>
  #include<string>
  using namespace std;
  class person
  {
  int id;
  char name[31];
  public:
  void setPerson();
  void displayPerson()
  {
  cout<<setiosflags(ios::right)<<setfill('0')<<setw( 6)<<id<<" ";
  cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(30)<<name<<" ";
  }
  virtual void set();
  virtual void display();
  };
  void person::setPerson()
  {
  cout<<"Enter the ID: ";
  cin>>id;
  cout<<"Enter the name: ";
  cin.getline(name,30,'\n');
  }
  class person2: public person
  {
  char sex;
  double salary;
  public:
  void setPerson2();
  void displayPerson2()
  {
  displayPerson();
  cout<< (sex=='M')?"Male ":"Female ";
  cout<< setiosflags(ios::fixed)<< setprecision(2)<<setiosflags(ios::right)<<setw(10) <<salary<<" ";
  }
  };
  void person2::setPerson2()
  {
  char sexT;
  setPerson();
  cout<<"Enter the sex M(Male) or F(Famle):";
  do
  {
  cin>>sexT;
  strupr(&sexT);
  fflush(stdin);
  if(sexT!='M' || sexT!='F') cout<<"Enter again!"<<endl;
  }while(sexT!='M' || sexT!='F');
  sex=sexT;
  cout<<"Enter the salary: ";
  cin>>salary;
  }
  class teacher: public person2
  {
  public:
  virtual void set(){setPerson2();}
  virtual void display(){displayPerson2();cout<<endl;}
  };

