em tạo 1 đối tượng Graphics và Cài SmoothingMode.AntiAlias để cho ảnh sắc nét mất răng cưa. Khi nhìn trên From thì ảnh đẹp ko răng cưa nhưng khi lưu lại thì lại có răng cưa trừ mới cái Rectangle. Mấy anh cho em hỏi nó bị làm sao vậy ? Có phải do phần mềm xem ảnh ko? (em dùng phần mềm Picasa photo viewer)

Ảnh trên Form:
http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/2nsdemei4ve.htm

Ảnh sau khi lưu:

http://www.upanh.com/upanh_image/v/5ns56m0i2tw.htm