  class employee: public person2
  {
  double allowance;
  public:
  virtual void set()
  {
  setPerson2();
  cout<<"Enter the allowance: ";
  cin>>allowance;
  }
  virtual void display()
  {
  displayPerson2();
  cout<<setiosflags(ios::fixed)<< setprecision(2)<<setiosflags(ios::right)<<setw(10) <<allowance<<endl;
  }
  };
  class student: public person
  {
  char address[51];
  double score;
  public:
  virtual void set();
  virtual void display()
  {
  displayPerson();
  cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(50)<<address<<" ";
  cout<<setiosflags(ios::right)<<setw(5)<<score<<end l;
  }
  };
  void student::set()
  {
  setPerson();
  double scoreT;
  cout<<"Enter the address:";
  cin.getline(address,50,'\n');
  cout<<"Enter the score (0 -> 10): ";
  do
  {
  cin>>scoreT;
  if(scoreT<0 || scoreT>10) cout<<"Enter again"<<endl;
  }while(scoreT<0 || scoreT>10);
  }
  int main()
  {
  person **a;
  a = new person*[20];
  int n=0;
  int choice;
  do
  {
  cout<<"1- Enter an employee\n";
  cout<<"2- Enter a teacher\n";
  cout<<"3- Enter a student\n";
  cout<<"4- Display\n";
  cout<<"Others- Quit\n";
  cout<<"Enter your choice:";
  cin>>choice;
  switch(choice)
  {
  case 1: a[n]= new employee;
  a[n++]->set();
  break;
  case 2: a[n]= new teacher;
  a[n++]->set();
  break;
  case 3: a[n]= new student;
  a[n++]->set();
  break;
  case 4: for(int i=0;i<n;i++)
  a[i]->display();
  }
  }while(choice>0 && choice<5);
  return 0;
  }
  Các bạn xem giùm mình sao bài này compile bằng dev C++ không dc?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<iomanip>
  3. #include<string>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.  
  7. class person
  8. {
  9.     int id;
  10.     char name[31];
  11.  
  12. public:
  13.     virtual void set();
  14.     virtual void display();
  15. };
  16.  
  17. void person::set()
  18. {
  19.     cout<<"Enter the ID: ";
  20.     fflush(stdin);
  21.     cin>>id;
  22.     cout<<"Enter the name: ";
  23.     fflush(stdin);
  24.     cin.getline(name, 30);
  25. }
  26.  
  27. void person::display()
  28. {
  29.     cout<<setiosflags(ios::right)<<setfill('0')<<setw( 6)<<id<<" ";
  30.     cout<<setiosflags(ios::left)<<setfill(' ')<<setw(30)<<name<<" ";
  31. }
  32.  
  33. class person2: public person
  34. {
  35.     char sex;
  36.     double salary;
  37. public:
  38.     void set();
  39.     void display();
  40. };
  41.  
  42. void person2::set()
  43. {
  44.     char sexT;
  45.  
  46.     person::set();
  47.     cout<<"Enter the sex M(Male) or F(Famle):";
  48.     do
  49.     {
  50.         fflush(stdin);
  51.         cin>>sexT;
  52.    
  53.         strupr(&sexT);
  54.         if(sexT!='M' && sexT!='F')
  55.         {
  56.             cout<<"Enter again!"<<endl;
  57.         }
  58.     }
  59.     while (sexT != 'M' && sexT != 'F');
  60.     sex=sexT;
  61.     cout<<"Enter the salary: ";
  62.  
  63.     fflush(stdin);
  64.     cin>>salary;
  65. }
  66.  
  67. void person2::display()
  68. {
  69.     person::display();
  70.     (sex=='M')? cout<<"Male ":cout<<"Female ";
  71.     cout<< setiosflags(ios::fixed)<< setprecision(2)<<setiosflags(ios::right)<<setw(10) <<salary<<" ";
  72. }
  73.  
  74. class teacher: public person2
  75. {
  76. };
  77.  
  78. class employee: public person2
  79. {
  80.     double allowance;
  81.  
  82. public:
  83.     void set()
  84.     {
  85.         person2::set();
  86.         cout<<"Enter the allowance: ";
  87.         fflush(stdin);
  88.         cin>>allowance;
  89.     }
  90.  
  91.     void display()
  92.     {
  93.         person2::display();
  94.         cout<<setiosflags(ios::fixed)<< setprecision(2)<<setiosflags(ios::right)<<setw(10) <<allowance;
  95.     }
  96. };
  97.  
  98. class student: public person
  99. {
  100.     char address[51];
  101.     double score;
  102.  
  103. public:
  104.     void set();
  105.     void display()
  106.     {
  107.         person::display();
  108.         cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(50)<<address<<" ";
  109.         cout<<setiosflags(ios::right)<<setw(5)<<score;
  110.     }
  111. };
  112.  
  113. void student::set()
  114. {
  115.     person::set();
  116.     double scoreT;
  117.     cout<<"Enter the address:";
  118.     fflush(stdin);
  119.     cin.getline(address,50,'\n');
  120.     cout<<"Enter the score (0 -> 10): ";
  121.     do
  122.     {
  123.         fflush(stdin);
  124.         cin>>scoreT;
  125.         if(scoreT<0 || scoreT>10)
  126.         {
  127.             cout<<"Enter again"<<endl;
  128.         }
  129.     }
  130.     while(scoreT<0 || scoreT>10);
  131.  
  132.     this->score = scoreT;
  133. }
  134.  
  135. int main()
  136. {
  137.     person **a;
  138.     a = new person * [20];
  139.    
  140.     int n=0;
  141.     int choice;
  142.  
  143.     do
  144.     {
  145.         cout<<"1- Enter an employee\n";
  146.         cout<<"2- Enter a teacher\n";
  147.         cout<<"3- Enter a student\n";
  148.         cout<<"4- Display\n";
  149.         cout<<"Others- Quit\n";
  150.         cout<<"Enter your choice:";
  151.         cin>>choice;
  152.         switch(choice)
  153.         {
  154.             case 1:
  155.                 a[n]= new employee;
  156.                 a[n++]->set();
  157.                 break;
  158.  
  159.             case 2:
  160.                 a[n]= new teacher;
  161.                 a[n++]->set();
  162.                 break;
  163.  
  164.             case 3:
  165.                 a[n]= new student;
  166.                 a[n++]->set();
  167.                 break;
  168.  
  169.             case 4:
  170.                 for(int i=0;i<n;i++)
  171.                 {
  172.                     a[i]->display();
  173.                     cout<<endl;
  174.                 }
  175.         }
  176.     }
  177.     while(choice>0 && choice<5);
  178.  
  179.     return 0;
  180. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  0

  cám ơn bạn nhiều nha hihi ^_^. sao 4rum này không có nút thanks nhỉ

Các đề tài tương tự

 1. Mảng trên C Mấy bro vào code bài này giùm em cái
  Gửi bởi hjepsjga_94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 24-06-2013, 05:20 PM
 2. Algorithm Chèn code check bản quyền từ 1 file dll vào một project đã compile ra exe
  Gửi bởi sakervista trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-02-2012, 10:31 AM
 3. Lỗi Compile trong Code::Block???
  Gửi bởi DustinTran trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-05-2010, 10:44 PM
 4. Hỏi cách Compile trong Code Block
  Gửi bởi Cparadise trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-10-2009, 12:10 AM
 5. cho hỏi cách gọi cái compile trong code::block ra !
  Gửi bởi duc_classic trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-03-2009, 11:37 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn